Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Маркетинг

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД- ІV №0280850, від 12.12.2016 р.

Додаток до ліцензії: АЕ, 636063, термін дії – 01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікаційУкраїни – 7 рівень, другий магістерський рівень.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти FQ-EHEA – другий цикл, (Second cycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL – 7 рівень, (level 7).

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, здатні застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях проблем розвитку теорії та практики маркетингу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Теоретичний зміст предметної області маркетингу ґрунтується на інтеграції гуманітарної, соціально-економічної, математичної та професійно-практичної підготовки.

Предметна область містить знання з маркетингового менеджменту та стратегічного маркетингу; логістичного тарекламногоменеджменту;статистичного моделюванняі прогнозування; економетричного аналізу; інформаційних технології в маркетинговій діяльності та основ ведення бізнесу в мережі Інтернет.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна програма – «Маркетинг»
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Особливостіосвітньоїпрограмиполягаютьу наступному:

 • програма виконується в активному дослідницькому середовищі;
 • підготовка сучасного фахівця з маркетингу, здатного до роботи у сферах торгівлі, виробництва, фінансів, реклами, електронної комерції та консалтингу;
 • оволодіння інструментами дослідження ринку за допомогою ІТ-технологій;
 • академічна мобільність студентів;
 • безкоштовні фахові тренінги з актуальних проблем маркетингу та логістики;
 • застосуваннясучаснихуніверсальнихта спеціалізованих інформаційних систем, програмних продуктів та моделей;
 • участь узарубіжнихнауково-практичнихконференціях.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування здійснюється на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційних, некомерційних, державних, муніципальних), у яких випускникипрацюютьяккерівники,заступники керівників функціональних підрозділів (маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю, матеріально-технічного постачання), керівники науково-дослідних підрозділівтапідрозділів знауково-технічної підготовки виробництва, керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі тощо; менеджери в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства, менеджери з реклами; менеджери з досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління; менеджери з надання послуг юридичним особам (консалтинг-менеджери); професіонали в галузі економіки (економісти); професіонали в сфері Інтернет-маркетингу(таргетингу,SEO,SMM,E-mail-маркетингу).

Посади: науковий співробітник, викладач вищого (середнього) навчального закладу; консультант з питань комерційної діяльності й управління маркетингом; комерційний директор; головний економіст; фахівець з державних закупівель; фахівець з методів розширення ринкузбуту(маркетолог);фахівець-аналітикз дослідження товарногоринку;економіст з договірнихта претензійних робіт; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст із ціноутворення; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань.

2 Продовження освіти Магістр зі спеціальності 075 «Маркетинг» може продовжувати навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію і отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії та методи навчання: студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтовне навчання, дистанційне навчання за допомогою системи Moodle, самонавчання, навчання на основі власних досліджень, навчання під керівництвом викладача, індивідуальне навчання. Викладанняпроводитьсяувигляді:лекцій, мультимедійнихлекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, лабораторних робот, онлайн-консультацій, індивідуальних занять,практичнихзанятьіз розв’язанням ситуаційних завдань, використанням кейс-методів, упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій на основі мережі Інтернет, ділових ігор, тренінгів, що розвивають навички та творчі здібності маркетологів.
2 Система оцінювання Поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти команд.

Підсумковий контроль: усні (письмові) екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю; захист звіту з науково-дослідної практики; захист курсової роботи.

Державна атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської ) роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингуприздійсненніорганізаційно-економічної, управлінської та наукової діяльності на підприємствах, у торгівельних організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних фірмах, що передбачає проведення маркетингових дослідженьта впровадження інноваційза невизначеності умов господарювання.

2 Загальні компетентності

 • Здатністьвизначати, ставитита вирішувати проблеми (ЗК – 1).
 • Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність (ЗК – 2).
 • Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та здійснення ефективних дій в новій ситуації (ЗК – 3).
 • Здатністьуправляти,виявлятиініціативута підприємливість,проявлятинаполегливістьщодо поставлених завдань і взятих обов’язків, забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК – 4).
 • Знання та розуміння предметної області професійної діяльності, застосування методів наукового пізнання; здатність до системного мислення (ЗК – 5).
 • Здатність до проведення наукових досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації,представленнярезультатівроботи (підготовка наукової публікації) (ЗК – 6).
 • Уміннядоцільнозастосовуватипрограмне забезпечення та інформаційні технології в господарчій діяльності (ЗК – 7).
 • Здатність працювати у команді; уміння будувати комунікаційнумережудля обмінуінформацією (ЗК–8).
 • Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК – 9).
 • Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства (ЗК – 10).

3 Фахові компетентності

 • Здатністьзастосуватинайновішіідеї,методи, практичні прийоми та концепції для розв’язання практичних маркетингових задач (СК – 1).
 • Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у предметній області маркетингу (СК – 2).
 • Здатністьприйматиоптимальнімаркетингові рішення, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства (СК – 3). 4. Володіння науково-обґрунтованими методами аналізу та прогнозування; здатність до діагностування різних аспектів маркетингової діяльності ринкового суб’єкта (СК – 4).
 • Володіння навичками оптимізації бізнес-процесів на підприємстві (СК – 5).
 • Здатністьрозробкимаркетинговоїстратегії підприємства (організації)зурахуванням міжфункціональних зв’язків, включаючи стратегію вибору цільового ринку та позиціонування (СК – 6).
 • Здатність до застосування системи методів та алгоритмів антикризового управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі (СК – 7).
 • Здатністьстворювати та використовувати маркетингову інформаційну систему підприємства (організації), здійснювати маркетинговий контроль та аудит на її основі (СК – 8).
 • Здатністьрозроблятисистемузаходівщодо забезпечення позитивного іміджу підприємства, організації, закладу (СК – 9).
 • Здатність ефективно застосовувати інструменти маркетингового та логістичного менеджменту підприємства (організації) (СК – 10).

Програмні результати навчання

 • Володіти сучасними методами моніторингу глобальних економічних процесів та здійснювати оцінку їх впливу на маркетингову діяльність підприємства (ПРН – 1).
 • Здійснювати пошук, обробку та аналіз різноманітних джерел інформації, у т.ч. за допомогою мережі Інтернет, для прийняття управлінських рішень щодо маркетингусуб’єкта господарювання (ПРН – 2).
 • Володіти методологічними прийомами наукових досліджень; вміти застосовувати прикладні методики аналізу маркетингових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу (ПРН – 3).
 • Обґрунтовувати зміни і вдосконалення в системі маркетингу для отримання позитивних результатів роботи ринкового суб’єкта (ПРН – 4).
 • Використовувати методи міжособистісної комунікації при вирішенні колективнихзадач,веденніпереговорів,науковихдискусій; розподіляти повноваження, створювати та підтримувати організаційну культуру (ПРН – 5).
 • Володіти іноземною мовою за професійним спрямуванням на рівні, що забезпечує ефективну професіональну діяльність; працювати з іншомовними джерелами професійної інформації (ПРН – 6).
 • Визначати цілі та формулювати завдання, пов’язані з реалізацією професійних функцій (ПРН – 7).
 • Розв’язувати складні проблемні ситуації і вирішувати практичні задачівумовахневизначеностізовнішньогосередовищаіз застосуванням сучасного маркетингового інструментарію (ПРН – 8).
 • Застосовувати наукові підходи та методи для розробки креативних інноваційних проектів у сфері управління маркетингом підприємства (ПРН – 9).
 • Володіти навичками розробки комплексу маркетингових заходів з метою розробки, апробації та виведення нового товару на ринок (ПРН – 10).
 • Визначати цільовіринкиі конкурентні стратегії підприємства (ПРН – 11).
 • Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності, в т.ч. у міжнародному середовищі (ПРН – 12).
 • Застосовувати методи аналізу маркетингового середовища та ухвалювати ефективні управлінські рішення; знаходити нові ринкові можливості та розробляти заходи щодо запобігання ринковим загрозам (ПРН – 13).
 • Оцінювати стратегічні наслідки управлінських рішень, з погляду фази життєвого циклу ринку; приймати ефективні маркетингові рішення (ПРН – 14).
 • Здійснюватиобґрунтованийвибірмоделеймаркетингового менеджменту для формування ефективних господарських рішень; керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання (ПРН – 15).
 • Застосовувати математичні та статистичні методи для оцінки ступеня ризику (ПРН – 16).
 • Застосовуватиметодиконтролютакритеріїоцінювання результативності маркетингової діяльності організації (ПРН – 17).
 • Формувати маркетинговусистемувзаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку (ПРН – 18).
 • Представляти досліджуваний об’єкт у вигляді моделі; застосовувати методи і прийоми моделювання для вирішення наукових задач (ПРН – 19).
 • Розробляти бізнес-план Інтернет-магазину; здійснювати юзабіліті та технічну оптимізацію веб-сайту компанії; володіти методами і технологіями Інтернет-маркетингу (ПРН – 20).
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПРН-21). 22. Дотримуватись загальноприйнятих етичних норм і стандартів професійної етики; сприяти зусиллям команди щодо вирішення поставленої задачі (ПРН-22).