Маркетинг Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Маркетинг

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД-ІІ №0280794, від 12.12.2016 р.

Додаток до ліцензії: АЕ, 636063, термін дії – 01.07.2024р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень, перший бакалаврський рівень.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA – перший цикл, (First cycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL – 6 рівень, (level 6).

Мета програми

Підготовка бакалаврів з маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності. Бакалавр з маркетингу має оволодіти системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, необхідними для забезпечення ефективної роботи підприємства/установи на засадах маркетингу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Теоретичний зміст предметної області маркетингу ґрунтується на інтеграції гуманітарної, соціально-економічної, математичної та професійно-практичної підготовки.

Предметна область містить знання з основних категорій та понять маркетингу; базується на принципах теорії маркетингу, які визначають тенденції та закономірності розвитку ринку. Розкривається через вивчення маркетингової товарної політики, маркетингового ціноутворення, поведінки споживачів, маркетингових комунікацій, маркетингу послуг та логістики, а також маркетингових досліджень, міжнародного маркетингу та електронної комерції.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна програма – «Маркетинг»
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Особливості освітньої програми полягають у наступному:

 • програма забезпечує надання загальноекономічних та професійних знань, вмінь та навичок для виконання функцій та типових задач діяльності у сфері маркетингу;
 • забезпечує оволодіння методами та технологіями проведення маркетингових досліджень у ринковому середовищі;
 • готує фахівця з маркетингу, здатного до роботи у сферах торгівлі, виробництва, фінансів, реклами, електронної комерції та консалтингу;
 • надає можливість академічної мобільності студентів;
 • поєднує класичні та інноваційні методи навчання;
 • сприяє розвитку наукової роботи студентів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як фахівці галузі оптової та роздрібної торгівлі; фахівці електронної комерції; брокери; дилери, біржові маклери, фахівці з біржових операцій; фахівці з корпоративного управління; комерційні агенти; мерчендайзери; інспектори-товарознавці; організатори з постачання та збуту; товарознавці; рекламні агенти тощо.

Посади: первинні посади у функціональних підрозділах (служби маркетингу, постачання, збуту, логістики у виробничих об’єднаннях, посередницьких і торгових підприємствах); первинні посади у науково-дослідних організаціях і органах державного управління та місцевого самоврядування (помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників малих підприємств без апарату управління, інші технічні фахівці в галузі управління); державні інспекторами (інспектори митної служби, податкової служби та інші державні інспектори); лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності.

2 Продовження освіти Бакалавр за спеціальністю «Маркетинг» може продовжити навчання за програмою другого циклу СО «Магістр» за цією чи іншою галуззю знань.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії та методи навчання: студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтовне навчання, дистанційне навчання за допомогою системи Moodle, самонавчання, навчання на основі власних досліджень, навчання під керівництвом викладача, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, лабораторних робот, онлайн-консультацій, індивідуальних занять, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, використанням кейс-методів, упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій на основі мережі Інтернет, ділових ігор, тренінгів, що розвивають навички та творчі здібності маркетологів.

2 Система оцінювання Поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти команд.

Підсумковий контроль: усні (письмові) екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю; захист звіту з практики; захист курсової роботи.

Державна атестація: атестація бакалаврів з маркетингу здійснюється у формі складання двох комплексних екзаменів (з теоретичних основ маркетингу і логістики та практичних маркетингових інструментів)

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні проблеми  в  сфері  маркетингу  або  у  процесі  навчання, що передбачає застосування  певних  теорій  та  методів  відповідної  науки  і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї (ЗК – 1).
 • Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово (ЗК – 2).
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; компетентного застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному житті (ЗК – 3).
 • Здатність до проведення досліджень, оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ, пошуку, оброблення та аналізу інформації (ЗК – 4).
 • Уміння працювати в колективі та команді (ЗК – 5).
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути наполегливим у досягненні поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК – 6).
 • Знання та розуміння предметної області професійної діяльності (ЗК – 7).
 • Здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення (ЗК – 8).
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (ЗК – 9).
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі (ЗК – 10).
 • Прагнення до збереження довкілля, забезпечення здоров’я та гармонійного розвитку людини з високим рівнем якості та безпеки її життя на праці (ЗК – 11).
 • Здатність орієнтуватися в історичних процесах для формування соціальної компетентності (ЗК – 12).
 • Здатність застосовувати математичні знання у практичних ситуаціях (ЗК – 13).
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК – 14).

3 Фахові компетентності

 • Здатність демонструвати розуміння основ теорії маркетингу, категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань, методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах/установах (СК – 1).
 • Здатність до виконання маркетингових функцій у відділі маркетингу з використанням маркетингових технологій та інструментів (СК – 2).
 • Здатність до підготовки та проведення кількісних та якісних маркетингових досліджень, підготовки звітів щодо стану та динаміки розвитку ринку товарів та послуг; обґрунтовування і впровадження результатів досліджень (СК – 3).
 • Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів (СК – 4).
 • Здатність до розробки і впровадження сукупності практичних заходів впливу на ринок або пристосування діяльності підприємства до ситуації на ринку (СК – 5).
 • Здатність демонструвати розуміння маркетингового забезпечення інноваційної діяльності (СК – 6).
 • Здатність до обґрунтування і вибору комплексу технічних засобів, організації інформаційної бази, визначення складу програмного забезпечення, використання мережі Інтернет та інформаційних технологій для збирання, реєстрації, накопичування та обробки даних щодо управління і прийняття рішень (СК – 7).
 • Здатність демонструвати розуміння законів та закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів; моделювання поведінки контрагентів та споживачів з урахуванням особливостей формування комплексу маркетингу (СК – 8).
 • Здатність до використання технологій сегментування ринку, позиціонування продуктів та підприємств (СК – 9).
 • Здатність до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності (СК – 10).
 • Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності (СК – 11).
 • Здатність до застосування в професійній діяльності знань законодавства та державних стандартів України (СК – 12).
 • Здатність до управління товарною політикою підприємства (СК – 13).
 • Здатність до визначення марочних стратегій підприємства та управління марочними продуктами (СК – 14).
 • Здатність до розрахунку та прогнозування цінової політики підприємства: цін, знижок, надбавок, обґрунтування цінових стратегій (СК – 15).
 • Здатність до управління системою збуту та товароруху підприємства; планування та організації оптової та роздрібної торгівлі (СК – 16).
 • Здатність до організації, планування та оцінки результатів комунікативної кампанії (СК – 17).
 • Здатність використовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних економічних задач у спеціальній сфері дослідження (СК – 18).
 • Здатність аналізувати економічні й соціальні явища, процеси, об’єкти, системи за допомогою математичних методів, моделей та інформаційних технологій у спеціальній сфері дослідження (СК – 19).
 • Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію (СК – 20).
 • Здатність розробляти бізнес-плани створення і розвитку нових організацій (напрямків діяльності, продуктів) (СК – 21).

Програмні результати навчання

 • Володіти навичками в реалізації загальних функцій управління маркетинговою діяльністю (ПРН – 1).
 • Знати інструменти маркетингового дослідження ринку та вміти їх застосувати (ПРН – 2).
 • Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію (ПРН – 3).
 • Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні пакети загального і спеціального призначення, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію (ПРН – 4).
 • Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних економічних задач у спеціальній сфері дослідження, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко-математичних моделей (ПРН – 5).
 • Оцінювати ефективність маркетингової діяльності, функціонування каналів розподілу та постачання (ПРН – 6).
 • Уміти аналізувати маркетингове середовище; сегментувати ринок та обирати цільовий ринок, обирати стратегії маркетингу залежно від рівня сегментування ринку (ПРН – 7).
 • Вміти здійснити оцінку конкурентоспроможності товару і запропонувати заходи щодо її підвищення; формувати та управляти товарним портфелем підприємства (ПРН – 8).
 • Вміти розробляти цінову стратегію підприємства (ПРН – 9).
 • Здійснювати управління комунікаційною політикою підприємства (ПРН – 10).
 • Вміти використовувати сучасні засоби просування продукції/послуг (ПРН – 11).
 • Здійснювати управління каналами розподілу продукції, послуг (ПРН – 12).
 • Реалізовувати заходи щодо підвищення ефективності роботи в каналах розподілу (ПРН – 13).
 • Вміти здійснити оцінку ризику провадження маркетингової діяльності (ПРН – 14).
 • Застосовувати знання щодо поведінки споживачів, упроваджувати маркетингові заходи стимулювання покупки (ПРН – 15).
 • Вміти визначати потребу виробництва у матеріальних ресурсах; управляти запасами матеріальних ресурсів та готової продукції; оцінювати ефективність логістичної системи (ПРН – 16).
 • Володіти навичками з планування та організації закупівельної, виробничої та збутової логістики суб’єкта господарювання (ПРН – 17).
 • Здійснювати моніторинг та аналіз діяльності конкурентів (ПРН – 18).
 • Уміти сформувати план маркетингу підприємства та оцінити ефективність маркетингової діяльності на підприємстві (ПРН – 19).
 • Вміти організовувати роботу виставок, ярмарок та інших заходів просування продукції на ринок (ПРН – 20).
 • Знати та вміти використовувати інструменти промислового маркетингу (ПРН – 21).
 • Володіти засобами та інструментами міжнародного маркетингу для організації роботи компанії на зовнішніх ринках збуту (ПРН – 22).
 • Знати та вміти використовувати інструменти маркетингу послуг (ПРН – 23).
 • Знати та вміти застосовувати комплекс заходів Інтернет-маркетингу по внутрішній і зовнішній оптимізації веб-сайтів підприємства для підняття його позицій у результатах видачі пошукових систем по певних запитах користувачів з метою збільшення потенційних клієнтів (ПРН – 24).
 • Розробляти контекстну рекламу за допомогою сервісу «Google AdWords» (ПРН – 25).
 • Здійснювати аналіз поведінки споживачів веб-сайту компанії за допомогою Інтернет-сервісів «Яндекс.Метрика» та «Google Analytics» (ПРН – 26).
 • Оцінювати стан довкілля, умови праці, стан охорони праці на підприємстві, застосовувати індивідуальні і колективні засоби захисту здоров’я і життя людини (ПРН – 27).
 • Оцінювати результати функціонування національної та регіональної економіки (ПРН – 28).
 • Знати вітчизняну історію та національні культурні цінності (ПРН – 29).
 • Володіти навичками роботи з законодавчими актами та діючими державними стандартами для здійснення маркетингової діяльності (ПРН – 30).
 • Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами (ПРН-31).
 • Володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів і закономірностей функціонування й розвитку підприємництва, організації господарської діяльності (ПРН-32).
 • Вміти приймати та обґрунтовувати ефективність управлінських рішень з використанням обліково-аналітичної інформації; розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством (ПРН-33).
 • Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним (ПРН-34).
 • Вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей підприємства (ПРН-35).
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки (ПРН-36).
 • Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування економіко-математичних методів з обраної професії (ПРН-37).
 • Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ, процесів, об’єктів та систем (ПРН-38).
 • Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів (ПРН-39).
 • Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для прийняття обґрунтованих рішень, складання службових документів та аналітичних звітів (ПРН-40).
 • Визначати особливості сучасного соціально-економічного й політичного розвитку українського суспільства та його перспективи (ПРН – 41).