Освітня програма

Управління персоналом та економіка праці

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь.

Обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД №0289361 від 21.08.2017 р. Термін дії – 01.07.2026 р.
Рівень програми НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – Seconde cycle,  ЕQF­LLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр з економіки
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти Магістр

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма Управління персоналом та економіка праці

Degree Master

Program Subject Area Economics

Study Program Personnel Management and Labour Economics

Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності сучасні економічні процеси та явища, праця, персонал, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, зокрема, у сфері економіки праці та управління персоналом, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і міжнародної економіки;  сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки; теорії управління персоналом.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності та управлінні персоналом

Академічні права випускників Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.

Мета програми

Підготовка сучасних фахівців у сфері економіки за другим (магістерським) рівнем (особистості-професіонала, Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство), які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і фаховими компетентностями в сфері управління персоналом та економіки праці й здатні приймати відповідні управлінські рішення за невизначених умов та вимог. Підготовка здійснюється на принципах прагматизації освітньої діяльності в університетському науково-інноваційному та світоглядному просторі.

Характеристика програми

1 Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна
2 Особливості програми

 

 

 

 

Розвиток в інтерактивній формі теоретичних знань та практичних навичок щодо адекватного застосування комплексу чинників забезпечення ефективності управління персоналом та економіки праці на макро-, мезо- і мікрорівні

Викладання окремих освітніх компонент (Global Economics) на англійській мові

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на посади керівників, менеджерів (управителів) та професіоналів:

Керівники підприємств, установ та організацій

Керівники виробничих та інших основних підрозділів

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

Керівники функціональних підрозділів

Керівники проектів та програм

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

Менеджери (управителі) у соціальній сфері

Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

Професіонали в галузі праці та зайнятості

Професіонали в галузі соціального захисту населення

Професіонали з управління проектами та програмами

Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

Наукові співробітники (економіка, праця, зайнятість, соціальний захист населення)

Економісти

Працевлаштування на посади згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

Managing Directors and Chief Executives

Human Resource Managers

Research and Development Managers

Social Welfare Managers

Education Managers

Personnel and Careers Professionals

Training and Staff Development Professionals

Economists

Social Work and Counselling Professionals

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень в рамках підготовки кваліфікаційної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Викладання та навчання відбувається у вигляді: проблемних лекцій, колоквіумів, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, навчання, заснованого на дослідженнях (Research based learning)  тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), захист кваліфікаційної роботи.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки, зокрема -економіки праці та управління персоналом, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК8.Здатність проводити  дослідження на відповідному рівні.

3 Фахові компетентності

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.

СК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для  дослідження економічних та соціальних процесів.

СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проектів у соціально-економічній сфері.

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК11 Здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СК 12 Вміння аналізувати глобальні тенденції у розвитку економіки, ринку праці та управління персоналом, а також визначати їх взаємозв’язок.

СК 13 Здатність приймати соціально відповідальні рішення в сфері праці та розробляти моделі корпоративної соціальної відповідальності

СК 14 Здатність розробляти та використовувати стратегічні інструменти управління персоналом і сучасні персонал-технології.

СК 15 Вміння розробляти багаторівневу соціальну політику  на принципах забезпечення людського розвитку та гідної праці.

Результати навчання

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

ПРН 4. Розробляти та управляти соціально-економічними проектами та комплексними діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН 9 Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, досліджень та економіко-математичного моделювання та прогнозування.

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПРН 11. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи та інструменти для їх розв’язування.

ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПРН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

ПРН 15. Організовувати розробку та  реалізацію соціально-економічних проектів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

ПРН 16 Аналізувати глобальні тенденції у розвитку економіки, ринку праці та управління персоналом, а також визначати їх взаємозв’язок з метою прийняття ефективних управлінських рішень

ПРН 17 Приймати соціально відповідальні рішення в сфері праці та розробляти моделі корпоративної соціальної відповідальності

ПРН 18 Розробляти та використовувати стратегічні інструменти управління персоналом і сучасні персонал-технології відповідні пріоритетам розвитку підприємства

ПРН 19 Розробляти багаторівневу соціальну політику на принципах забезпечення людського розвитку та гідної праці

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та поведінкової економіки, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються викладачі, які мають досвід практичної діяльності за фахом та/або визнані фахівці-практики в сфері менеджменту.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, зокрема навчально- методична лабораторія кафедри менеджменту та поведінкової економіки та міжкафедральна лабораторія інформаційно-організаційного забезпечення наукової діяльності та підготовки до друку наукових видань;  навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).
3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–    онлайн-бібліотеки Університету;

–    електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–    робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–    посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–    методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–    методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–    інші навчально-методичні матеріали;

– наукові праці викладачів кафедри (монографії, звіти, статті, зокрема у науковому журналі «Економіка і організація управління», що видається на економічному факультеті).

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive(з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням отриманих здобувачем вищої освіти програмних результатів навчання.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в провідних компаніях, організаціях та установах, органах державної влади та місцевого самоврядування

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Соціальна відповідальність 4 Екзамен
ОК-2 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 4 Залік
ОК-3 Моделювання і прогнозування в економіці 5 Екзамен
ОК-4 Стратегічне управління персоналом 8,5 Залік, екзамен
ОК-5 Поведінкова економіка 4 Екзамен
ОК-6 Соціальна політика 4 Екзамен
ОК-7 Управління проєктами 4 Екзамен
ОК-8 Глобальна економіка (Global Economics) 4 Залік
ОК-9 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 Захист
ОК-10 Підготовка кваліфікаційної роботи 16,5 Захист
  Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки: 67,5  
  Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
  Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
  Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
  Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90