Освітня програма

Міжнародні економічні відносини

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний

Обсяг освітньо-професійної програми магістра – 90 ЄКТС.

Тривалість програми – 1 рік 4 місяці

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2001 р., акредитована у 2013 р.

Сертифікат про акредитацію: НД 0289363 від 21 серпня 2017 р. Термін дії – до 1 липня 2023 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма – Міжнародні економічні відносини

Obtained qualification: master

Program Subject Area: 292 International Economic Relations

Еducational Рrogram: International Economic Relations

Опис предметної області Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток міжнародних економічних відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного співробітництва.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.

Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.

Інструментарій: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Академічні права випускників Магістр може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктор філософії та набувати додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, продовжувати навчання протягом життя згідно чинного законодавства.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин (особистості-професіонала, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство), які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованим компетентностям з розв’язання завдань та проблем у реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна / спеціальна Загальна
2 Особливості програми      Особливості освітньо-професійної програми полягають у такому:

– орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності;

– забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв міжнародної економічної діяльності;

– дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення проблем у сфері міжнародних економічних відносин завдяки наявності науково-дослідної практики;

– викладання деяких професійних дисциплін іноземною мовою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Результатами виконання ОПП підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», присвоєння їм відповідної академічної кваліфікації згідно Класифікатора професій та враховуючи реальні потреби ринку праці випускники магістратури мають такі перспективи працевлаштування:

– викладач закладу вищої освіти;

– економіст з міжнародної торгівлі;

– економічний радник.

Згідно з International Standard Classification of Occupations можуть займати посади зазначені в групах:

1. Керівники, менеджери (Executives, managers);

2. Професіонали (Professionals).

Продовження освіти.

Подальше навчання за освітньо-науковими програмами на здобуття ступеня доктор філософії

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основна стратегія навчання: інтерактивне проблемно-орієнтоване, студентоцентроване, практико-орієнтоване навчання з використанням методів самостійної та індивідуальної роботи здобувачів під керівництвом викладача.

Викладання проводиться у вигляді: мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання знань:

– поточний контроль: усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний);

– підсумковий контроль: заліки, екзамени, диф. залік з виробничої (науково-дослідної) практична підготовка;

– наукова робота здобувача,

– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК04. Здатність працювати в команді.

ЗК05. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.

СК02. Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних економік і визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі.

СК03. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини.

СК04. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні позиції на світових ринках.

СК05. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства.

СК06. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний розвиток країн.

СК07. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції національних економічних інтересів.

СК08. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін.

СК09. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.

Результати навчання (РН)

РН01. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.

РН02. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій.

РН03. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин.

РН04. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог.

РН05. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

РН06. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.

РН07. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин.

РН08. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.

РН09. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках.

РН10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну.

РН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.

РН12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів.

РН13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків.

РН14. Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних економічних відносин, а також інших кафедр Університету, за умови, що вони володіють досвідом та компетентностями, які дозволять сформувати результати навчання за освітніми компонентами, визначені освітньо-професійною програмою.

Гарант, члени проєктної групи і група забезпечення відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та спеціальності. До викладання професійних дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники, які мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, в тому числі публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах «Web of Science», «Scopus».

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-науковою програмою.

Університет надає можливість безкоштовного доступу до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше 600 тис. прим. електронних книжок, довідників, вказівників та ін. з IP-адрес Університету. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ–Поділля», наукову бібліотеку з читальними залами в кожному корпусі, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи. Соціально-побутова інфраструктура: актова зала; буфет, медичний пункт. В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi.

Функціонує репозитарій Університету

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Відповідає пп. 36-38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки Університету;

– внутрішнього корпоративного сайту;

– повнотекстових наукометричних баз «Web of Science», «Scopus», EBSCO;

– електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів;

– репозитарію Університету, зокрема, в якому розміщені кваліфікаційні праці здобувачів.

Навчально-методичне забезпечення включає:

– робочі програми практичної підготовки та силабуси навчальних дисциплін;

– навчально-методичні посібники, практикуми, конспекти лекцій;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі MOODLE (з наданням доступу здобувачам освіти). Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті Університету.

В Університеті видається науковий фаховий журнал «Економіка та організація управління» за спеціальністю освітньої програми.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається відповідно до Положення про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням результатів навчання здобувачів вищої освіти

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) здійснюється шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Прийом на навчання та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється відповідно до додатку 11 Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також Положення про організацію прийому та навчання іноземних громадян у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах покладено на Навчально-науковий інститут розвитку академічного потенціалу. Робочий навчальний план підготовки іноземних здобувачів вищої освіти за ОП «Міжнародні економічні відносини» передбачає вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання української мови як іноземної».

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практична підготовка, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-01 Глобальна економіка 4 Екзамен
ОК-02 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 4 Залік
ОК-03 Кон’юнктура світових ринків товарів та послуг 4 Екзамен
ОК-04 Актуальні проблеми МЕВ в умовах Індустрії 4.0 (Topical issues of IER under Industry 4.0) 3 Залік
ОК-05 Управління міжнародною конкурентоспроможністю 4 Екзамен
ОК-06 Статистичні методи аналізу та моделювання в МЕВ 4 Екзамен
ОК-07 Міжнародний фінансовий менеджмент 4 Екзамен
ОК-08 Міждисциплінарний тренінг (Interdisciplinary training) 3,5 Залік
ОК-09 Міжнародний стратегічний менеджмент 4 Екзамен
ОК-10 Курсова робота 3 Диференційований залік
ОК-11 Виробнича (науково-дослідна) практична підготовка 9 Диференційований залік
ОК-12 Підготовка кваліфікаційної роботи 16,5 Публічний захист кваліфікаційної роботи
ОК-13 Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90