Освітня програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль освітньої програми

Освітня кваліфікаціяМагістр фінансів, банківської справи та страхування

Тип диплому та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД No0289365 від 21.08.2017р.,

термін дії до 01.07.2024 р.

Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень, рівень освіти –другий (магістерський).

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF
EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж
життя ЕQF LLL (level 7)

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та
страхування

Освітньо-професійна програма – Фінанси, банківська справа
та страхування

Опис предметної області Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи,
механізми функціонування та розвитку фінансових систем;
фінансове управління діяльністю суб’єктів господарювання,
управління державними фінансами, нагляд та регулювання
діяльності в сферах надання фінансових послуг та
банківництва, адміністрування та контроль надходження
податків і зборів, управління діяльністю банків, страхових
компаній, інститутів на ринку фінансових послуг.
Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і
концепції фінансової науки, які визначають тенденції і
закономірності функціонування й розвитку фінансів,
банківської справи та страхування.
Методи, методики та технології: методи, методики та
технології фінансової науки і практики.
Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти
та системи.
Академічні права випускників Особа, що має освітній ступінь магістра з фінансів, банківської справи та страхування має право продовжити
навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти
(доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в
системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування в умовах інноваційних змін та невизначеності. Такий професіонал діє відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна у сфері фінансів, банківської справи та страхування
2 Особливості програми Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із
широким спектром охоплення сфер професійної діяльності.
Забезпечує формування аналітичного базису у фахівця,
здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і
сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища.
Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішенняпроблем у сфері управління завдяки наявності науково-
дослідної практики в установах державних фінансовихорганів України та фінансових службах на місцевому рівні,
страхових компаніях, на підприємствах і в комерційних
банках.
Проведення наукових досліджень під час виконання
кваліфікаційної роботи, їх тематика та впровадження на
практиці враховує регіональні потреби розвитку фінансової і
банківської сфери, страхового ринку.
Практикоорієнтованість навчання посилюється можливістю
поєднання активної участі здобувачів вищої освіти у
професійних міжнародних конкурcах (Chartered Financial
Analyst Institute Research Challenge in Ukrainian), виконання
кейсів, запропонованих міжнародними та вітчизняними
компаніями та організаціями (Casers).
Передбачає можливість удосконалення англомовної
підготовки у професійній сфері.
Структура ОП враховує сучасний досвід аналогічних
освітніх програм у провідних вишах України та Європи.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр з фінансів, банківської справи та страхування здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій, може займати такі посади:
– фінансовий директор;
– керівник (директор, начальник та ін.) фінансового департаменту;
– начальник фінансового відділу;
– начальник контрольно-ревізійного відділу;
– менеджер із грошового посередництва;
– менеджер із надання кредитів;
– менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів;
– менеджер із страхування;
– менеджер із допоміжної діяльності у сфері страхування;
– менеджер із фінансового посередництва;
– професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;
– професіонали у сфері біржової діяльності;- професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;
– професіонали з фінансово-економічної безпеки;
– професіонали державної служби;
– аналітик (банківська діяльність);
– аналітик з інвестицій;
– аналітик з кредитування;
– аналітик з дослідження фінансового ринку;
– аналітик консолідованої інформації;
– відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи);
– економіст з фінансової роботи;
– економіст з податків і зборів;
– економічний радник;
– консультант з економічних питань;
– член виконавчого органу акціонерного товариства;
– науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
– науковий співробітник-консультант (економіка);- молодший науковий співробітник (фінансово-
економічна безпека підприємств, установ та організацій).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання В процесі викладання поєднуються проблемно-орієнтоване, студентоцентроване та інтерактивне навчання, навчання під керівництвом викладача, самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної практики за профілем підготовки.
Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями.
Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, роботи в малих групах, що розвиває комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень та представлення результатів в  кваліфікаційній роботі.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».
Система оцінювання передбачає проведення усних та письмових екзаменів, захисту звіту з виробничої (науково-дослідної) практики, публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, проведення усного опитування, письмового контролю (у тому числі електронного).
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за системою ЄКТС

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

2 Загальні компетентності

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК4 Вміння виявляти та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

3 Фахові компетентності

СК1 Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
СК2 Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
СК3 Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проєктування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК10 Здатність до стратегічного мислення та перспективного планування в сфері фінансів, банківської справи та страхування

Результати навчання

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.
ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.
ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності
ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.
ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.
ПР 14. Вміти формувати фінансову стратегію та її окремі елементи, складати перспективні фінансові плани і бюджети
ПР15. Розробляти антикризові програми проблемних фінансових і нефінансових суб’єктів господарювання, впроваджувати відповідні фінансові заходи та попереджувати кризи на основі управління ризиками
ПР16 Використовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній діяльності.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Група забезпечення спеціальності складається з науково-
педагогічних працівників, які мають кваліфікацію відповіднодо спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»,
працюють в університеті за основним місцем роботи, мають
стаж науково-педагогічної роботи понад п’ять років, рівень
наукової та професійної активності, який засвідчується
виконанням не менше чотирьох видів і результатів професійної
діяльності відповідно до Ліцензійних вимог. Частка тих, хто
має науковий ступінь та/або вчене звання становить 100%
кількості членів групи забезпечення.
Керівник, гарант, члени проєктної групи відповідають
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
До навчального процесу залучено практиків-фахівців в галузі
фінансів, банківської справи та страхування.
Члени групи забезпечення спеціальності є науковими
керівниками здобувачів ступеня кандидата економічних наук,
переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських
конкурсів студентських наукових робіт.
Всі члени групи забезпечення пройшли міжнародне
стажування (Польща, Болгарія, Латвія, Хорватія, Словаччина),
більше 50% з них мають публікації в Scopus та Web of Science Core Collection.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю
забезпечити освітній процес за освітньо-професійною
програмою.
Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя
Стуса включає навчальні корпуси, філію «Бізнес-інноваційний
центр «ДонНУ — Поділля», бібліотеку, сучасні навчальні
аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні
лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіне,
Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокіл» (с. Дронівка Донецька область)
Функціонує навчально-методична лабораторія кафедри
фінансів і банківської справи.
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет ЄКТС.
Інформаційне забезпечення включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки університету
– електронної бази наукових журналів
– бази електронних бібліотечних ресурсів світу
Навчально методичне забезпечення:
– робочі програми навчальних дисциплін, силабуси,
практик;
– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні
посібники, конспекти лекцій;
– методичні вказівки до практичних занять і самостійної
роботи здобувачів вищої освіти, написання
кваліфікаційної (магістерської) роботи;
– інші навчально-методичні матеріали.
Навчальні матеріали з дисциплін розташовано на порталі
економічного факультету, дистанційній платформі Moodle,
та OneDrive (з наданням доступу здобувачам вищої освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в Донецького національного університету імені
Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та
регулюється внутрішніми локальними документами:
Положенням про реалізацію права на академічну мобільність
в Донецькому національному університету імені Василя
Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в
ДонНУ імені Василя Стуса.
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської
кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час
участі здобувача вищої освіти у програмах національної
академічної мобільності відбувається шляхом порівняння
змісту навчальних програм та з урахуванням програмних
результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування» в межах
співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти
України (Львівський національний університет імені Івана
Франка, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Університет державної фіскальної служби України
тощо) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в
інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.
2 Міжнародна кредитна мобільність Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до
програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між
Університетом та закладами вищої освіти – партнерами
(Познанський економічний університет (Польща), Економічна
академія імені Д.А. Ценова (Болгарія), Університет Томаша
Бати (Чехія).
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської
кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння
змісту навчальних програм та з урахуванням програмних
результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Фінансовий менеджмент 5,5 Екзамен
ОК2 Податковий менеджмент 4 Екзамен
ОК3 Страховий менеджмент 4 Екзамен
ОК4 Ринок фінансових послуг та інновації 4 Екзамен
ОК5 Фінансовий менеджмент у банку 4 Екзамен
ОК6 Anti Crisis Financial Management (Антикризовий фінансовий менеджмент) 4 Залік
ОК7 Системи управління ризиками у фінансах 4 Залік
ОК8 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 4 Екзамен
ОК9 Моделювання та аналіз даних 4 Екзамен
ОК10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 Захист звіту
ОК11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5
ОК12 Атестація 4,5 Захист
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
Загальний обсяг освітньої програми 90