Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Комп’ютерна фізика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін нав-чання 3 роки 10 місяців.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Фізи-ко-технічний факультет, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Faculty of Physics and En-gineering, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої квалі-фікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, На-ціональна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2014р., на 10 років.
Сертифікат про акредитацію: НД 0289342 21.08.2017р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бака-лаврський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є підготовка фахівців, здатних здійснювати кваліфіковану первинну те-оретичну, технічну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, загаль-них та спеціальних компетентностей у галузі використання сучасних IT технологій для ви-рішення задач з фізики та астрономії. Володіння методологією програмування, технологія-ми комп’ютерної обробки та аналізу даних, комп’ютерного моделювання і підготовки для самостійної роботи.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметною областю програми є природничі науки, зокрема, фі-зика та астрономія. 10 Природничі науки.
Спеціальність 104 «Фізика та астрономія» («Physics and astron-omy»). Цикл загальної підготовки – 79 кредитів ЄКТС, цикл про-фесійної та практичної підготовки – 161 кредитів ЄКТС (33%+67%).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна 104 Фізика та астрономія
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна.
Акцент робиться на здобутті навичок та знань з використання сучасних IT технологій для вирішення проблем з фізики та аст-рономії, що передбачає вміння володіти знаннями з програму-вання, обробки баз даних, сучасних Інтернет технологій у нав-чанні, спеціалізованих комп’ютерних програм для вирішення за-дач сучасної фізики, та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.
4 Особливості програми Використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять, проведення мастер-класів провідних вчених в галузі фізики та астрономії. Додатковими особливостя-ми даної ступеневої програми, які відрізняють її від інших поді-бних програм є обов’язкове проходження практики та наявність спеціального обладнання. Співпраця з науковцями з академічних наукових установ.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Сферою діяльності бакалаврів з комп’ютерної фізики та астро-номії є: науково-дослідні установи, підприємства машинобудів-ної, приладобудівної, аерокосмічної, металургії, енергетики, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації.
Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003-10: 31 – Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техні-ки, 311 – Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки, 3111 – Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями, 3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки і може займати первинні посади: лаборант (хімі-чні та фізичні дослідження), технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження), лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галу-зі) наукових досліджень), технік (природознавчі науки), стажист-дослідник, викладач-стажист.
2 Продовження освіти Можливість продовжити навчання на 7 рівні HPK – СО «Ма-гістр», другому циклі FQ-EHEA та 7 рівні EQF-LLL

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викла-дання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване нав-чання, навчання під керівництвом викладача, самостійне та інди-відуальне навчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лек-цій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, само-стійного навчання, індивідуальних занять, онлайн-консультацій.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тема-тичні дослідження, презентації, поточне оцінювання, модульний контроль, захист курсових робіт, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з комп’ютерної фізики у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування пев-них IT технологій у фізиці і характеризується складністю та не-визначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).
 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-3) .
 4. Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-4).
 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-5).
 6. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді (ЗК-6).
 7. Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-7).
 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК-8) .
 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт(ЗК-9) .
 10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК-10).
 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-11).
 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК‑12).
 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК‑13).
 14. Здатність розробляти та управляти проектами (ЗК‑14).
 15. Здатність працювати в команді. (ЗК – 15).

3 Фахові компетентності

 1. Глибоке знання і розуміння математичного та експериментального базису сучасної фізики (СК-1).
 2. Ґрунтовні знання з математики та навички їх практичного використання (СК-2).
 3. Навички оцінювання порядку величин у різних дослідженнях, так само як то­чності та значимості результатів(СК-3).
 4. Експериментальні навички роботи із сучасним науковим обладнанням та вимірювальними приладами, обробки та аналізу результатів (СК-4).
 5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти і використовувати чисельні методи для розв’язування фізичних задач та моделювання фізичних систем (СК- 5).
 6. Навички моделювання фізичних явищ і процесів (СК-6).
 7. Наукове мислення – розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту (СК-7).
 8. Базові навички виконання теоретичних та експериментальних досліджень у складі наукової групи (СК-8).
 9. Навички роботи з джерелами наукової інформації (СК-9).
 10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики та суміжних галузей (СК-10).
 11. Розвинуте відчуття особистої відповідальності разом з професійною гнучкістю (СК-11).
 12. Етичні установки – усвідомлення професійних етичних аспектів фізичних досліджень (СК-12).
 13. Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо найвідоміших відкриттів та теорій, які суттєво впливали на розвиток фізики, астрономії та інших природничих наук (СК-13).
 14. Здатність отримувати додаткові компетентності через вибіркові складові, що стосуються інших видів професійної діяльності (СК-14).
 15. Здатність вільно володіти розділами фізики, необхідними для розв’язання науково-інноваційних задач і використовувати результати наукових досліджень та педагогічних досягнень в інноваційній та інноваційно-педагогічній діяльності (СК-15).
 16. Здатність користуватися вивченими принципами методики для пояснення конкретних фізичних явищ; складати навчальні та календарно-тематичні плани, проводити навчальні заняття з фізики та астрономії у вищій і середній школах (СК-16).
 17. Здатність визначати оптимальні умови виконання експерименту для досягнення поставленої фізичної мети і формулювати технічні вимоги до компонентів експериментальної методики(СК-17).

Програмні результати навчання

 • знаходити та виявляти в інформаційних джерелах, в тому числі за допомогою інформаційних технологій та баз даних, правову, статистичну та іншу інформацію, правильно її використовувати для своєї професійної діяльності (ПРН -1);
 • вміти планувати, організовувати і контролювати свою професійну діяльність (ПРН -2);
 • вільно володіти та використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ПРН -3);
 • вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами (ПРН -4);
 • знати і розуміти природу етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії та діяти на їх основі (ПРН -5);
 • діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань, ставитися з повагою до права і закону (ПРН -6);
 • вміти працювати самостійно, у команді колег за фахом, із залученням експертів з інших галузей знань, досягати спільної мети (ПРН -7);
 • проявляти добросовісність, дисциплінованість, толерантність у спілкуванні (ПРН -8);
 • розуміти важливість збереження навколишнього середовища і прагнути у своїй діяльності до цього (ПРН -9);
 • знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності, принципи та стандарти у межах різних правових систем, а також міжнародного та європейського права, здійснювати їх критичний і системний аналіз (ПРН -10);
 • володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації (ПРН -11);
 • знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права і особливості їх реалізації та застосування (ПРН -12);
 • вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у відповідності з принципами захисту прав людини і її основоположних свобод (ПРН -13);
 • знати основи міжнародного права, основи права Ради Європи та європейського права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини (ПРН -14);
 • вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН -15);
 • вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого висновку (ПРН -16);
 • вміти виявляти та усувати причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень; запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення (ПРН -17);
 • вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН -18).