Комп’ютерна фізика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Комп’ютерна фізика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін нав-чання 3 роки 10 місяців.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Фізи-ко-технічний факультет, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Faculty of Physics and En-gineering, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої квалі-фікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, На-ціональна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2014р., на 10 років.
Сертифікат про акредитацію: НД 0289342 21.08.2017р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бака-лаврський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є підготовка фахівців, здатних здійснювати кваліфіковану первинну те-оретичну, технічну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, загаль-них та спеціальних компетентностей у галузі використання сучасних IT технологій для ви-рішення задач з фізики та астрономії. Володіння методологією програмування, технологія-ми комп’ютерної обробки та аналізу даних, комп’ютерного моделювання і підготовки для самостійної роботи.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметною областю програми є природничі науки, зокрема, фі-зика та астрономія. 10 Природничі науки.
Спеціальність 104 «Фізика та астрономія» («Physics and astron-omy»). Цикл загальної підготовки – 79 кредитів ЄКТС, цикл про-фесійної та практичної підготовки – 161 кредитів ЄКТС (33%+67%).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна 104 Фізика та астрономія
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна.
Акцент робиться на здобутті навичок та знань з використання сучасних IT технологій для вирішення проблем з фізики та аст-рономії, що передбачає вміння володіти знаннями з програму-вання, обробки баз даних, сучасних Інтернет технологій у нав-чанні, спеціалізованих комп’ютерних програм для вирішення за-дач сучасної фізики, та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.
4 Особливості програми Використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять, проведення мастер-класів провідних вчених в галузі фізики та астрономії. Додатковими особливостя-ми даної ступеневої програми, які відрізняють її від інших поді-бних програм є обов’язкове проходження практики та наявність спеціального обладнання. Співпраця з науковцями з академічних наукових установ.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Сферою діяльності бакалаврів з комп’ютерної фізики та астро-номії є: науково-дослідні установи, підприємства машинобудів-ної, приладобудівної, аерокосмічної, металургії, енергетики, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації.
Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003-10: 31 – Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техні-ки, 311 – Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки, 3111 – Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями, 3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки і може займати первинні посади: лаборант (хімі-чні та фізичні дослідження), технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження), лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галу-зі) наукових досліджень), технік (природознавчі науки), стажист-дослідник, викладач-стажист.
2 Продовження освіти Можливість продовжити навчання на 7 рівні HPK – СО «Ма-гістр», другому циклі FQ-EHEA та 7 рівні EQF-LLL

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викла-дання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване нав-чання, навчання під керівництвом викладача, самостійне та інди-відуальне навчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лек-цій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, само-стійного навчання, індивідуальних занять, онлайн-консультацій.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тема-тичні дослідження, презентації, поточне оцінювання, модульний контроль, захист курсових робіт, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з комп’ютерної фізики у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування пев-них IT технологій у фізиці і характеризується складністю та не-визначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).
 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-3) .
 4. Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-4).
 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-5).
 6. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді (ЗК-6).
 7. Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-7).
 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК-8) .
 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт(ЗК-9) .
 10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК-10).
 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-11).
 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК‑12).
 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК‑13).
 14. Здатність розробляти та управляти проектами (ЗК‑14).
 15. Здатність працювати в команді. (ЗК – 15).

3 Фахові компетентності

 1. Глибоке знання і розуміння математичного та експериментального базису сучасної фізики (СК-1).
 2. Ґрунтовні знання з математики та навички їх практичного використання (СК-2).
 3. Навички оцінювання порядку величин у різних дослідженнях, так само як то­чності та значимості результатів(СК-3).
 4. Експериментальні навички роботи із сучасним науковим обладнанням та вимірювальними приладами, обробки та аналізу результатів (СК-4).
 5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти і використовувати чисельні методи для розв’язування фізичних задач та моделювання фізичних систем (СК- 5).
 6. Навички моделювання фізичних явищ і процесів (СК-6).
 7. Наукове мислення – розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту (СК-7).
 8. Базові навички виконання теоретичних та експериментальних досліджень у складі наукової групи (СК-8).
 9. Навички роботи з джерелами наукової інформації (СК-9).
 10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики та суміжних галузей (СК-10).
 11. Розвинуте відчуття особистої відповідальності разом з професійною гнучкістю (СК-11).
 12. Етичні установки – усвідомлення професійних етичних аспектів фізичних досліджень (СК-12).
 13. Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо найвідоміших відкриттів та теорій, які суттєво впливали на розвиток фізики, астрономії та інших природничих наук (СК-13).
 14. Здатність отримувати додаткові компетентності через вибіркові складові, що стосуються інших видів професійної діяльності (СК-14).
 15. Здатність вільно володіти розділами фізики, необхідними для розв’язання науково-інноваційних задач і використовувати результати наукових досліджень та педагогічних досягнень в інноваційній та інноваційно-педагогічній діяльності (СК-15).
 16. Здатність користуватися вивченими принципами методики для пояснення конкретних фізичних явищ; складати навчальні та календарно-тематичні плани, проводити навчальні заняття з фізики та астрономії у вищій і середній школах (СК-16).
 17. Здатність визначати оптимальні умови виконання експерименту для досягнення поставленої фізичної мети і формулювати технічні вимоги до компонентів експериментальної методики(СК-17).

Програмні результати навчання

 • знаходити та виявляти в інформаційних джерелах, в тому числі за допомогою інформаційних технологій та баз даних, правову, статистичну та іншу інформацію, правильно її використовувати для своєї професійної діяльності (ПРН -1);
 • вміти планувати, організовувати і контролювати свою професійну діяльність (ПРН -2);
 • вільно володіти та використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ПРН -3);
 • вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами (ПРН -4);
 • знати і розуміти природу етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії та діяти на їх основі (ПРН -5);
 • діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань, ставитися з повагою до права і закону (ПРН -6);
 • вміти працювати самостійно, у команді колег за фахом, із залученням експертів з інших галузей знань, досягати спільної мети (ПРН -7);
 • проявляти добросовісність, дисциплінованість, толерантність у спілкуванні (ПРН -8);
 • розуміти важливість збереження навколишнього середовища і прагнути у своїй діяльності до цього (ПРН -9);
 • знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності, принципи та стандарти у межах різних правових систем, а також міжнародного та європейського права, здійснювати їх критичний і системний аналіз (ПРН -10);
 • володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації (ПРН -11);
 • знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права і особливості їх реалізації та застосування (ПРН -12);
 • вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у відповідності з принципами захисту прав людини і її основоположних свобод (ПРН -13);
 • знати основи міжнародного права, основи права Ради Європи та європейського права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини (ПРН -14);
 • вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН -15);
 • вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого висновку (ПРН -16);
 • вміти виявляти та усувати причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень; запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення (ПРН -17);
 • вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН -18).