Кібербезпека Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Кібербезпека

Профіль освітньої програми

Тип диплому, термін навчання
 • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;
 • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація НАЗЯВО
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2015р., на 5 років.

Сертифікат про акредитацію: НД 0289350 21.08.2017р., термін дії до 01.07.2020 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є підготовка затребуваних фахівців, які здатні розв’язувати типові задачі за спеціальністю, розробляти і використовувати технології кібербезпеки (інформаційної безпеки) та технології програмування.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкти професійної діяльності випускників:

 • об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;
 • технології забезпечення безпеки інформації;
 • процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі підготовка затребуваних фахівців, які здатні розв’язувати типові задачі за спеціальністю, розробляти і використовувати технології кібербезпеки (інформаційної безпеки) та технології програмування.

Теоретичний зміст предметної області

Знання:

 • законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 • принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
 • теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів;
 • теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;
 • методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
 • методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
 • методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
 • сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
 • автоматизованих систем проектування.

Методи, методики та технології:

Методи, методики, інформаційно-комунікаційні технології та інші технології забезпечення інформаційної та/ або кібербезпеки.

Інструменти та обладнання:

 • системи розробки, забезпечення, моніторингу та контролю процесів інформаційної та/ або кібербезпеки;
 • сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій.

Цикл загальної підготовки – 82 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки  – 158 кредитів ЄКТС (34% + 66%)

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Додаткові особливості даної ступеневої програми, які відрізняють її від інших подібних програм:

володіння та використання здобувачами вищої освіти технологій програмування; залучення викладачів-практиківдо аудиторних занять та викладання окремих освітніх компонентів англійською мовою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Фахівець здатен виконувати професійну роботу за посадами

 • фахівець з інформаційної безпеки;
 • системний адміністратор;
 • адміністратор системи захисту інформації;
 • менеджер інформаційної безпеки;
 • консультант з інформаційної безпеки.
2 Продовження освіти Можливість подальшого навчання, на ОС «Магістр» на відповідній та споріднених спеціальностях галузі знань 12 Інформаційні технології.
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на не споріднених спеціальностях, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване навчання, навчання під керівництвом викладача, самостійне та індивідуальне навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекції, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, індивідуальних занять, онлайн-консультацій.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захисти звітів з практик, тематичні дослідження, презентації, поточні оцінювання, модульні контролі, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи та кваліфікаційний екзамен.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов ІК-1.

2 Загальні компетентності (ЗК)

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-1

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. ЗК-2

Здатність професійно спілкуватися державною та  іноземною мовами як усно, так і письмово. ЗК-3

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням. ЗК-4

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. ЗК-5

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК-6

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК-7

3 Спеціальні (фахові) компетентності(СК)

Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-1

Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-2

Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ФК-3

Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-4

Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-5

Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження. ФК-6

Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.). ФК-7

Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку. ФК-8

Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та/або кібербезпекою. ФК-9

Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. ФК-10

Здатність виконувати моніторинг ресурсів і процесів функціонування, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-11

Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. ФК-12

Програмні результати навчання

Застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації. ПРН 1

Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність. ПРН 2

Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності. ПРН 3

Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення. ПРН 4

Адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат. ПРН 5

Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності. ПРН 6

Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки. ПРН 7

Готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення інформаційної та /або кібербезпеки. ПРН 8

Впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та/або кібербезпеки. ПРН 9

Виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем. ПРН 10

Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах. ПРН 11

Розробляти моделі загроз та порушника. ПРН 12

Аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних. ПРН 13

Вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-апаратними засобами та давати оцінку результативності якості прийнятих рішень. ПРН 14

Використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій. ПРН 15

Реалізовувати комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) відповідно до вимог нормативно-правових документів. ПРН 16

Забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та знань, щодо структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент. ПРН 17

Використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів. ПРН 18

Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН 19

Забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН 20

Вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в.т. числі: огляд, тестування, підзвітність) системи управління доступом згідно встановленої політики безпеки в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ПРН 21

Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. ПРН 22

Реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ПРН 23

Вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових). ПРН 24

Забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур захисту. ПРН 25

Впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем. ПРН 26

Вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ПРН 27

Аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня захищеності ресурсів різних класів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах в ході проведення випробувань згідно встановленої політики інформаційної та\або кібербезпеки. ПРН 28

Здійснювати оцінювання можливості реалізації потенційних загроз інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та ефективності використання комплексів засобів захисту в умовах реалізації загроз різних класів. ПРН 29

Здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем. ПРН 30

Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів інформаційно-телекомунікаційних систем. ПРН 31

Вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням процедур резервування згідно встановленої політики безпеки. ПРН 32

Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів організації на основі теорії ризиків. ПРН 33

Приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації. ПРН 34

Вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем захисту інформації, а також протидії несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. ПРН 35

Виявляти небезпечні сигнали технічних засобів. ПРН 36

Вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час інструментального контролю процесів захисту інформації та визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними каналами відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН 37

Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН 38

Проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із фіксуванням результатів у відповідних документах. ПРН 39

Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик ІТС відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН 40

Забезпечувати неперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур. ПРН 41

Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки. ПРН 42

Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів. ПРН 43

Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес-процесів організації на основі теорії ризиків та встановленої системи управління інформаційною безпекою, згідно з вітчизняними та міжнародними вимогами та стандартами. ПРН 44

Застосовувати ріні класи політик інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки, що базуються на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних активів. ПРН 45

Здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН 46

Вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації. ПРН 47

Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН 48

Забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно телекомунікаційних системах. ПРН 49

Забезпечувати функціонування програмних та програмно-апаратних комплексів виявлення вторгнень різних рівнів та класів (статистичних, сигнатурних, статистично-сигнатурних). ПРН 50

Підтримувати працездатність та забезпечувати конфігурування систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН 51

Використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН 52

Вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих загроз. ПРН 53

Усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ПРН 54