Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Історія та археологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 міс. )
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію: НД № 0289322 від 21.08.17 (термін дії 03.06.2014 до 01.07.2024 р.)
Рівень програми Закон України «Про освіту» 05.09.2017, №2145-VIII
Національна рамка кваліфікацій України – 7 рівень.
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти FQ-EHEA (First cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF-LLL (level 6), рівень освіти – перший (бакалаврський).

Мета програми

Підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – науковій, навчальній, виховній, культурно-масовій та адміністративній.

Об’єкт вивчення: минуле України та людства в усіх його проявах, розвиток окремих народів і держав, вивчення політичних, соціально-економічних, історико-культурних процесів і явищ з найдавніших часів до сьогодення, їх узагальнення.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Цикл загальної підготовки (30%), цикл професійної та практичної підготовки (70%).
Основні дисципліни: Історія України, Археологія, Антропологія, Праісторія, Історія Стародавнього Світу, Історія Західної Європи та Америки, Історія Азії та Африки, Історія слов’янських народів, Спеціальні історичні дисципліни, Методика викладання історії в школі.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована освіта в галузі історії та археології а
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Спеціалізації з історії України, всесвітньої історії, спеціальних галузей історичної науки
Археологічна практика на базі Інституту археології НАН України, архівно-музейна, педагогічна практики.
Курси лекцій запрошених спеціалістів у різних галузях історичної науки. Програми академічної мобільності для студентів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр історії та археології може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 1–2 рівнів акредитації; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.
2 Продовження освіти Навчання на СО «Магістр»

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Стратегія навчання: cтудентоцентроване, проблемно-орієнтоване, комунікативне, міждисциплінарне; самонавчання.
Методика навчання: лекції, семінарські, практичні і лабораторні заняття, колоквіуми, дискусії із розв’язанням ситуаційних, проблемних завдань і використанням кейс-методів, ділових і рольових ігор, тренінгів, індивідуальних завдань, інтерактивних методів; курсові і контрольні роботи, консультації викладачів, самостійна робота студентів.
2 Система оцінювання Поточний контроль: опитування, аудиторні та домашні контрольні роботи (поточні та модульні), презентації, ессе, звіти з практики.
Підсумковий контроль – усні та письмові екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.
Атестація – підготовка та складання комплексного екзамену, публічний захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність до аналізу, узагальнень та оціночних суджень з приводу подій минулого, вміння визначати суттєві ознаки історичних явищ, виокремлювати ключові події, орієнтуватися у науковій періодизації історії, застосовувати знання і практичні навички для розв’язування складних задач і практичних проблем в галузі історії та археології в навчальній, науковій, виховній, культурно-масовій, адміністративній діяльності.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Усвідомлення цінностей громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини. Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей, здатність до критики й самокритики, адаптивність і комунікабельність, толерантність. Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя, правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • ЗК-2. Здатність до навчання впродовж життя, професійної самоосвіти та самовиховання, креативність, здатність до творчої діяльності; здатність до системного мислення, усвідомлення моральних норм професійної діяльності, турбота про якість виконуваної роботи, розуміння соціальної значущості своєї професії. Інтелектуальне сумління, чесність у своїй справі та уникання симуляції, плагіату й інших виявів не доброчесності.
 • ЗК-3. Базові загальнонавчальні уміння: гностичні, проектувальні, організаційні, комунікативні; базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін.
 • ЗК-4. Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, економіки й права, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, активній професійній діяльності.
 • ЗК-5. Базові знання математики, важливі для використання математичних методів з метою розв’язання професійних завдань; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички управління інформацією; навички роботи з комп’ютером, використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.
 • ЗК-6. Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою, здатність грамотно використовувати у своїй діяльності професійну лексику, володіння культурою мислення, сучасним науковим понятійно-категоріальним апаратом, знання іншої мови (мов).
 • ЗК-7. Здатність дослідної діяльності: дослідницькі навички, навички емпіричних та інтерпретаційних досліджень, аналізу, оцінки та синтезу нових ідей, здатність формулювати власний аргументований погляд на дискусійні проблеми й вести наукову полеміку

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Розуміння місця історії в системі гуманітарного знання, наявність загального бачення закономірностей історичного розвитку та історичних процесів. Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами в минулому та сучасності.
 • СК-2. Ґрунтовне знання основних подій, явищ та періодів історичного шляху українського народу та інших народів, що живуть в Україні, орієнтування в провідних концепціях історії України, розуміння особливостей соціально-економічних й політичних процесів, які відбувалися в Україні в їх взаємозв’язку і взаємозалежності; здатність аналізувати і оцінювати розвиток українського суспільства та його окремих інститутів в контексті світової історії; формувати свідомість громадянина і патріота, об’єктивно оцінювати уроки історії; застосовувати набуті знання у практичній діяльності та для прогнозування суспільних процесів.
 • СК-3. Володіння знаннями у галузі європейської та всесвітньої історії, зокрема розуміння процесів антропоґенезу і соціогенезу, особливостей переходу людства від первісного суспільства до перших цивілізацій; впливу клімату на їх розвиток й на глобальні міграційні процеси у світі; закономірностей, особливостей та етапів розвитку давніх східних та античних держав, а також держав Європи, Азії, Африки, Америки в період від Середньовіччя до новітнього часу; уміння застосовувати отримані знання у професійній діяльності.
 • СК-4. Ґрунтовне знання закономірностей і особливостей розвитку етнічних, політичних, соціально-економічних і духовних процесів в історії слов’янських народів, різних аспектів їх суспільного та повсякденного життя; уміння застосовувати у професійній діяльності фактичний матеріал з політичної, соціально-економічної і культурної історії Росії, СРСР та Польщі, з чітким позначенням її основних віх, з акцентом на ті події і явища, які мали ґрунтовний вплив на національні, ідеологічні, антропологічні явища сьогодення.
 • СК-5. Розуміння феномену культури, конкретно-історичних форм її побутування, ролі в житті суспільства, наявність глибоких фактичних знань в галузі української та зарубіжної культури, здатність відрізняти види, форми та стилі світового та вітчизняного мистецтва, готовність поважно відноситися до історичного спадку та культурних традицій, толерантно сприймати соціальні, етнонаціональні, релігійні та культурні відмінності, наявність національної самосвідомості, патріотичних та морально-етичних переконань.
 • СК-6. Наявність наукового уявлення про історичний розвиток регіонів України, ключові проблеми регіональної історії та характер висвітлення їх у науковій літературі; знайомство із найвідомішими історичними пам’ятками та ключовими особами, які справили вплив на розвиток регіону. Здатність вести краєзнавчу роботу, сприяти збереженню історико-культурних пам’яток.
 • СК-7. Наявність базових знань у галузі археології та етнології, в т.ч. української; наявність знань у галузі історичної географії, розуміння прямих і зворотних зв’язків між розвитком суспільства і навколишнім природним середовищем, ролі географічного чиннику в історичному процесі. Здатність використовувати в навчальному процесі та історичних дослідженнях знання у галузі краєзнавства, історичної географії, археології та етнології, комплектувати, обробляти та класифікувати краєзнавчі, археологічні та етнографічні матеріали.
 • СК-8. Ґрунтовне знання сучасних проблем археологічної науки в Україні і за кордоном, археологічної періодизації, археологічних пам’яток України, їх типології, структури, методів досліджень та інтерпретації. Здатність аналізувати історію суспільства за матеріальними залишками життя та діяльності людей, навички роботи з археологічними джерелами. Розуміння сучасних наукових проблем з вивчення та охорони археологічної спадщини України.
 • СК-9. Наявність професійної компетентності в галузі історичної бібліографії, архівознавства, музеєзнавства, палеографії, метрології, хронології, генеалогії, геральдики, нумізматики, володіння методами і технічними прийомами цих дисциплін для здійснення професійної діяльності. Здатність до роботи в бібліотеках та архівах. Володіння навиками бібліографічного пошуку та аналізу, складення оглядів, анотацій, рефератів і бібліографії за певною тематикою, вміння кваліфіковано оформляти бібліографічний апарат історичного дослідження, володіння способами і прийомами роботи з різними базами даних, навичками пошуків необхідної інформації в електронних каталогах й мережевих ресурсах. Володіння прийомами і методами архівної евристики, вміння працювати з архівними, музейними фондами.
 • СК-10. Здатність реалізувати прикладний характер історичних знань у суспільстві – брати участь в практичній роботі з отримання емпіричної інформації в археологічних та етнографічних експедиціях. Здатність розробляти туристичні маршрути та екскурсії, готувати музейні експозиції та виставки.
 • СК-11.Розуміння основних концептуальних напрямків розвитку історичної науки, здатність до критичного сприйняття концепцій різних шкіл; знання основ теорії історичного розвитку; володіння основами джерелознавчого тлумачення історичних свідоцтв.
 • СК-12. Навички роботи з науковою історичною літературою та різноманітними історичними джерелами: вміння робити історіографічний огляд літератури з проблем наукового дослідження; вміння збирати, класифікувати джерела, застосовувати до них методи наукової історичної критики, використовувати їх у науково-дослідницьких цілях, з метою задоволення інформаційних потреб.
 • СК-13. Володіння системними знаннями про суспільство, закономірності та тенденції його розвитку, соціальну структуру, причини соціальних криз, здатність до пошуку нових соціально вартісних цінностей, адекватного оцінювання стану суспільства, шляхів його поліпшення. Наявність політичної компетентності – поінформованість про закономірності і тенденції перебігу політичних явищ і процесів; вміння працювати з політичною літературою; опанування культурою політичного спілкування; оволодіння політичними технологіями. Вміння використовувати методи соціологічних досліджень для вивчення суспільної думки та узагальнювати їх результати.
 • СК-14. Наявність знань щодо змісту освіти та джерел його проектування, методів організації, стимулювання та контролю навчальної діяльності. Здатність до проектування навчально-виховного процесу, його організації та керівництва пізнавальною діяльністю учнів. Володіння сучасними знаннями методики викладання історії, основами психолого-педагогічних досліджень. Здатність використовувати набуті знання історичних дисциплін та психолого-педагогічні й методичні прийоми для викладання історичних дисциплін в загальноосвітніх середніх навчальних закладах, застосовувати на уроках нові технології навчання. Здатність до використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій та технічних засобів навчання.
 • СК-15. Наявність базових уявлень про різноманітність педагогічних явищ і процесів, закономірності та принципи дидактики і теорії виховання; наявність теоретичних знань про сутність, структуру, функції педагогічної майстерності та вміння використовувати ці знання для здійснення практичної професійної діяльності. Здатність до моделювання форм та засобів здійснення педагогічних завдань, здійснення контролю в межах професійно-педагогічної діяльності, аналізу педагогічних ситуацій на основі спеціальних алгоритмів.
 • СК-16. Наявність знань щодо структури та змісту процесу виховання, системи сучасних методів виховання; форм організації навчально-виховної роботи (фронтальної, групової, індивідуальної). Здатність до організації позакласної виховної роботи з учнями і створення умов для їх самовиховання, педагогічного прогнозу у сферах загального розвитку особистості учня, успішності його навчання і та виховання, володіння навиками організації та проведення позаурочної роботи з історії. Вміння організувати науковий пошук учнями – через гурткову роботу, індивідуальну роботу з обдарованими чи й просто зацікавленими учнями, через Малу академію наук.
 • СК-17. Здатність до роботи із інформацією для прийняття рішень органами державного управління, місцевого, регіонального й республіканського самоврядування; здатність до роботи із інформацією для забезпечення діяльності аналітичних центрів, громадських та державних організацій, засобів масової інформації; здатність до розробки інформаційного забезпечення історико-культурних та історико-краєзнавчих аспектів в тематиці діяльності організацій та закладів культури.

Програмні результати навчання

 • ПРН-З-1. Знання закономірностей історичного розвитку та історичних процесів у взаємозв’язку та взаємозалежності, основних етапів періодизації історії, дат і хронологічних меж, фактів, подій, персоналій з історії України, її регіонів, всесвітньої історії та археології. Знання сучасних концепцій і закономірностей розвитку вітчизняної та зарубіжної культури; видів, форм і стилів світового та вітчизняного мистецтва; пам’яток культури.
 • ПРН-З-2. Детальні знання про певний історичний період або проблему, поглибленні знання з обраної спеціалізації (історії України, всесвітньої історії, спеціальних галузей історичної науки).
 • ПРН-З-3. Знання науково-понятійного апарату історичної науки, парадигм, теоретичних шкіл, концепцій, що застосовуються в історичній науці; гендерних аспектів історичної проблематики.
 • ПРН-З-4. Знання комплексу загальнонаукових та історичнихметодів досліджень, у т.ч. спеціальних методів джерелознавчих та археологічних досліджень, алгоритмів практичного застосування обраних операцій та методів дослідження.
 • ПРН-З-5. Знання наукових та організаційних аспектів функціонування архівної, музейної, бібліотечної сфери.
 • ПРН-З-6. Знання методики викладання історії, основ психолого-педагогічних досліджень.
 • ПРН-У-1. Аналізувати, узагальнювати факти, процеси і явища минулого, орієнтуватися у науковій періодизації історії; встановлювати причини та наслідки історичних подій і явищ; читати історичні мапи; локалізувати історико-географічні об’єкти на карті.
 • ПРН-У-2. Виявляти історичні джерела та наукову літературу із визначеної історичної проблематики; верифікувати, систематизувати отриману інформацію за встановленими критеріями; інтерпретувати та тлумачити історичні джерела.
 • ПРН-У-3. Користуватися програмними засобами, працювати в комп’ютерних мережах, створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; впроваджувати засоби інформаційних технологій в професійній діяльності.
 • ПРН-У-4. Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, краєзнавства та ін. Використовувати знання за фахом для проведення занять з історії, виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, у професійній діяльності в органах державної влади і місцевого самоврядування, аналітично-інформаційних інституціях, засобах масової інформації, соціальних і культурних закладах, громадських організаціях тощо.
 • ПРН-К-1. Грамотно спілкуватися рідною мовою, а також використовувати у професійній діяльності знання іншої мови.
 • ПРН-К-2.Здатність продуктивно працювати в колективі, групах для вирішення дослідницьких завдань, використовувати досвід інших, співпрацювати з ними.
 • ПРН-К-3. Брати участь у дискусіях та дебатах, відіграючи провідну роль у окремих випадках, відстоювати свою точку зору.
 • ПРН-К-4. Готовність до здійснення гуманної педагогічної взаємодії.
 • ПРН-АВ-1. Самостійність у пошуку, обробці та аналізі інформації з різних джерел.
 • ПРН-АВ-2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблему; знаходити адекватні способи та методи для розв’язання завдань.
 • ПРН-АВ-3. Працювати самостійно та автономно, керувати часом; планувати і своєчасно виконувати поставлені завдання.
 • ПРН-АВ-4. Формулювати та аргументовано доводити власну точку зору у письмовій чи усній формі; здатність до критики / самокритики та оцінювання.
 • ПРН-АВ-5. Виконувати професійні обов’язки на відповідному рівні, прагнути до підвищення свого професійного рівня та самоосвіти
 • ПРН-АВ-6. Виявляти толерантність до різноманіття та мультикультурності, діяти соціально відповідально та громадянські свідомо.