Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Історія та археологія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 міс.
Заклад вищої освіти  

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації

Сертифікат про акредитацію спеціальності 032 Історія та археологія НД № 0289322 від 21.08.2017

р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 03.06.2014 р. (протокол №109); термін до дії сертифіката 01.07.2024 р.

Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України – 7 рівень. Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти FQ-EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF-LLL (level 6), рівень освіти – перший (бакалаврський).

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр історії та археології
Кваліфікація в дипломі

Ступінь віщої освіти Бакалавр

Bachelor

Спеціальність  032 Історія та археологія

032 History and archeology

Освітня програма Історія та археологія

History and archeology

Опис предметної області

Об’єкти вивчення та професійної діяльності:

минуле людства, України та інших країн в усіх його проявах.

Цілі навчання:

підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері історії та археології.

Теоретичний зміст предметної області:

становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять, які використовуються в процесі вивчення минулого різних суспільств та їх сегментів, явищ, персоналій, сукупності матеріальних, побутових, духовних, соціальних аспектів в конкретному просторовому та часовому періоді.

Методи, методики та технології:

загальнонаукові та спеціальні історичні методи аналізу подій, структур, процесів, культур та персоналій, методи і методики дослідження історичних джерел та археологічних культур, інформаційно-комунікаційні технології.

 Інструменти      та      обладнання:

програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронних бібліотек та архівів; автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової та графічної інформації.

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, реалізовувати власний потенціал і навчатися протягом всього життя (life long learning). Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти.

Мета програми

Підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – науковій, навчальній, виховній, культурно-масовій та адміністративній.

Об’єкт вивчення: минуле України та людства в усіх його проявах, розвиток окремих народів і держав, вивчення політичних, соціально-економічних, історико-культурних процесів і явищ з найдавніших часів до сьогодення, їх узагальнення.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми

Програма орієнтована на підготовку фахівця в галузі історії з широким гуманітарним світоглядом. Під час підготовки освітньої програми було враховано регіональний аспект: програма вирізняється з-поміж інших тим, що зберігається ядро класичної історичної освіти, водночас забезпечується різноманітність, практикорієнтованість та дослідницький елемент навчання.

Реалізацію освітньо-професійної програми забезпечують висококваліфіковані фахівці, зокрема доктори наук, які очолюють наукові школи з історіографії та археології. Програмою передбачено археологічну практику  на базі Інституту археології НАН України,  педагогічну практику; курси лекцій запрошених фахівців і практиків у різних галузях історичної науки (археологія, музеєзнавство, архівознавство); стимулювання академічної мобільності для  здобувачів вищої освіти.

Працевлаштування та продовження освіти

Бакалавр історії та археології може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних  інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Бакалавр історії та археології може  займати такі посади:

 • історик, консультант з питань історії;
 • архівіст, експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів;
 • антрополог;
 • археограф, археолог, етнолог, палеограф;
 • вчительстажист        середнього        навчально-
 • виховного закладу;
 • екскурсовод.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання

Стратегія навчання: cтудентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване, комунікативне викладання та навчання з обов’язковими елементами  самонавчання.

Викладання: проблемні та мультимедійні лекції, семінарські,  практичні і лабораторні заняття, колоквіуми, дискусії із розв’язанням ситуаційних, проблемних  завдань і використанням кейс-методів,

ділових і рольових ігор, тренінгів, індивідуальних завдань, інтерактивних методів, електронне навчання; самостійна робота  здобувачів вищої освіти.

2 Система оцінювання

Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання: семінарські, практичні, лабораторні заняття, колоквіуми, аудиторні та домашні контрольні роботи, індивідуальні завдання, реферати, есе.

Методи контролю: усне опитування, письмовий експрес-контроль, усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми історії та археології у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій і методів гуманітарних та соціальних наук та характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
 • ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК-6. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
 • ЗК-9. Здатність бути критичним і самокритичним. 
 • ЗК-10. Здатність працювати в команді.
 • ЗК-11. Здатність до навчання впродовж життя, професійної самоосвіти та самовиховання.
 • ЗК-12. Усвідомлення моральних норм професійної діяльності,  турбота про якість виконуваної роботи, розуміння соціальної значущості професії

3 Спеціальні (фахові , предметні) компетентності

 • СК-1. Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами в минулому та сучасності.
 • СК-2. Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та в різних контекстах.
 • СК-3.Усвідомлення соціальних функцій історика, розуміння можливості використання історії для досягнення політичних цілей, в тому числі наслідків зловживання історією.
 • СК-4. Здатність використовувати у професійній діяльності наукові праці та інформаційно-довідкові видання (бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів, архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові системи.
 • СК-5. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та наукової діяльності історичні джерела (архівні та опубліковані документи, етнографічні, картографічні  матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.).
 • СК-6.Здатність використовувати релевантні методи опрацювання історичних та археологічних джерел, зокрема інструментарій спеціальних історичних дисциплін, а також сучасні інформаційні технології для обробки історичних даних.
 •   СК-7. Здатність використовувати фахові знання та професійні навички для виявлення, охорони та популяризації історико-культурної спадщини.
 • СК-8. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання гуманітарних та соціальних наук, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні й соціальні події та явища.
 • СК-9. Здатність працювати з історичними текстами і документами, коментувати, анотувати їх відповідно до певних критеріїв; презентувати і обговорювати результати наукових досліджень.
 • СК-10. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією.
 • СК-11. Здатність здійснювати та організовувати археологічну діяльність.
 • СК-12. Здатність робити відбір та прийняття на збереження артефактів і документів у відповідності до нормативів, організовувати археографічну діяльність, роботу в архівах та музеях, державних наукових та науково-дослідних установах у відповідності з прийнятими правилами та нормами.
 • СК-13. Здатність використовувати набуті знання з історії та археології, психології та педагогіки, методики навчання історії для викладання історичних дисциплін у ЗСО.
 • СК-14. Здатність використовувати в історичних дослідженнях знання у галузі краєзнавства, історичної географії,  антропології та етнології

Програмні результати навчання

ПРН-1. Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний історичний період або проблему.

ПРН-2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та використовувати ці знання у професійній діяльності.

ПРН-3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел.

ПРН-4. Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки, професійно оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі.

ПРН-5. Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, архівними та іншими історичними джерелами.

ПРН-6. Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та світової історії.

ПРН-7. Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле представників різних епох та у різних контекстах.

ПРН-8. Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень у сфері історії, презентувати результати досліджень, аргументувати висновки.

ПРН-9. Мати навички організації практичного вирішення питань історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України.

ПРН-10. Застосовувати сучасні методики у процесі популяризації історії та археології, а також здійсненні різних видів педагогічної діяльності.

ПРН-11. Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та/або історичних передумов.

ПРН-12. Здійснювати комунікацію з професійних питань з представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних організацій і спільнот.

ПРН-13. Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних регіонів України, Європи та світу, фактори, що зумовлюють різноманіття культур та національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних історичних та культурних цінностей.

ПРН-14. Вміти акумулювати та поширювати кращий досвід професійної діяльності, інтегрувати досягнення інших наук для вирішення актуальних проблем історії та археології. 

ПРН-15. Знати наукові та організаційні аспекти функціонування археологічної, архівної, музейної сфери.

ПРН-16. Знати сучасні методики навчання історії, основи психологопедагогічних досліджень. Виявляти готовність до здійснення гуманної педагогічної взаємодії

ПРН-17. Доводити історичну своєрідність, культурне та етнонаціональне розмаїття України, історичну обґрунтованість процесу євроінтеграції України.

Ресурсне забезпечення реалізації програм

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки, кафедри всесвітньої історії та археології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проектної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються професіонали-практики з археологічної, архівної, музейної галузі.

Усі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання, 25 % мають науковий ступінь доктора наук.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науковонавчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчальнооздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

В освітньому процесі, окрім аудиторного фонду, задіяні навчально-методична лабораторія кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки, навчально-наукова лабораторія кафедри всесвітньої історії та археології, навчально-практична лабораторія інформатизації та організаційного забезпечення освітньої діяльності, навчальнопрактична лабораторія професійного становлення, мультимедійна аудиторія «Польський клас».

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

 • онлайн-бібліотеки Університету;
 • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу;
 • електронні збірки наукових журналів факультету історії та міжнародних відносин: «Історичні та політологічні дослідження»,            «Донецький археологічний збірник».

Навчально-методичне забезпечення включає:

 • робочі програми навчальних дисциплін та практик;
 • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
 • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних, семінарських занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
 • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
 • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі факультету історії та міжнародних відносин, дистанційній платформі Moodle (курси «Історіографія», «Методика навчання історії в школі») та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Історія та археологія» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України  мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги  в університетах України.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційні роботи) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної і практичної підготовки
ОК1 Вступ до історії 4 залік
ОК2 Історія України в інформаційному протистоянні 4 екзамен
ОК3 Етнологія 5 екзамен
ОК4 Археологія 9 екзамен, екзамен
ОК5 Праісторія 4 екзамен
ОК6 Історія Стародавнього світу 8 екзамен, екзамен
ОК7 Історія України 23

залік, екзамен, екзамен,

екзамен, залік, екзамен, екзамен

ОК8 Історія української національної ідеї 5,5 залік, залік
ОК9 Математичні методи в історичних дослідженнях 3 залік
ОК10 Історична географія 4 екзамен
ОК11 Методика роботи з історичними джерелами 4 залік
ОК12 Спеціальні історичні дисципліни           7 залік, екзамен
ОК13 Історія Азії та Африки 15,5

екзамен,

екзамен, екзамен

ОК14 Історія Європи та Америки                                      20 екзамен, залік,  екзамен, залік, екзамен
ОК15 Історія зарубіжних слов’ян 14,5

залік, екзамен, екзамен,

екзамен, екзамен

ОК16 Локальна історія 4 залік
ОК17 Історія СРСР 5 екзамен
ОК18 Педагогіка та психологія 3 залік
ОК19 Філософія 4 залік
ОК20 Методика навчання історії в школі 5 екзамен
ОК21 Міжнародні відносини та світова політика 4 екзамен
ОК22 Практика  навчальна (археологічна) 3 захист
ОК23 Практика  виробнича (педагогічна) 4,5 захист
ОК24 Курсова робота 9 захист
ОК25 Іноземна мова 5 залік
ОК26  Атестація 3

Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки

 

 

180
 

 

Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти

Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку практикоорієнтованих дисциплін) 5 залік
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5,6 10 залік, залік
Дисципліна 7,8 10 залік, залік
Дисципліна 9 5 залік
Дисципліна 10/Підсумковий проект 5 залік
Всього 50
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + практика/ курсова робота/дисципліни)
СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5 5 залік
Дисципліна 6/Підсумковий проект 5 залік/захист
«Курсова робота» 10,5 захист
Практична підготовка 9,5 захист
Всього 50
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ практика/ курсова робота/дисципліни)
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
Дисципліни з переліку* 10 залік, залік
«Курсова робота» 10,5 захист
Практична підготовка 9,5 захист
Всього 50

Загальний       обсяг     дисциплін     за       вибором

здобувача вищої освіти

60

ЗАГАЛЬНИЙ              ОБСЯГ              ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ

240