Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Економіка підприємства

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь.

Тривалість програми:

– на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289330, від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2026 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень).

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Економіка підприємства.

Блок загальної підготовки (32%), блок професійної та практичної підготовки (68%).

051 «Економіка»

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна (фокусується на глибокому розумінні предмета)
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна програма.
4 Особливості програми Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати існуючі теорії та методи дослідження.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання.

Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, консультацій.

Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.

2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, захист курсових робіт, підсумкова атестація).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки  (ІК).

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК10. Здатність працювати у міжнародному контексті.
 • ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
 • СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
 • СК3. Здатність розробляти бізнес-плани реалізації підприємницьких намірів та інвестиційних проектів.
 • СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • СК5. Здатність формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку підприємства.
 • СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • СК8. Здатність розраховувати економічну ефективність проектів, оцінювати альтернативи з урахуванням ризиків.
 • СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально економічні процеси.
 • СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
 • СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми
  економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
 • СК14. Здатність до аналізу, планування та організації господарської діяльності в сучасних умовах.

Програмні результати навчання

 • ПРН 1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
 • ПРН 2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
 • ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 • ПРН 4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 • ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • ПРН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • ПРН 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • ПРН 11. Вміти збирати, обробляти, систематизувати і узагальнювати інформацію про діяльність підприємства та умови його функціонування.
 • ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • ПРН 14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 • ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • ПРН 16. Вміти розробляти стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів.
 • ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • ПРН 18. Володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємництва, організації господарської діяльності.
 • ПРН 19. Вміти застосовувати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з економіки підприємства.
 • ПРН 20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН 22. Розробляти плани інвестиційних проектів та обґрунтовувати інвестиційну привабливість заходів.

ПРН 23. Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для прийняття обґрунтованих рішень.