Економіка підприємства Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Економіка підприємства

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ECTS, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017 р., акредитована до 01.07.2024 р.

Сертифікат про акредитацію: НД- ІІ №0280791, від 12.12.2016 р., термін дії до 01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками соціально-економічної, організаційно-управлінської, цілеспрямованої економічної діяльності, що ґрунтується на врахуванні конкретних особливостей роботи в організаціях, підприємствах, установах всіх форм власності з метою досягнення ефективного особистого впливу на результат діяльності.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 051 Економіка

Блок гуманітарної та соціально-економічної підготовки (13,8%), блок математичної та природничо-наукової підготовки (18,8%), блок професійної та практичної підготовки (67,5%).

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна (фокусується на глибокому розумінні предмета)
3 Орієнтація програми Академічна програма
4 Особливості програми Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати існуючі теорії та методи дослідження.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання.

Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, консультацій.

Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.

2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, захист курсових робіт, підсумкова атестація).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки (ІК).

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 – Володіння культурою мислення, здатністю до сприймання, узагальнення і аналізу інформації, визначення мети та вибору шляхів її досягнення.
 • ЗК-2 – Уміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усне та письмове мовлення.
 • ЗК-3 – Готовність до співпраці з колегами, роботи в колективі.
 • ЗК-4 – Здатність розуміти наукові здобутки і внесок у розвиток економічної науки різних шкіл та напрямів економічної думки.
 • ЗК-5 – Уміння використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності.
 • ЗК-6 – Прагнення до особистого та професійного розвитку.
 • ЗК-7 – Володіння одною з іноземних мов на рівні, який забезпечує ефективну професійну діяльність.
 • ЗК-8 – Володіння методами кількісного аналізу і моделювання, теоретичного і експериментального дослідження.
 • ЗК-9 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-10 – Здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах.
 • ЗК-11 – Здатність здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, проведення нарад, ділову переписку, електронні комунікації.
 • ЗК-12 – Здатність враховувати наслідки управлінських рішень і дій з позиції соціальної відповідальності.

3 Фахові компетентності

 • СК-1 – Здатність аналізувати економічну діяльність та результати господарської діяльності підприємства, за допомогою математичних методів, моделей та інформаційних технологій у спеціальній сфері дослідження
 • СК-2 – Здатність виявляти та обчислювати можливості оптимізації діяльності підприємства.
 • СК-3 – Здатність розробляти бізнес-плани реалізації підприємницьких намірів та інвестиційних проектів.
 • СК-4 – Здатність формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку підприємства.
 • СК-5 – Здатність виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків організації бізнес-процесів на підприємстві.
 • СК-6 – Здатність оцінювати інноваційну активність та її вплив на конкурентоспроможність підприємства.
 • СК-7 – Здатність розраховувати економічну ефективність проектів, оцінювати альтернативи з урахуванням ризиків.
 • СК-8 – Здатність організовувати процес управління структурними підрозділами підприємства
 • СК-9 – Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій до аналізу, планування та організації господарської діяльності щодо обґрунтування економічних рішень в професійній сфері.
 • СК-10 – Здатність створювати систему комунікацій по просуванню товарів і послуг, формувати імідж підприємства.
 • СК-11 – Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси на підприємстві.
 • СК-12 – Навички використання сучасних інформаційних технологій при обробці економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1 – Володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємництва, організації господарської діяльності.
 • ПРН-2 – Обирати та застосувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування  та оптимізації явищ і процесів.
 • ПРН-3 – Вміти впроваджувати управлінські рішення щодо формування інноваційного портфеля підприємства.
 • ПРН-4 – Вміти збирати, обробляти, систематизувати і узагальнювати інформацію про діяльність підприємства та умови його функціонування.
 • ПРН-5 – Вміти розробляти стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів.
 • ПРН-6 – Володіти методами прогнозування, розробки стратегії та розвитку господарської діяльності.
 • ПРН-7 – Уміти розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства.
 • ПРН-8 – Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств і застосовувати їх на практиці.
 • ПРН-9 – Вміти застосовувати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з економіки підприємства.
 • ПРН-10 – Вміти приймати та підтримувати управлінські рішення.
 • ПРН-11 – Розробляти плани інвестиційних проектів та обґрунтовувати інвестиційну привабливість заходів.
 • ПРН-12 – Вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей підприємства. ПРН-13 – Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ, процесів, об’єктів та систем.
 • ПРН-14 – Володіти лідерськими навичками.
 • ПРН-15 – Вміти проводити колективні наради та переговори, узгоджувати інтереси всіх учасників з цілями та завданнями щодо управління розвитком підприємства.
 • ПРН-16 – Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими партнерами.
 • ПРН-17 – Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для прийняття обґрунтованих рішень.
 • ПРН-18 – Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності
 • ПРН-19 – Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності
 • ПРН-20 – Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні
 • ПРН-21 – Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами
 • ПРН-22 – Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним
 • ПРН-23 – Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах
 • ПРН-24 – Пояснювати та визначати особливості моделі сучасного соціально-економічного й політичного розвитку українського суспільства та його перспективи з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки