Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Екологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Біологічний факультет, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine Biological faculty, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція із забезпечення якості освіти (НАЗЯВО).
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2013р., на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД № 0289340 від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2023 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметною областю програми є структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування; загальні поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони довкілля, збалансованого природокористування та сталого розвитку.
Галузь знань – 10 Природничі науки
Спеціальність – 101 Екологія / 101 Environmental studies
Цикл освітньо-професійної програми – 240 кредитів ЄКТС.  Мінімум 50 % обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінація загальної (широке представлення предметної області, всебічне вивчення екологічних об’єктів і процесів на всіх структурних рівнях організації компонентів екосистем) та спеціальної (фокусується на глибокому розумінні предмета) програм зі спеціальності 101 «Екологія» («Environmental studies»).
Програма дозволяє всебічно вивчити структуру та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізацію природокористування.
Ключові слова: екологія, екосистеми, захист довкілля, антропогенний вплив, ландшафтне та біологічне різноманіття, оптимізація, моніторинг, моделювання, збалансоване природокористування, сталий розвиток.
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна.

Акцент робиться на принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку; застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

4 Особливості програми Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

Додатковими особливостями даної ступеневої програми, які відрізняють її від інших подібних програм є обов’язкове проходження практики у наукових закладах та наявність спеціального лабораторного обладнання. Співпраця і залучення до викладання науковців з академічних наукових установ.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність може здійснюватися з надання послуг у сфері екології та біології (лабораторні дослідження, експертна оцінка, наукова діяльність), організації та управління природокористуванням, охорони та відтворення природних екосистем, інспектування стану навколишнього природного середовища та антропогенного (техногенного) тиску на довкілля, у природо-заповідній справі.
2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Застосовується студенто-центроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване навчання, навчання під керівництвом викладача, самостійне та індивідуальне навчання. Метод навчання – дослідницький. Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, а також самостійних і індивідуальних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача, проходження навчальної практики та виробничої практики.
2 Система оцінювання Накопичувальна система оцінювання досягнень студентів за види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, письмові, усні екзамени, тестування, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК09. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3 Фахові компетентності

СК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

СК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.

СК17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

СК18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

СК19. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.

СК20. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

СК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

СК22. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

СК23. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

СК24. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

СК25. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.

СК26. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

Програмні результати навчання

ПРН01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

ПРН02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПРН03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПРН04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПРН05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПРН06. Виявляти фактори, що визначають формування  ландшафтно-біологічного різноманіття.

ПРН07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПРН08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПРН09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПРН10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПРН11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПРН12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПРН13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПРН14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.

ПРН15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПРН16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПРН17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПРН18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПРН19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

ПРН20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

ПРН21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПРН22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

ПРН23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів.

ПРН24. Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.