Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Екологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничнийступінь, тривалість програми –90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2013 р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредита ECTSцію: НД-ІV, 0273693, 27.06.2013 , до 01.07.2023
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України: 7 рівень, другий (магістерський) рівень, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA: Secondcycle, Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL: level7

Мета програми

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.Формування екологічного мислення для трансформації сучасних екологічних ідей і цінностей у всі сфери суспільства. Становлення екологічної свідомості щодо збалансованого природокористування та ресурсозабезпечення.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10-Природничі науки. 101-Екологія.Мінімум 35% обсягу освітньої програми спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку. Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність може здійснюватися в якості еколога,викладача вищого навчального закладу, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта, інженера-дослідника, інженера-лаборанта, інженера з відтворення природних екосистем, інженера з природокористування, фахівця з екологічної освіти, асистента, консультанта, спеціаліста державної служби, фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
2 Продовження освіти Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване навчання, ресурсно-орієнтований та індивідуально-творчій підходи до навчання. Широке використання інноваційних новітніх освітніх технологій навчання, в тому числі інтерактивних, інформаційних, біоадекватних, креативних тощо.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача.

2 Система оцінювання Накопичувальна система оцінювання досягнень студентів за види аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, письмові, усні екзамени, тестування, заліки, захист звіту з практики, захист курсової роботи, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК04. Здатність розробляти та управляти проектами.
 • ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.
 • ЗК08. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.
 • ЗК09. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК10. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • ЗК11. Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю.

3 Фахові компетентності

 • СК01. Знання на рівні новітніхдосягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • СК02. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • СК03. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • СК04. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • СК05. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
 • СК06. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • СК07. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • СК08. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • СК09. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.
 • СК10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

Програмні результати навчання

 • ПРН01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.
 • ПРН02. Уміти використовувати фундаментальні екологічні закономірності у професійній діяльності.
 • ПРН03. Знати основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.
 • ПРН04. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем.
 • ПРН05. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів.
 • ПРН06. Використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень та/або інноваційної діяльності.
 • ПРН07. Уміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.
 • ПРН08. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
 • ПРН09. Знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.
 • ПРН10. Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.
 • ПРН11. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
 • ПРН12. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень.
 • ПРН13. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.
 • ПРН14. Використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.
 • ПРН15. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.
 • ПРН16. Оцінювати можливий вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.
 • ПРН17. Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень.
 • ПРН18. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.
 • ПРН19. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 • ПРН20. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.