Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Освітні, педагогічні науки / Педагогіка вищої школи

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД 0289383 від 21.08.2017 р., термін дії – 01 07.2024 р.
Рівень програми НРК України – 7 рівень, QF EHEA – Second cycle, EQF LLL – level 7, рівень освіти – другий (магістерський)

Мета програми

Сформувати компетентного професіонала-викладача, здатного виконувати нові функціональні обов’язки і ролі відповідно до освітніх викликів.

Характеристика програми

1 Фокус програми загальна / спеціальна Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта / Педагогіка

Акцент на підготовці викладача закладу вищої освіти, викладача-тьютора, викладача-андрагога

2 Особливості програми Провідне місце в освітніх компонентах відводиться підготовці педагога нової формації, умотивованому, компетентному, який виконує в освітньому процесі ролі партнера, модератора, фасилітатора і тьютора, володіє навичками випереджувального освітнього менеджменту (планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), організовує студентоцентрований процес, трансформуючи методи, прийоми і технології навчання залежно від запитів і потреб замовників освітніх послуг

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Місцем працевлаштування є заклади освіти різних форм власності та усіх рівнів акредитації.

Випускник може обіймати посаду: науково-педагогічного, педагогічного, наукового працівника.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Компетентнісний, студентоцентрований, проблемно- орієнтований, андрагогічний, акмеологічний, особистісно орієнтований підходи.

Методи навчання: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Технології навчання: інтерактивні, проектні, інформаційні, електронне навчання.

Види занять: лекції, семінари, практичні заняття, робота в малих групах, ділові ігри, консультації викладачів, виконання контрольних, самостійних робіт, підготовка кваліфікаційної роботи.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми контролю: усні та письмові екзамени, захист звітів з практики, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності, спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньої програми: поточний контроль, модульний, підсумковий контроль; письмові, усні екзамени, заліки, тестування, есе, презентації, залік з науково-дослідної практики, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі освітніх, педагогічних наук, професійній діяльності, в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, застосування відповідних освітніх, педагогічних інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентність (ЗК)

 • ЗК1. Здатність до набуття й аналізу та  синтезу концептуальних знань у предметній сфері, необхідних для дослідницької роботи й інноваційної діяльності;
 • ЗК2. Здатність до застосовування здобутих знань й набутих умінь у ситуаціях практичної діяльності на основі розуміння особливостей предметної області і професії;
 • ЗК3. Здатність здійснювати аналіз стану, причини стагнації та визначення шляхів розвитку системи вищої освіти в Україні;
 • ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій з метою пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • ЗК5. Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські якості.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

 • СК1. Здатність до виконання професійних завдань і педагогічних функцій в умовах мінливого освітнього середовища;
 • СК2. Здатність до критичного осмислення світових тенденцій, складних процесів та явищ у системі вищої освіти і  застосування комплексних підходів до їх аналізу та прогнозування;
 • СК3. Здатність до андрагогічної та тьюторської  роботи;
 • СК4. Здатність до планування та організації  навчальної діяльності, проектування соціально-педагогічної системи підготовки фахівця з урахуванням особливостей професійної діяльності;
 • СК5. Здатність до управління навчальною діяльністю з підготовки фахівця за допомогою розробленої системи дидактичних засобів;
 • СК6. Здатність до впровадження ефективних освітніх технологій, інтерактивних методів навчання;
 • СК7. Здатність до педагогічного спілкування на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії  учасників педагогічного процесу, працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань;
 • СК8. Здатність самостійно розробляти навчальні й робочі програми з дисципліни, плани практичних занять і самостійної роботи студентів;
 • СК9. Здатність до діалогічної взаємодії з колегами, широким академічним товариством та громадськістю з метою реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової, практичної проблеми;
 • СК10. Здатність до формування професійно значущих якостей фахівця у сфері вищої освіти;
 • СК11. Здатність до самоаналізу та коригування педагогічної діяльності, самоменеджменту, саморозвитку;
 • СК12. Навички роботи з різноманітними джерелами: уміння виявляти, класифікувати, опрацювати та використовувати їх у професійній діяльності;
 • СК13. Готовність до викладацької діяльності в межах освітніх програм, використання сучасних педагогічних методів та засобів активізації педагогічної діяльності управління пізнавальною діяльністю студентів;
 • СК14. Здатність до самостійного проведення досліджень на відповідному рівні, вправність використовувати на практиці навички та уміння організації й проведення науково-виробничих робіт;
 • СК15. Забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування студентами основних інструментів управління проєктами в закладах вищої освіти.

Програмні результати навчання

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН)

 • ПРН1. Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні, специфіки професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; вміння використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення  вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами,  інноваційні  методи навчання;
 • ПРН2. Уміння та навички проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел конкретних освітніх, наукових та професійних текстів в сфері обраної спеціальності, виявляти теоретичні та практичні проблеми, а також дискусійні питання в сфері конкретних освітніх, наукових та професійних проблем педагогічних наук, виявляти, ставити та вирішувати наукові задачі та проблеми;
 • ПРН3. Уміння планувати, організовувати та проводити навчальну і навчально-методичну роботу відповідно до освітніх стандартів вищої школи; розробляти документацію щодо забезпечення освітньої діяльності з навчальної дисципліни у закладі вищої освіти; ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо планування, організації та ведення освітньої діяльності у закладі вищої освіти;
 • ПРН4. Знання та розуміння форм, методів і засобів навчання, нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ПРН5. Уміння використання в освітній діяльності сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють ефективній комунікації в  освітньому середовищі, прогресу у досягненні результатів навчання студентами та підвищенню якості освітньої діяльності в цілому;
 • ПРН6. Уміння вибудовувати стратегію і тактику професійного зростання науково-педагогічного працівника ЗВО; ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійному середовищі; відповідати за результати професійної діяльності;
 • ПРН7. Уміння дотримуватися режиму роботи і відпочинку, підтримувати  працездатність та здоровий спосіб життя, прагнути до фізичного самовдосконалення;
 • ПРН8. Здатність виконання функцій викладача-андрагога і викладача-тьютора;
 • ПРН9. Здатність підтримувати  врівноважені і толерантні стосунки з членами колективу та команди, споживачами та іншими представниками сфери життєдіяльності;
 • ПРН10. Уміння працювати в команді та організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі та неформальній ситуації;
 • ПРН11. Уміння проектувати та формувати оптимальну структуру управління закладом вищої освіти;
 • Володіти загальною методологією здійснення наукового дослідження та планування і проведення навчальних занять (ПРН-15).