Документознавство та інформаційна діяльність Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Документознавство та інформаційна діяльність

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2015 р., акредитована до 2022 р.; термін дії: до 01.07.2022 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

(Second (Master’s) cycle of higher education) QF – level 7 / EQF – Second (Master’s) cycle / НРК – рівень 7

Мета програми

Метою програми є формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для визначення перспективних напрямів інформаційної діяльності установи, складу і структури документно-інформаційних систем і підготовки науково-обґрунтованих варіантів цілеспрямованої зміни та розвитку електронного документообігу з урахуванням змісту інформаційних потреб їх користувачів. Програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкти вивчення та діяльності: структура та функціональні компоненти процесів інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Цілі навчання: формування комплексу знань, умінь та навичок для їх застосування через теоретичне та практичне навчання в професійній документально-інформаційній діяльності. Методологія забезпечення координації внутрішньої управлінської діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній справі; методологія добору та опрацювання інформації для підготовки рішень; розроблення раціональних схем організації діяльності установи; практичні навички для аналізу документної інформації з метою виявлення релевантної інформації; уміння використовувати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації, вдосконалення процесів інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта та професійна підготовка у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
3 Орієнтація програми Академічно-прикладна підготовка.
4 Особливості програми Магістри документознавства, адміністративної та інформаційної діяльності отримують магістерську підготовку із узагальненим об’єктом діяльності: документальні та інформаційні системи, керування інформаційними ресурсами органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ (з метою керування інформацією, зокрема документованою, формування і прогнозування варіантів оперативних та стратегічних управлінських рішень, прийнятих юридичними особами, з використанням новітніх інформаційних технологій).

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр з фаху «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька.

Випускники спеціальності можуть виконувати професійну роботу відповідно до ДК 003:2010:

молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика); аналітик консолідованої інформації; інженер з науково-технічної інформації; може займати первинні посади: керівні працівники апарату центральних органів державної влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин; керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю; керівники підрозділів комп’ютерних послуг; менеджери (управителі) у сфері надання інформації; менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу; секретарі адміністративних органів; помічники керівників.

2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді лекцій, лабораторних робіт, семінарів, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, консультацій з викладачами, самонавчання через електронне модульне середовище навчального процесу ДонНУ; електронне навчання в системі Moodle, інтерактивні лекції та практичні заняття. Дослідницька практика за темою магістерської роботи.
2 Система оцінювання Тестування знань, усні презентації, звіти про лабораторні роботи, звіт про практику, контрольні роботи, усні та письмові іспити. Державна атестація. Захист магістерської кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-2.Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК-3.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК-4.Здатність розробляти та управляти проектами.
 • ЗК-5.  Здатність до обґрунтування і вибору комплексу технічних засобів, організації інформаційної бази, визначення складу
 • програмного забезпечення, використання інформаційної технології збирання, реєстрації, накопичування та обробки даних.
 • ЗК-6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.
 • ЗК-8. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Здатність володіти базовими знаннями з методології наукових досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійної науково-дослідної діяльності; знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері документування управлінської діяльності та організації роботи з документами.
 • СК-2. Здатність застосовувати між-дисциплінарні підходи при критичному осмисленні інформації.
 • СК-3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • СК-4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • СК-5. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у забезпеченні процесу управління.
 • СК-6. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою різної за змістом, походженням, джерелами, видами, використанням у професійній діяльності інформації, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • СК-7. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів.
 • СК-8. Здатність самостійно розробляти нові проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

 • ПРН-З-1. Володіти науково-професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою їх використання в інформаційній, бібліотечній та архівній справі.
 • ПРН-З-2. Аналізувати результати наукових досліджень.
 • ПРН-З-3. Розуміти предметну сферу, мати достатню компетентність у виборі методів наукових досліджень.
 • ПРН-З-4. Установлювати зв’язок теорії та методології системного підходу у використанні інформаційних та комунікаційних технологій.
 • ПРН-З-5. Демонструвати знання сучасного стану справ та застосування новітніх технологій в галузі інформаційної діяльності.
 • ПРН-З-6. Демонструвати знання та розуміння технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією.
 • ПРН-З-7. Дотримуватися методології наукових досліджень.

УМІННЯ

 • ПРН-У-1. Практикувати використання сучасних інформаційно технологій в управлінні.
 • ПРН-У-2. Застосовувати знання та уміння із загальної та професійної підготовки при вирішенні спеціалізованих завдань.
 • ПРН-У-3. Вдосконалювати результати досліджень, оцінювати ефективність виробництва та впроваджувати у виробництво перспективних новітніх технологій і проведення їх тестування.
 • ПРН-У-4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного і методичного інструментарію, розраховувати відповідні показники, що характеризують результативність такої діяльності.
 • ПРН-У-5. Порівнювати, кількісно та якісно оцінювати, скореговувати очікувані та отримані результати; осмислювати власні припущення і перевірку зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними.
 • ПРН-У-6.Демонструвати базові знання та розуміння причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях систем документування.
 • ПРН-У-7.Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію.
 • ПРН-У-8. Орієнтуватися в засобах програмного забезпечення сучасних інформаційних технологій.
 • ПРН-У-9. Використовувати мотивацію та стимулювання як внутрішніх, так і зовнішніх чинників в набутті знань з метою удосконалення власних професійних умінь.
 • ПРН-У-10.Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти інформаційної діяльності.

КОМУНІКАЦІЇ

 • ПРН-К-1. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку з врахуванням системи загальнолюдських цінностей.
 • ПРН-К-2. Працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у національно-патріотичній, міжнародній та міжкультурній групі.
 • ПРН-К-3. Опанувати професійні навички на рівні творчого креативного ставлення до своїх функціональних обов’язків.
 • ПРН-К-4. Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
 • ПРН-К-5. Знати психологію та етику спілкування; володіти навичками управління професійною групою чи колективом.
 • ПРН-К-6. Популяризувати нові форми роботи та організовувати рекламу діяльності установи.

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • ПРН-АВ-1. Вміння проводити фільтрацію та обробку інформаційних потоків в документознавстві.
 • ПРН-АВ-2. Вміти створювати концепцію власних оригінальних наукових досліджень, організовувати наукові дослідження та експерименти
 • ПРН-АВ-3. Удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності.
 • ПРН-АВ-4. Діяти соціально, відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань, поваги до різноманіття та міжкультурності.
 • ПРН-АВ-5. Уміти керувати та організовувати весь цикл функціонування інформації в суспільстві та прогнозувати майбутні наслідки.
 • ПРН-АВ-6. Обґрунтовувати методологію та висновки власного дослідження.
 • ПРН-АВ-7. Планувати, коригувати та реалізовувати етапи професійної кар’єри, безперервно продовжуючи самоосвіту відповідними засобами підвищення кваліфікації в інформаційній сфері.
 • ПРН-АВ-8. Формувати соціально-професійні якості щодо самостійності та відповідальності у роботі, дотримуватись загально-цивілізаційних та професійних морально-етичних принципів поведінки, демонстрації доброї професійної, соціальної та емоційної поведінки, здорового способу життя.
 • ПРН-АВ-9. Поєднувати розуміння предметної області, здатність до осмислювання та фахової майстерності для створення власних винаходів, проектів, можливість навчати інших дослідників.