Каталог освітніх компонентів

Освітньо-наукова програма

Хімія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом доктора філософії, одиничний ступінь

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 40 кредитів ЄКТС.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної наукової праці

Термін навчання – 4 роки

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя
Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена в 2016 році, ліцензовано
наказом МОН № 816 від 08.07.2016р., пройшла
акредитацію в 2020 році Сертифікат № 1282 від
1.03.2021 (строк дії сертифікату до 01.07.2026р.)
Рівень програми НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – Third cycle, ЕQFLLL – 8 рівень, рівень вищої освіти – третій (освітньонауковий)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Доктор філософії з хімії
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти Доктор філософії
Спеціальність 102 Хімія
Освітньо-наукова програма «Хімія»
Obtained qualification Doctor of Philosophy
Program Subject Area Chemistry
Programme Chemistry
Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності – хімічні речовини та матеріали, хімічні перетворення та процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.
Цілі навчання – підготовка фахівців, які опанували систему знань і набули компетентності та:
– здатні до критичного аналізу, оцінки та узагальнення нових і комплексних ідей;
– здатні спілкуватися з представниками наукової
спільноти і суспільством у цілому про сфери їхнього
досвіду;
– зможуть сприяти як в академічному, так і в
професійному контексті науково-технічному прогресу суспільства;
– здатні розробити та застосувати методологію до
вирішення нових проблем, визначивши стратегію та
відповідний план дій.Теоретичний зміст предметної галузі – загальні закони, що визначають будову речовин, напрямок і швидкість хімічних перетворень за різних зовнішніх і внутрішніх термодинамічних параметрів стану; моделювання та термодинамічна характеристика рівноваг у розчинах; вивчення будови, хімічних перетворень і властивостей хімічних сполук фізичними та фізико-хімічними методами; методи одержання, ідентифікації, визначення складу, будови, вмісту та фізико-хімічних властивостей речовин і функціональних матеріалів.
Методи, методики та технології – хімічний синтез; якісний, кількісний та структурний аналіз
речовин/матеріалів; термодинамічний та кінетичний
аналіз фізико-хімічних процесів; квантово-хімічні
розрахунки, хемометрія та молекулярне моделювання; технології обробки та аналізу даних, математичні
методи; методи науково-педагогічного дослідження.
Інструменти та обладнання – лабораторне обладнання для здійснення хімічного синтезу, хімічних та фізикохімічних досліджень і вимірювань, спеціалізоване програмне забезпечення, обчислювальні системи; технічні засоби навчання.
Академічні права випускників Випускники мають право продовжувати навчання на
другому науковому ступені – 8–му кваліфікаційному
рівні Національної рамки кваліфікацій України для
набуття наступного наукового ступеня – доктора наук.
Випускники матимуть навички для навчання впродовж
життя для самовдосконалення в сферах науководослідницької, дослідницько-інноваційної діяльності.

Мета програми

Підготовка професіоналів вищої кваліфікації, здатних розв’язувати комплексні дослідницькі проблеми в галузі хімії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики та включає планування і здійснення наукового експерименту для успішного розв’язання поставлених задач,
викладання хімічних дисциплін, представлення результатів наукових досліджень науковій спільноті шляхом написання наукових статей, підготовки та захисту дисертації.

Характеристика програми

1 Фокус програми:
загальна / спеціальна
Загальна
2 Особливості програми Залучення здобувачів до проєктної діяльності з
використанням спеціалізованого обладнання для
проведення експериментальних досліджень в рамках
унікальних для України наукових шкіл. Робота в навчальних лабораторіях в якості асистента викладача, здатність викладати хімічні дисципліни на високому рівні. Здатність вирішувати актуальні проблеми науки і промисловості.

Працевлаштування та продовження освіти

ДК 003:2010:
Професіонали в галузі хімії
Викладачі університетів та вищих навчальних закладів ISCO-08:
Професіонали в галузі науки та інженерії (Science and Engineering Professionals): Chemist; Chemist, research; Chemist, industrial
Професіонали в галузі освіти (Teaching Professionals): Lecturer, higher education; Lecturer, university; Teacher,
university; Tutor, university

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Освітня складова представлена в формі лекцій,
практичних і лабораторних занять, з використанням ІКТ, практики академічного письма, елементів
експериментального дослідження, застосуванням
практики експертного консультування.
Наукова складова оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта.
Наукове керівництво роботою над дисертацією
здійснює науковий керівник, який надає консультації
щодо змісту і методології наукових досліджень
аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми поточних і підсумкових контролів за освітньою складовою – усні та письмові екзамени, захист звіту з практикуму викладачадослідника. Поточні і підсумкові контролі за науковою складовою навчання відбуваються через публічне звітуванння на засіданні випускової кафедри двічі на рік із залученням представників факультету, попередню експертизу та публічний захист кваліфікаційної наукової праці. Система оцінювання
загальноуніверситетська і в межах кожної дисципліни є
чітко сформульованою та оприлюдненою на офіційних
ресурсах Університету у форматі локальних актів та
силабусів. Здобувач ознайомлюється із системою
оцінювання освітньої складової навчання на початку
вивчення кожної дисципліни. Оцінювання наукової
складової передбачає системність та послідовність
взаємовідповідальності здобувача і наукового
керівника(ів).

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК 02. Здатність формувати системний науковий світогляд, генерувати нові ідеї (креативність), продукувати і приймати обґрунтовані рішення
ЗК 03. Здатність до пошуку, критичного аналізу та обробки інформації з різних джерел
ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК 05. Уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію англійською мовою, а також мовою рідної країни
ЗК 06. Здатність дотримуватись етичних стандартів досліджень і професійної діяльності (академічна доброчесність, ризики для людей і довкілля тощо)

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність використовувати закони, теорії та концепції хімії у поєднанні із відповідними математичними інструментами для опису природних явищ
СК 02. Володіння загальною методологією здійснення наукового дослідження, здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в галузі хімії, обирати належні напрями та відповідні методи для їх розв’язання
СК 03. Здатність організовувати, планувати та реалізовувати хімічний експеримент, обчислювати та обробляти отримані дані
СК 04. Здатність здобувати нові знання в галузі хімії та інтегрувати їх із уже наявними
СК 05. Здатність інтерпретувати, об’єктивно оцінювати і презентувати та обговорювати результати свого дослідження у письмовій та усній формі українською та англійською мовами, глибоке розуміння іншомовних наукових текстів за напрямом досліджень
СК 06. Володіння практичними навичками, що передбачають розуміння ризиків та дозволяють безпечно працювати, виконуючи професійні обов’язки
СК 07. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері вищої освіти
СК 08. Здатність до планування, проєктування, виконання та управління науковими проектами та/або складання пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.

Програмні результати навчання

ПРН 01. Глибоко розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії хімічної науки, використовувати їх для розв’язання складних задач, проведення досліджень і при здійсненні викладацької діяльності
ПРН 02. Знати принципи, процедури, методологію та фізико-хімічні методи дослідження, що використовуються при аналізі та вивченні структури і властивостей хімічних об’єктів, встановлювати зв’язок між структурою та властивостями досліджуваних об’єктів
ПРН 03. Застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення нових якісних та кількісних задач хімії
ПРН 04. Планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження з хімії з використанням сучасного обладнання, грамотно обробляти їх результати та робити обґрунтовані висновки
ПРН 05. Збирати, оцінювати та аналізувати дані, необхідні для розв’язання складних задач хімії, використовуючи відповідні методи та інструменти роботи з даними
ПРН 06. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі хімічних процесів, ефективно використовувати їх для перевірки гіпотез, отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів
ПРН 07. Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії
ПРН 08. Розробляти та реалізовувати наукові проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми, демонструвати самостійність і відповідальність при прийнятті рішень, в тому числі при здійсненні дослідницької діяльності
ПРН 09. Презентувати, оцінювати, обговорювати і захищати результати досліджень з проблем хімічної науки перед поінформованою аудиторією державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях як на національному, так і міжнародному рівнях
ПРН 10. Оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин та лабораторних процедур, дотримуватись загальноприйнятих етичних норм і стандартів професійної етики
ПРН 11. Здійснювати планування і проведення навчальних занять
ПРН 12. Знати процедуру реєстрації прав інтелектуальної власності та оформлення охоронних документів

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1.Кадрове забезпечення

Проєктна група і група забезпечення повністю
відповідають спеціальності, Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та вимогам Методичних рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Наукові керівники здобувачів, члени проєктної групи та
групи забезпечення є керівниками та виконавцями наукових тем, визнаними вченими у сфері хімії – представниками наукових шкіл, що діють на кафедрі біофізичної хімії і нанобіотехнологій («Радикальні, радикально-ланцюгові і ферментативні процеси зеленого окиснення молекулярним киснем у водних і водно-органічних середовищах. Антиоксиданти», «Процеси кополімеризації вінільних мономерів та фтор(метакрилатів), спрямовані на одержання стійких до зовнішніх факторів наноструктурованих полімерних і композиційних матеріалів») і кафедрі неорганічної, органічної та аналітичної хімії («Механізми реакцій нуклеофільного заміщення у насиченого та ненасиченого атома вуглецю. Кореляційний аналіз», «Механізм реакцій розкриття оксиранового циклу
протонодонорними нуклеофілами», «Епоксидні сполуки: реакційна здатність та перспективні матеріали на їх основі із заданими властивостями», «Поліоксометалати в твердій фазі і розчинах. Моделювання рівноваг», «Ізоморфне заміщення в складно оксидних системах») понад 50 років, мають публікації в міжнародних наукометричних базах «Scopus» та/ або «Web of Science» за останні п’ять років, систематично беруть участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у якості офіційних опонентів, рецензентів і здатні забезпечити попередню експертизу кваліфікаційних наукових праць здобувачів та їх захист у спеціалізованих вчених радах.

2. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення Університету повністю відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та забезпечує функціонування багаторівневої системи розвитку інтелектуального капіталу через розширене відтворення критичної маси дослідників. Університет організаційно та матеріально забезпечує широкі можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень здобувачів відповідно до їх тематики, включаючи проведення регулярних наукових конференцій, семінарів, колоквіумів.

Університет надає можливість безкоштовного доступу до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше 600 тис. прим. електронних книжок, довідників, вказівників та ін. з IP-адрес університету.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля», наукову бібліотеку з читальними залами в кожному корпусі, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та навчально-наукові лабораторії; спільну навчально-наукову лабораторію з дослідження радикальних реакцій Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України та Донецького національного університету імені Василя Стуса; обчислювальний кластер із встановленим прикладним програмним пакетом GAMESS-US для проведення розпаралелених квантово-хімічних розрахунків (академічним та промисловим користувачам ліцензія на пакет GAMESS надається його розробниками безкоштовно).

В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi. Функціонує репозитарій Університету.

3.Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, наявні внутрішній корпоративний сайт, платформи дистанційної освіти, доступ до повнотекстових наукометричних баз «Web of Science» та «Scopus».

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету) включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу;
  • наукових фахових журналів (виданих до 2020 р.), засновником яких є ДонНУ імені Василя Стуса тощо.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми навчальних дисциплін та практик; силабуси для здобувачів з необхідною для них інформацією про дисципліну;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні матеріали);
  • методичні рекомендації до лабораторних і практичних занять і самостійної роботи здобувачів;

інші навчально-методичні матеріали та навчальні платформи (MOODLE, Google class, Hangouts, MS Teams, Zoom).

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність

Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності, відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих здобувачем.
Здобувачі вищої освіти освітньо-наукової програми «Хімія» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Київський національний університет імені Тараса Шевченка тощо), науковими установами НАН України (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ (м. Київ), Інститут органічної хімії НАНУ (м. Київ), Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ (м. Львів), НТК «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків) та ін.) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО/наукових установах, проходити фахові стажування та фахові тренінги зі спеціальності, а також здійснювати наукові дослідження у ЗВО та наукових установахпартнерах. Відповідно до вказаних документів передбачається можливість формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів та перезарахування кредитів, отриманих в інших вітчизняних ЗВО та наукових установах в межах обсягів, передбачених на обов’язкові та вибіркові дисципліни підготовки доктора філософії. Стажування і підвищення кваліфікації членів групи забезпечення ОНП і наукових керівників, спільна проєктна діяльність і гранти з колегами українських ЗВО та наукових установ – пріоритет розвитку ОНП

2. Міжнародна кредитна мобільність

Функціональною стратегією інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса до 2025 року, яку прийнято у 2017 році, інтеграція здобувачів, членів групи забезпечення ОНП і наукових керівників до міжнародної професійної мережі взаємодії та розширення міжнародної академічної мобільності визначено одними з ключових пріоритетів розвитку. Університет забезпечує можливості для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю та галуззю, зокрема через сприяння апробації результатів наукових досліджень аспірантів на міжнародних конференціях і семінарах, надання широких можливостей для стажування кожного аспіранта впродовж навчання на ОНП за кордоном в ЗВО/наукових установах – партнерах Університету (Університетом Тулуза ІІІ (м. Тулуза, Франція), Інститутом хімії Факультету природничих наук Католицького Університету Льовена (м. Льовен, Бельгія), Інститутом біофізичної хімії хімічного факультету Університету Відня (м. Відень, Австрія)).
Міжнародна кредитна мобільність регулюється такими внутрішніми локальними документами, як: Положення про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положення про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.
Перезарахування отриманих кредитів здійснюється на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти. Здобувачі вищої освіти третього рівня мають можливість безкоштовного наукового стажування в 48 провідних університетах Європи, Сполучених Штатів Америки та Азії в межах угод про двосторонню співпрацю між Університетом і закордонними ЗВО-партнерами, а також приймати участь на конкурсній основі у стипендіальних програмах міжнародної кредитної мобільності в 7 університетах Європи, з якими Університет уклав міжінституційні угоди за програмою ERASMUS+. Університет також здійснює постійну інформаційну та методичну підтримку участі аспірантів в міжнародній проєктній діяльності за міжнародними грантовими програмами, зокрема HORIZON 2020.

3.Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, регламентується внутрішніми документами: Положенням про організацію освітньої діяльності та Положенням про організацію прийому та навчання іноземних громадян.

Каталог компонентів

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної і практичної підготовки
ОК-1 Іноземна мова викладача-дослідника 6 залік, іспит
ОК-2 Педагогіка вищої школи 3 залік
ОК-3 Філософія науки 4 іспит
ОК-4 Практикум викладача-дослідника 3 залік
ОК-5 Методологія та організація наукових досліджень
(включаючи модуль “Academic writing”)
4 іспит
ОК-6 Філософські питання хімії 3 залік
ОК-7 Методи наукових досліджень в хімії 4 іспит
ОК-8 Нові речовини і матеріали 3 іспит
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 30
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором 1 5 залік
  Дисципліна за вибором 2 5 залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 10
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 40