Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Бізнес-аналітика та статистика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017р., акредитована до р. Сертифікат про акредитацію: серія НД-IV, номер 0280841, від 12.12.2016, термін дії до 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6

Мета програми

Підготовка фахівців з вищої освіти за другим (магістерським) рівнем у сфері економіки, які здатні застосовувати результати дослідження з метою ефективного управління, володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для комплексного аналізу, моделювання та прогнозування.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 051 Економіка. Бізнес-аналітика та статистика.

Загальна підготовка – 40%, спеціальна – 60%.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна. Освіта в галузі економіки
3 Орієнтація програми Професійна.
4 Особливості програми
 • – підготовка сучасного фахівця, здатного виконувати комплексний статистичний аналіз, моделювання та прогнозування бізнес-процесів;

  – оволодіння інструментами дослідження соціально-економічних процесів за допомогою ІТ-технологій, програмних продуктів та моделей;

  – академічна мобільність студентів;

  – безкоштовні фахові тренінги з бренд-менеджменту та розвитку соціальних навичок;

  – участь у зарубіжних науково-практичних конференціях.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування
Директор (начальник, інший керівник) підприємства (підрозділу), економіст (широкого профілю – за класифікатором професій), аналітик (товарний ринок, фінанси, банківська діяльність), фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління проектами та програмами – на підприємствах та в установах різних форм власності і галузевої приналежності, у відділах, департаментах, управліннях  державних органів влади міського, районного і національного рівня. Науковий співробітник (бізнес-аналітика), викладач вищого навчального закладу
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії (PhD).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, професійно орієнтоване навчання. Проведення наукових досліджень. Самонавчання, індивідуальне навчання. Викладання відбувається у вигляді: лекцій, проблемно-орієнтованих лекцій, лабораторних, консультацій, тренінгів. Обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейсів, ділових ігор, тренінгів, що розвивають аналітичні та лідерські навички, уміння працювати особисто та в команді
2 Система оцінювання Поточний контроль, модульний контроль, усні та письмові іспити, заліки, захист курсової роботи, звіту з практики. Державна атестація – підготовка та захист магістерської роботи

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов

2 Загальні компетентності

  • Здатність розв’язувати складні спеціальні практичні проблеми у сфері економіки із застосуванням теорії та методології наукового пізнання;
  • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;
  • Уміння узагальнювати та структурувати проблему господарської одиниці та розробляти рішення на основі моделювання та прогнозування;
  • Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань;
  • Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень і нести відповідальність за їх реалізацію;
  • Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства;
  • Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією;
  • Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти та впроваджувати альтернативні варіанти управлінських рішень;
  • Здатність використовувати понятійно-категоріальний апарат та методологічний інструментарій сучасної економічної теорії для ідентифікації та ефективного вирішення актуальних економічних проблем.
  • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення

3 Фахові компетентності

  • Здатність до цілісного уявлення процесу розвитку соціально-економічної системи та формування його механізму.
  • Аналізувати економічні проблеми, виявляти закономірності розвитку соціально-економічних процесів та приймати на цій основі управлінські рішення;
  • Здатність давати загальну оцінку стану та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств;
  • Здатність оцінювати конкуренто-спроможність та якість продукції підприємств;
  • Здатність досліджувати бізнес-процеси, визначати тенденції розвитку, оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників;
  • Уміння досліджувати економічну діяльність суб’єктів господарювання з використанням методу моделювання та прогнозування.
  • Здатність вдосконалювати економіко-статистичний аналіз з метою підвищення ефективності діяльності підприємств;
  • Уміння на основі статистичного моделювання та прогнозування розробляти та застосовувати моделі для аналізу та прогнозування економічної діяльності;
  • Уміння обрати інструментальні засоби для обробки економічних даних, аналізувати результати розрахунків і обґрунтовувати отримані висновки;
  • Навички зі застосування методології аналізу економічних систем макро- та мікрорівнів.

Програмні результати навчання

  • Розуміння закономірностей розвитку економічних та соціальних процесів та сучасних інформаційних технологій;
  • Здатність критично оцінювати і прогнозувати економічні явища з використанням сучасних інформаційних технологій;
  • Впроваджувати статистичну методологію, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних та вітчизняних стандартах та рекомендаціях;
  • Уміння ставити завдання та проводити комп’ютерне моделювання та комплексний економічний аналіз діяльності підприємств в умовах ризику та невизначеності;
  • Здатність ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення аналітичних досліджень, прийняття рішень та презентації результатів професійної діяльності;
  • Уміння застосовувати економіко-математичні методи, виявляти приховані закономірності у великих масивах даних (датамайнінг), здійснювати прогнозування та оптимізацію за допомогою економіко-математичних моделей;
  • Уміння визначати склад показників, за якими можна оцінити соціально-економічний процес або систему, розробляти економіко-математичні моделі та здійснювати їх економічний аналіз, застосовувати методи та інструменти статистичного аналізу, оцінювати ступінь невизначеності зовнішнього оточення та розробляти стратегії;
  • Дотримуватись загальноприйнятих етичних норм і стандартів професійної етики, сприяти зусиллям команди щодо вирішення поставленої задачі;
  • Володіти сучасними інформаційними технологіями збору, обробки, аналізу та поширення даних;
  • Проводити системний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності суб’єктів господарювання;
  • Забезпечувати вірогідність, актуальність, своєчасність статистичної інформації.
  • Володіти методикою міжнародних статистичних зіставлень;
  • Забезпечувати складання, супроводження і проходження документів з облікової, фінансової, виробничо-господарської та державної діяльності;
  • Уміння застосовувати інформаційні технології до аналізу управлінських рішень;
  • Уміння застосовувати економіко-математичні методи – оптимізацію, кореляційно-регресійний аналіз, виявляти приховані закономірності у великих масивах даних, здійснювати прогнозування за допомогою економіко-математичних моделей;
  • Знання особливостей соціально-економічних систем як об’єктів моделювання, базових категорій теорії розвитку складних систем, генезису глобальної економічної інтеграції, основних моделей сталого розвитку економіки;
  • Уміння відстоювати власну наукову позицію та ефективно трансформувати її з урахуванням конструктивних професійних зауважень;
  • Здатність до цілісного уявлення процесу розвитку соціально-економічної системи та формування його механізму;
  • Уміння надавати узагальнену оцінку ефективності функціонування економічної системи, аналізувати відповідність соціально- економічної, структурної, фінансової, інноваційної та інвестиційної політики;
  • Здатність розраховувати економічну ефективність проектів, оцінювати альтернативи з урахуванням ризиків.