Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Бізнес-аналітика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Економічний факультет, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine, Faculty of Economics
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД No0289330, від 21.08.2017р.термін дії -01.07.2026р
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України -7рівень, перший бакалаврський рівень.
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA –перший цикл, (First cycle).
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL –6 рівень, (level 6).

Мета програми

Підготовка бакалаврів у сфері економіки, які володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для комплексного аналізу, моделювання, прогнозуваннята ефективного управління економічними системами.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на інтеграції гуманітарної, соціально-економічної, математичної та професійно-практичної підготовки.Практичний зміст включає знання з основних економічних категорій та понять; базується на принципах економічної теорії, дозволяє визначити тенденції та закономірності розвитку бізнес-процесів та соціально-економічних систем, обґрунтовувати та приймати управлінські рішення 05 Соціальні та поведінкові науки051 Економіка (Economics) Цикл загальної підготовки та цикл професійної та практичної підготовки 32% :68%.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна.
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми
 • -програма забезпечує надання загальноекономічних та професійних знань, вмінь та навичок для виконання функцій та типових задач бізнес-аналітика;
 • -забезпечує оволодіння методами проведення комплексного аналізу, використання ІТ-технологій, програмного забезпечення, моделювання та прогнозування бізнес-процесів, оптимізації управління;

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Економіст (широкого профілю –за класифікатором професій), аналітик (товарний ринок, фінанси, банківська діяльність, комп’ютерні комунікації, програмне забезпечення), фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з інформаційних технологій, з управління проектами та програмами –на підприємствах та в установах різних форм власності і галузевої приналежності, у відділах, департаментах, управліннях державних органів влади міського, районного і національного рівня.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Стратегії та методи навчання: студентоцентроване та проблемно-орієнтовне навчання, дистанційне навчання за допомогою системи Moodle, самонавчання, навчання на основі власних досліджень, навчання під керівництвом викладача, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, лабораторних робот, онлайн-консультацій, індивідуальних занять,практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, використанням кейс-методів, упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій на основі мережі Інтернет, ділових ігор, тренінгів, що розвивають навички та творчі здібностіаналітика

2 Система оцінювання Поточний контроль:усне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, модульний контроль.

Підсумковий контроль: усні (письмові) екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю; захист звіту з практики; захист курсової роботи.

Атестація:у формі складання двох комплексних атестаційних екзаменів

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, IT-технологій та програмних продуктів.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • ЗК12. Здатність вчитися та оволодівати новими знаннями

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро-та міжнародному рівнях.
 • СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
 • СК3. Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
 • СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтуваннянапрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач, вдосконалювати процеси економічних розрахунків за допомогою сучаснихпрограмнихпродуктів.
 • СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
 • СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
 • СК10. Здатність обробляти великі масиви даних за допомогою комп’ютерних технологій, виявляти закономірності і зв’язки, які неможливо побачити при звичайному аналізі.
 • СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
 • СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
 • СК14. Здатність використовувати економіко-математичні методи для оцінки ризиків, ведення бізнесу, бізнес-процесів та прийняття управлінських рішень.
 • СК15.Здатність використовувати пакети фахових прикладних програм для аналізу, моделювання та прогнозування.
 • СК16.Здатність виконувати наочний аналіз за допомогою засобів візуальної аналітики.

Програмні результати навчання

 • ПРН1.Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
 • ПРН2.Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
 • ПРН3.Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро-та макроекономіки.
 • ПРН4.Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 • ПРН5.Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • ПРН6.Демонструвати здатність застосовувати засоби візуальної аналітики для наочного представлення результатів аналізу та необхідних управлінських рішень.
 • ПРН7.Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • ПРН8.Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі длявирішення економічних задач.
 • ПРН9.Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • ПРН10.Проводити аналіз функціонування тарозвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • ПРН11.Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 • ПРН12.Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • ПРН13.Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • ПРН14.Визначати необхідні комп’ютерні програми для обробки великих масивів даних з метою виявлення нових закономірностей та тенденцій.
 • ПРН15.Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • ПРН16.Визначати економіко-математичні методи та моделі для оцінки ризиків ведення бізнесу, бізнес-процесів та прийняття управлінських рішень.
 • ПРН17.Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • ПРН18.Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • ПРН19.Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • ПРН20.Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • ПРН21.Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • ПРН22.Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
 • ПРН23.Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
 • ПРН24.Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.