Біохімія Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітньо-наукова програма

Біохімія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 9 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені
Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289371 серія, номер 21.08.2017, до 01.07.2024 р.
Рівень програми НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – Second cycle, ЕQFLLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі хімії, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей перебігу хімічних і біохімічних процесів і можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті; формування особистості-професіонала, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, конкурентоспроможної на національному і міжнародному рівнях.

Характеристика програми

1 Фокус програми:
загальна  /спеціальна
Загальна освіта в галузі хімії
2 Особливості програми Оригінальна освітньо-наукова програма з біохімії, що реалізується в рамках спеціальності 102 Хімія.
Залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності з використанням спеціалізованого обладнання для проведення експериментальних досліджень у галузі хімії і біохімії.
Формування компетентностей і програмних результатів навчання, що дозволять провадити випускнику викладацьку діяльність у закладах вищої освіти.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність в галузі хімічних досліджень; хімічного аналізу, контролю і синтезу; хімічних фармацевтичних, харчових та агрохімічних технологій; біотехнологій; хімічної екології та контролю оточуючого середовища, криміналістики; викладацька діяльність тощо.
Професіонали в галузі хімії: наукові співробітники; хіміки; біохіміки; викладачі університетів та закладів вищої освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та
навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване і практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.
Лекційні курси поєднуються з практичними та лабораторними заняттями. Теоретичні знання і
практичні навички закріплюються під час виконання проходження виробничої практики (асистентської і науково-дослідної), виконання кваліфікаційної роботи магістра; здобувачі залучаються до виконання проєктної діяльності в рамках наукових шкіл кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій і кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний); публічний захист кваліфікаційної роботи магістра.

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі хімії і біохімії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

1. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
9. Здатність спілкуватись з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
10. Здатність спілкуватись англійською та (за можливості) іншою іноземною мовою, як усно так і письмово.
11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
12. Здатність працювати автономно.
13. Здатність до активного збереження довкілля.
14. Здатність до пошуку, критичного аналізу та обробки інформації з різних джерел.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

1. Здатність використовувати закони, теорії та концепції хімії у поєднанні із відповідними математичними інструментами для опису природних явищ.
2. Здатність будувати адекватні моделі хімічних явищ, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи, в тому числі з використанням методів молекулярного, математичного і комп’ютерного моделювання.
3. Здатність організовувати, планувати та реалізовувати хімічний експеримент.
4. Здатність інтерпретувати, об’єктивно оцінювати і презентувати результати свого дослідження.
5. Здатність застосовувати методи комп’ютерного моделювання для вирішення наукових, хімікотехнологічних проблем та проблем хімічного матеріалознавства.
6. Здатність здобувати нові знання в галузі хімії та інтегрувати їх із уже наявними.
7. Здатність дотримуватись етичних стандартів досліджень і професійної діяльності в галузі хімії (академічна доброчесність, ризики для людей і довкілля тощо.
8. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в галузі хімії, вибирати напрями та відповідні методи для їх розв’язання на основі розуміння сучасної проблематики досліджень в галузі хімії та беручи до уваги наявні ресурси.
9. Здатність обирати оптимальні методи і методики дослідження.
10. Володіння навичками формування навчального матеріалу, читання лекцій, готовність до викладання у закладах вищої освіти і керівництва науководослідницькою роботою здобувачів; вміння представляти навчальний матеріал в усній, письмовій і графічній формі.

Програмні результати навчання

 • ПРН1. Знати та розуміти наукові концепції та сучасні теорії біохімії, а також фундаментальні основи суміжних наук.
 • ПРН2. Глибоко розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються предметної області, опанованої у ході магістерської програми, використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем, а також проведення досліджень з відповідного напряму хімії.
 • ПРН3. Застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення нових якісних і кількісних задач хімії і біохімії.
 • ПРН4. Аналізувати хімічні сполуки із заданими властивостями і оцінювати відповідність заданим вимогам.
 • ПРН5. Володіти методами комп’ютерного моделювання структури, параметрів і динаміки хімічних систем.
 • ПРН6. Знати методологію та організацію наукового дослідження.
 • ПРН7. Вільно спілкуватися англійською та (за можливості) іншою іноземною мовою з професійних питань, усно та письмово презентувати результати своїх досліджень іноземною мовою, брати участь в обговоренні проблем хімії.
 • ПРН8. Вміти ясно і однозначно донести результати власного дослідження до фахової аудиторії та/або нефахівців.
 • ПРН9. Збирати, оцінювати та аналізувати дані, необхідні для розв’язання складних задач біохімії, використовуючи відповідні методи та інструменти для роботи з даними.
 • ПРН10. Планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження з хімії з використанням сучасного обладнання, грамотно обробляти їх результати та робити обґрунтовані висновки.
 • ПРН11. Складати технічне завдання до проєкту, розподіляти час, організовувати свою роботу і роботу колективу, складати звіт.
 • ПРН12. Оцінювати ризики у професійній діяльності та здійснювати запобіжні дії.
 • ПРН13. Аналізувати наукові проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення на абстрактному рівні методом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо.
 • ПРН14. Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії.
 • ПРН15. Володіння загальною методологією здійснення наукового дослідження.
 • ПРН16. Здійснювати планування і проведення навчальних занять.