Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний

Тривалість програми 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289335, від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма – Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес

Degree – bachelor

Program – Subject Area Business, Trade and Exchange Activities

Study Program – Entrepreneurship. Internet-traiding. Tourism business

Опис предметної області Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур.

Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні методи, професійні методики і технології, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур.

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентностей бакалавра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Академічні права випускників Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Програма спрямована на всебічний розвиток особистості здобувача вищої освіти як конкурентоспроможного фахівця, який діє відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, використовуючи інноваційні технології, сучасні базові інструменти управління та адміністрування в організації підприємницької діяльності, електронної (інтернет) комерції та туристичної діяльності

Характеристика програми

1 Фокус програми Загална освіта у сфері підприємництва
2 Особливості програми      Програма орієнтована на багатовекторну підготовку фахівців та передбачає оптимальне поєднання змісту теоретичної та практичної підготовки, а саме вмінь організовувати і управляти власним бізнесом, торгово-технологічними та інформаційними процесами, проводити біржову діяльність, займатися електронною комерцією, проєктувати бізнес процеси на сучасних торговельних інтернет майданчиках, оцінювати і управляти результативністю туристичної справи, удосконалювати комерційні процеси інтернет-трейдингу, підприємництва та туристичного бізнесу.

Програма виконується в активному науково-дослідницькому середовищі, надає можливість участі у регіональних програмах та фахових тренінгах з актуальних проблем розвитку підприємництва, електронної (інтернет) комерції та туристичної діяльності.

Залучення до навчального процесу керівників та співробітників туристичних компаній, підприємств та організацій державної, комунальної та приватної форм власності. Програма надає можливість англомовної підготовки за окремими освітніми компонентами.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою, в сфері управління проєктами та прогамами на підприємствах,  в установах та організаціях, в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем.

Випускники можуть працювати на посадах: економіст або консультант з економічних питань; економіст підприємства будь-якої галузі; менеджер з продажів; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі; фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; торговий брокер та дилер; закупник; оцінювач та аукціоніст та інші.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системах Moodle та Google Class, проведення наукових досліджень.

Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями, startup-лабораторія.

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, роботи в малих групах, що розвиває комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звіту з практики, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), атестаційні екзамени.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-7. Здатність працювати в команді.

ЗК-8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК-9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК-10. Здатність діяти відповідально та свідомо.

ЗК-11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

3 Фахові компетентності

СК-1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

СК-2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК-3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

СК-4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК-5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

СК-6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

СК-7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК-8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

СК-9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК-10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

СК-11. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних та управлінських задач

СК-12. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності з електронної (інтернет) комерції

СК-13. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів,  процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування

Результати навчання

ПРН-1 – Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.

ПРН-2 – Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

ПРН-3 – Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами.

ПРН-4 – Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ПРН-5 – Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності .

ПРН-6 – Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.

ПРН-7 – Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати .

ПРН-8 – Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

ПРН-9 – Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

ПРН-10 – Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

ПРН-11 – Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

ПРН-12 – Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

ПРН-13 – Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

ПРН-14 – Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

ПРН-15 – Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.

ПРН-16 – Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.

ПРН-17 – Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.

ПРН-18 – Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.

ПРН-19 – Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.

ПРН-20 – Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

ПРН-21 – Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ПРН-22 – Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для виконання професійних завдання з організації діяльності з електронної (інтернет) комерції.

ПРН – 23 – Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна)

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва, корпоравтиної і просторової економіки, більшість з яких мають досвід практичної роботи в сфері підприємництва, , торгівлі та туристичного бізнесу, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності за спеціальністю 076 Підприємництво, торігвля та біржова діяльність.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми навчальних дисциплін та практик;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, GoogleClass та на OneDrive(з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Київський національний торговельно-економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України та ін.) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в закладах освіти та наукових установах

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Політична економія 4 екзамен
ОК-2 Історія економіки 4 екзамен
ОК-3 Вища математика та теорія ймовірностей 8 залік, екзамен
ОК-4 Інформаційні технології в економіці та управлінні 5 екзамен
ОК-5 Основи туристичного бізнесу 4 екзамен
ОК-6 Іноземна мова 9 залік, залік, залік, залік
ОК-7 Основи підриємницької діяльності 8 залік, екзамен
ОК-8 Мікроекономіка / Microeconomics 5 екзамен
ОК-9 Просторова економіка 5 екзамен
ОК-10 Курсова робота 3 захист
ОК-11 Статистика 5 екзамен
ОК-12 Економіка підприємства 8 залік, екзамен
ОК-13 Економетрика 4 екзамен
ОК-14 Макроекономіка 4 екзамен
ОК-15 Менеджмент 4 екзамен
ОК-16 Громадянська освіта 3 екзамен
ОК-17 Міжнародні економічні відносини 4 екзамен
ОК-18 Навчальна (ознайомча) практика 3 захист звіту
ОК-19 Обгрунтування господарських рішень і управління ризиками 7 залік, екзамен
ОК-20 Оподаткування і ціноутворення на підприємстві 4 екзамен
ОК-21 Економіка торгівлі 6 залік, екзамен
ОК-22 Маркетинг 4 екзамен
ОК-23 Біржова справа (Exchange buisness) 4 екзамен
ОК-24 Фінанси. Гроші і кредит 3 екзамен
ОК-25 Управління витратами 3 екзамен
ОК-26 Міждисциплінарний тренінг І 3 залік
ОК-27 Бізнес-планування та бюджетування 8 залік, екзамен
ОК-28 Економіка і організація інноваційної діяльності 4 екзамен
ОК-29 Управління бізнес-процесами 4 екзамен
ОК-30 Економіка сфери послуг 6,5 залік, екзамен
ОК-31 Фандрайзингова діяльність та інвестування 4 екзамен
ОК-32 Управлінський облік 3 залік
ОК-33 Стратегія і інноватика 4 екзамен
ОК-34 Проєктний аналіз 4 екзамен
ОК-35 Потенціал і розвиток підприємства 4 екзамен
ОК-36 Міждисциплінарний тренінг ІІ 4 залік
ОК-37 Атестація 4,5 аттестаційні екзамени
ОК-38 Виробнича практика 6 захист звіту
Загальний обсяг компонентів циклу професійої та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 залік
Дисципліни за вибором (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5,6 10 залік, залік
Дисципліна 7,8 10 залік, залік
Дисципліна 9 5 залік
Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 залік
ВСЬОГО 50
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + курсова робота+дисципліни)
СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5,6 10 залік, залік
Курсова робота 15 захист, захист, захист
Дисципліна з переліку 5 залік
ВСЬОГО 50
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ курсова робота+дисципліни)
Дисципліна з переліку 5 залік
Дисципліна з переліку 5 залік
Дисципліна з переліку 5 залік
Дисципліна з переліку 5 залік
Дисципліна з переліку 5 залік
Дисципліна з переліку 5 залік
Дисципліна з переліку 5 залік
Курсова робота 15 захист, захист, захист
ВСЬОГО 50
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 240