Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародна економіка

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь Обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС. Тривалість програми – 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2013 р., первинна акредитація у 2017 р.

Сертифікат про акредитацію НД №0289332   від  21 серпня 2017 р.

Термін дії сертифіката до 01 липня 2023 р.

Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський).

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя ЕQF LLL (level 6)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини

Освітньо-професійна програма – Міжнародна економіка

Obtained qualification: bachelorProgram Subject Area: 292 International Economic Relations

Еducational Рrogram: International economics

Опис предметної області Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток світового господарства, форм міжнародних економічних відносин і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва.

Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин.

Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.

Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні програмні продукти

Академічні права випускників Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання

Мета програми

підготовка інтегрованих у європейський простір фахівців, здатних до розв’язання складних спеціалізованих задач та прикладних проблем у сфері міжнародних економічних відносин, використовуючи інноваційні технології та сучасні базові інструменти реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Особливості освітньо-професійної програми полягають у такому:

–            спрямованість на формування та розвиток професійних знань та практичних навичок в галузі міжнародних економічних відносин на всіх рівнях;

–            використання в  навчальному процесі елементів дуальної освіти;

–            поглиблене вивчення іноземної мови через створення іномовного середовища навчання;

–            використання інтерактивних методик викладання  професійних дисциплін;

–            широкий спектр компетентностей надає можливість працевлаштування на мікро- та  макрорівнях

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Результатами виконання ОПП підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», присвоєння їм відповідної академічної кваліфікації згідно Класифікатора професій та враховуючи реальні потреби ринку праці випускники мають такі перспективи працевлаштування:

Консультант із зовнішньоекономічних питань

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

Консультант із зовнішньоекономічних питань

Економіст

Економіст з міжнародної торгівлі

Дипломатичний агент

 

Згідно з International Standard Classification of Occupations:

Професіонали

 

Продовження освіти.

Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

Навчання впродовж життя

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проєктне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, навчальної (ознайомчої) та виробничої практика, виконання досліджень, курсових робіт, онлайн-консультації, самонавчання.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання знань:

– поточний контроль: усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний);

– підсумковий контроль: заліки, екзамени, захист звіту з навчальної (ознайомчої) та виробничої практик;

– наукова робота здобувача,

– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК03. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

ЗК04. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК06.Здатність спілкуватися іноземними мовами.

ЗК07. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК09. Уміння бути критичним та самокритичним.

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК11. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

3 Фахові компетентності

СК01. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.

СК02. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.

СК03. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку.

СК04. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

СК05. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.

СК06. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

СК07. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

СК08. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

СК09. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.

СК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

СК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

СК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

СК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних відносинах.

СК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.

СК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

СК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.

СК17. Розуміння нормативних засад та принципів функціонування міжнародних організацій, принципів співпраці країн з ними, володіння прийомами та методами дипломатичного спілкування з представ-никами міжнародних організацій.

СК18. Здатність до вибору форм та видів міжнародних розрахунків суб’єктами міжнародних економічних відносин для забезпечення ефективного використання наявних ресурсів.

СК19. Здатність вирішувати управлінські, організаційно-правові, інформаційно-аналітичні, кадрові та інші завдання для забезпечення діяльності державних органів влади щодо реалізації зовнішньоекономіч-них інтересів України

Результати навчання

РН01. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

РН02. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.

РН03. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН04. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

РН05. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН06. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

РН07. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН08. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції

РН09. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

РН10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку.

РН11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

РН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.

РН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

РН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.

РН15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.

РН17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних економічних відносин, а також інших кафедр Університету, які  володіють досвідом та компетентностями, що формують результати навчання за освітніми компонентами ОПП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники, які мають підтверджений рівень наукової і професійної активності.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-науковою програмою.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає навчальні корпуси, філію: Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля», бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокіл» (с. Дронівка, Донецька область)

3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–  онлайн-бібліотеки Університету;

–  електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–  робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–  посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–  методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–  методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–  інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі  економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» в межах співпраці Університету з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Київським національним торговельно-економічним університетом мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2. Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Прийом на навчання  та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється відповідно до додатку 9 Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також Положення організацію прийому та навчання іноземних громадян у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах покладено на Навчально-науковий центр міжнародної освіти. Робочий навчальний план підготовки іноземних студентів за ОП «Міжнародна економіка» передбачає вивчення навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньо-професійної програми

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Вища математика і теорія ймовірностей (Higher mathematics and theory of probability) 8 Залік, екзамен
ОК-2 Мікроекономіка 4 Екзамен
ОК-3 Інформаційні технології в економіці та управлінні 4 Екзамен
ОК-4 Економіка зарубіжних країн 8 Залік, екзамен
ОК-5 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-6 Крос-культурні комунікації 5 Екзамен
ОК-7 Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 3 Екзамен
ОК-8 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 13 Залік, екзамен, залік, екзамен
ОК-9 Макроекономіка 4 Екзамен
ОК-10 Просторова економіка 4 Екзамен
ОК-11 Міжнародні економічні відносини 9 Залік, екзамен
ОК-12 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-13 Міжнародне право 3 Екзамен
ОК-14 Міжнародна інформація (International information) 4 Екзамен
ОК-15 Статистика 4 Екзамен
ОК-16 Філософія 4 Залік
ОК-17 Економетрика 4 Екзамен
ОК-18 Навчальна (ознайомча) практика 3 Захист звіту з практики
ОК-19 Менеджмент 4 Екзамен
ОК-20 Економіка підприємства 4 Екзамен
ОК-21 Фінанси. Гроші і кредит 4 Екзамен
ОК-22 Міжнародна економічна діяльність України (International economic activity of Ukraine) 6 Залік, екзамен
ОК-23 Бухгалтерський облік 3 Екзамен
ОК-24 Маркетинг 4 Екзамен
ОК-25 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-26 Виробнича практика 6 Захист звіту з практики
ОК-27 Іноземна мова академічної та професійної комунікації 10 Залік, екзамен, екзамен
ОК-28 Міжнародний економічний аналіз 4 Екзамен
ОК-29 Міжнародний бізнес 4 Екзамен
ОК-30 Міжнародна регіональна економічна інтеграція 4 Екзамен
ОК-31 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-32 Міжнародні фінанси 4 Екзамен
ОК-33 Основи дипломатії та міжнародні переговори (Diplomacy basics and international negotiations) 4 Залік
ОК-34 Митна справа 3 Екзамен
ОК-35 Міжнародні організації 4 Екзамен
ОК-36 Міжнародні розрахунки 4 Залік
ОК-37 Підготовка кваліфікаційної (бакалаврської) роботи 9 Захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи
ОК-38 Атестація 3
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 Залік
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
  Дисципліна 1, 2 10 Залік, залік
  Дисципліна 3, 4 10 Залік, залік
  Дисципліна 5, 6 10 Залік, залік
  Дисципліна 7, 8 10 Залік, залік
  Дисципліна 9 5 Залік
  Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 Залік
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + дисципліни)
  Дисципліна 1, 2 10 Залік, залік
  Дисципліна 3, 4 10 Залік, залік
  Дисципліна 5 5 Залік
  Дисципліна 6 / Підсумковий проєкт 5 Залік
  Дисципліни з переліку* 10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку* 10 Залік, залік
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін + дисципліни)
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240