Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД №0289334 від 21 серпня 2017 р. Термін дії сертифіката до 01.07.2024р..
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

НРК – 6 рівень, FQ-EHEA – First cycle, ЕQF-LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський))
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма – Фінанси, банківська справа та страхування

Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Теоретичний зміст предметної галузі складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.

Методи, методики та технології фінансової науки і практики.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти.

Академічні права випускників Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Мета програми

Програма забезпечує всебічний розвиток особистості здобувача вищої освіти як конкурентоспроможного фахівця, який здатен розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, використовуючи інноваційні технології, сучасні базові інструменти управління та адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування
2 Особливості програми      Програма орієнтована на багатовекторну підготовку фахівців, яка поєднує фундаментальні професійні знання із практичною підготовкою, формує навички щодо діяльності в умовах швидкої адаптації до мінливого ринкового середовища. Під час формулювання освітніх компонентів (викладання дисциплін, організації виробничої практики, формулювання тематики та проведення наукових досліджень) враховано регіональний контекст. Особливу увагу приділено формуванню аналітичного мислення фахівця та його соціальних компетентностей, що сприяють набуттю додаткових конкурентних переваг у виконанні професійної діяльності, наданні консалтингових послуг у фінансовій сфері.

Практикоорієнтованість навчання посилюється можливістю активної участі здобувачів вищої освіти у професійних міжнародних конкурcах (Chartered Financial Analyst Institute Research Challenge in Ukrainian), виконання кейсів, запропонованих міжнародними та вітчизняними компаніями та організаціями (Casers), розробки та презентації бізнес-проєктів.

Програма поглиблює англомовну підготовку в рамках окремих освітніх компонентів професійного спрямування, формує навички роботи із прикладним програмним забезпеченням за фахом.

Структура ОП враховує сучасний досвід аналогічних освітніх програм у провідних вишах України та Європи.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування здатний працювати в банківських установах, страхових компаніях, органах державної влади чи місцевого самоврядування, фіскальних органах, казначействі, фінансовому управлінні, підприємствах і організаціях усіх форм власності.

Бакалавр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних, може займати наступні посади:

 •  економіст або консультант з економічних та фінансових питань;
 • економіст-фінансист підприємства будь-якої галузі, економіки, банківської установи, страхової компанії;
 • фінансовий аналітик, інвестиційний аналітик, аналітик з кредитування; ü менеджер з продажів банківських продуктів;
 • експерт-консультант із страхування;
 • фахівець фіскальних органів;
 • фахівець інвестиційних та недержавних пенсійних фондів;
 • фахівець з депозитарної діяльності, з корпоративного управління;
 • фахівець з управління активами;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
 • страховий агент;
 • дилер та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • фінансовий контролер, кредитний інспектор, інспектор митної, фіскальної служби; ü податковий агент, ревізор-податківець;

інші згідно класифікатора професій.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання та проєктне навчання. Форми навчання: традиційні, проблемні та мультимедійні лекції, практичні та лабораторні роботи, тренінги, ділові ігри, кейс-стаді, наукові семінари, дебати, навчання в малих групах з предметними дискусіями, самостійне навчання, онлайн-консультації, електронне навчання в системі Moodle під керівництвом викладача тощо.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Система оцінювання передбачає проведення усних та письмових екзаменів, захистів звітів з практик, наукових робіт, проєктів, усного опитування, письмового контролю (у тому числі електронного). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за системою ЄКТС.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, правових принципів, норм права, що передбачає проведення досліджень і впровадження інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

Результати навчання

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПР24 Формувати та реалізовувати комунікації в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

ПР25 Вміти застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для прийняття фінансових рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних установ, органів державної і місцевої влади.

ПР26. Демонструвати навички фінансового прогнозування і планування у галузі фінансів, банківської справи та страхування в умовах невизначеності та ризиків.

ПР27. Вміти надавати консалтингові послуги на фінансовому ринку.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Група забезпечення спеціальності складається з науково-педагогічних працівників, які мають кваліфікацію відповідно до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», працюють в університеті за основним місцем роботи, мають стаж науково-педагогічної роботи понад п’ять років, рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів і результатів професійної діяльності відповідно до Ліцензійних умов. Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить 100% кількості членів групи забезпечення. Керівник, гарант, члени проєктної групи відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. До навчального процесу залучено практиків-фахівців в галузі фінансів, банківської справи та страхування. Члени групи забезпечення спеціальності є науковими керівниками здобувачів ступеня кандидата економічних наук, переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Всі члени групи забезпечення пройшли міжнародне стажування (Польща, Болгарія, Латвія, Хорватія, Словаччина), більше 50% з них мають публікації в Scopus та Web of Science Core Collection.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає навчальні корпуси, філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля», бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокіл» (с. Дронівка Донецька область) Функціонує навчально-методична лабораторія кафедри фінансів і банківської справи.
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет ЄКТС. Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки університету

– електронної бази наукових журналів

– бази електронних бібліотечних ресурсів світу

Навчально методичне забезпечення:

– робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, робочі програми практик;

– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

– методичні вказівки до написання курсових робіт, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчальні матеріали з дисциплін розташовано на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle та OneDrive (з наданням доступу здобувачам вищої освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в Донецького національного університету імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому національному університету імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в Донецькому національному університету імені Василя Стуса. Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, отриманих здобувачем вищої освіти. Здобувачі освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України (Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет державної фіскальної служби України тощо) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.
2 Міжнародна кредитна мобільність Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами (Познанський економічний університет (Польща), Економічна академія імені Д.А. Ценова (Болгарія), Університет Томаша Бати (Чехія). Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе на основі договорів між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та зарубіжними університетами, а також на основі програми подвійних дипломів Донецького національного університету імені Василя Стуса та зарубіжних університетів

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Політична економія 4 Екзамен
ОК2 Ділові комунікації 4 Екзамен
ОК3 Вища математика та теорія ймовірностей 8 Екзамен
ОК4 Інформаційні технології в економіці та управлінні 5 Екзамен
ОК5 Іноземна мова 9 Залік, залік, залік, екзамен
ОК6 Громадянське суспільство: соціально-економічний дискурс 3 Залік
ОК7 Правознавство 3 Залік
ОК8 Вступ до фаху 4 Залік
ОК9 Історія фінансів, грошей і кредиту 5 Екзамен
ОК10 Мікроекономіка 5 Екзамен
ОК11 Макроекономіка 5 Екзамен
ОК12 Фінансовий облік 4 Екзамен
ОК13 Економетрика 4 Екзамен
ОК14 Бухгалтерський облік 4 Екзамен
ОК15 Гроші і кредит 8 Залік, екзамен
ОК16 Статистика 4 Екзамен
ОК17 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК18 Фінанси 11 Залік, екзамен, захист курсової роботи
ОК19 Навчальна (ознайомча) практика 3 Захист звіту
ОК20 Банківська система 4,5 Екзамен
ОК21 Страхування 4 Екзамен
ОК22 Маркетинг 4 Екзамен
ОК23 Виробнича практика 6 Захист звіту
ОК24 Менеджмент 4 Залік
ОК25 Центральний банк та грошово-кредитна політика 3,5 Залік
ОК26 Фінанси підприємств 4 Екзамен
ОК27 Міжнародні економічні відносини 4 Екзамен
ОК28 Бюджетна система 4 Екзамен
ОК29 Податкова система 4 Екзамен
ОК30 Місцеві фінанси 4 Екзамен
ОК31 Інвестування 5 Екзамен
ОК32 Аналіз фінансової звітності 3 Залік
ОК33 Фінансовий ринок (Financial market) 5 Екзамен
ОК34 Страхові послуги 4,5 Екзамен
ОК35 Управління фінансовими ризиками 4 Екзамен
ОК36 Кредитно-інвестиційні технології в банку 4 Екзамен
ОК37 Корпоративні фінанси 5 Екзамен
ОК38 Смарт-аналітика 3 Залік
ОК39 Атестація 4,5 Комплексні атестаційні
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
Загальний обсяг освітньої програми 90