Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289330, від 21.08.2017 р., термін дії – 01.07.2026 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень, перший бакалаврський рівень.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA – перший цикл,  (First cycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL – 6 рівень (level 6).

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр з економіки
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 051 Економіка

Освітня програма –  Бізнес-економіка

Education Degree – Bachelor

Specialty – 051 Economics

Educational program – Business-Economics (Business-Analytics. Economics of Enterprise. Personnel Management)

Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, управління діяльністю і їх стратегічним розвитком,  регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів, ефективність соціально-економічних процесів у бізнес-економіці, моделювання та  прогнозування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань у бізнес-економіці.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук.

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, спеціальні методи дослідження математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології розповсюдження, та презентацій результатів досліджень.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.

Академічні права випускників Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка сучасних фахівців у сфері бізнес-економіки, які володіють інноваційним, аналітичним, креативним мисленням, розуміють проблеми предметної області, основи функціонування сучасної економіки на різних рівнях, здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає застосування сучасних теорій і методів економіки й управління та характеризується комплексністю і невизначеністю умов

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми      – міждисциплінарна програма, яка поєднує три основні напрямки – бізнес-аналітика, економіка підприємства та управління персоналом, з акцентом на аналітичну підготовку сучасного фахівця;

– сучасна програма, що забезпечує надання традиційних загальноекономічних та сучасних професійних компетентностей у сфері бізнес-економіки;

– забезпечує оволодіння  методами проведення комплексного аналізу, використання ІТ-технологій, сучасного програмного забезпечення, моделювання та прогнозування бізнес-процесів, прийняття оптимальних управлінських рішень;

– сприяє розвиненню аналітичних та креативних здібностей майбутнього фахівця.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Економіст у різних сферах, фахівець з ефективності підприємництва, аналітик (товарний ринок, фінанси,  маркетинг, комп’ютерні комунікації, програмне забезпечення), фахівець з інформаційних технологій, з управління проектами та програмами – на підприємствах та в установах різних форм власності і галузевої приналежності, у відділах, департаментах, управліннях  державних органів влади міського, районного і національного рівня, фахівець з управління персоналом (менеджерів з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджерів (управителів) з персоналу, помічників менеджерів (управителів) в різних галузях економіки, організаторів з персоналу, помічників керівника підприємства / структурного підрозділу, адміністраторів, тощо).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії та методи навчання: cтудентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання, дистанційне навчання за допомогою системи Moodle, змішане навчання, навчання на основі реальних практичних кейсів, навчання під керівництвом викладача, індивідуальне навчання, використання інноваційних та діджітал технологій, навчання, засноване на дослідженнях (Research based learning), тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, лабораторних робот, онлайн-консультацій, індивідуальних занять, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, використанням кейс-методів, упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій на основі мережі Інтернет, ділових ігор, тренінгів, що розвивають навички та творчі здібності фахівця

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, захист курсової роботи, .наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, презентація індивідуальних завдань, усне опитування, тестовий контроль, письмовий контроль (у тому числі електронний), заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, атестація у формі складання двох комплексних атестаційних екзаменів.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації

Зк10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

3 Фахові компетентності

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.

СК3. Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач, вдосконалювати процеси економічних розрахунків за допомогою сучасних програмних продуктів.

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.

СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

СК10. Здатність  використовувати  сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК15. Здатність використовувати пакети фахових прикладних програм для аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ та бізнес-процесів.

СК 16. Здатність організовувати виконання функцій управління персоналом організації, вміння планувати основні трудові показники,  проводити аудит у сфері управління персоналом, праці та трудових відносин. (на вибір)

СК17. Здатність до управління інноваціями та стратегією розвитку підприємств.

Результати навчання

ПРН1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.

ПРН2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.

ПРН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.

ПРН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.

ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

ПРН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ПРН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПРН11 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових  відносин.

ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН14. Визначити та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПРН15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПРН16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати

ПРН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

ПРН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

ПРН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.

ПРН20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

ПРН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

ПРН23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

ПРН24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне  різноманіття, індивідуальні відмінності людей.

ПРН25. Визначати необхідні комп’ютерні програми та засоби візуальної аналітики для обробки великих масивів даних з метою виявлення нових закономірностей та тенденцій.

ПРН 26 Демонструвати здатність до виконання функцій управління персоналом організації

ПРН27 Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики, підприємництва, корпоративної та просторової економіки, менеджменту та поведінкової економіки, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення спеціальності відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, а також спеціальності.

Всі фахівці, які залучаються до викладання професійних дисциплін, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, всі мають наукові ступені та/або вчені звання. Серед викладачів, що забезпечують навчальний процес за освітньою програмою доценти і доктори наук, керівники аспірантів та докторантів, чимало практикуючих фахівців у різних галузях економіки та бізнесу, значна частка викладачів володіють англійською мовою, більшість яких має сертифікат CEFR, публікації іноземною мовою, зокрема у наукометричних базах Scopus і Web of Science.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою, стан приміщень відповідає санітарно-технічними нормам та діючим нормативним актам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає 4 навчальних корпуси, бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіне, Донецька область), навчально-оздоровча база «Сокіл» (с. Дронівка Донецька область).

На кафедрі бізнес-статистики та економічної кібернетики працює навчально-методична лабораторія бізнес-аналітики та управлінського консалтингу, в якій встановлені ноут-буки із сучасним програмним забезпеченням для проведення науково-дослідницької та самостійної роботи студентів.

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– Онлайн-бібліотеки університету

– Електронної бази наукових журналів

– Бази електронних бібліотечних ресурсів світу

Навчально методичне забезпечення:

– робочі програми навчальних дисциплін, практик;

– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів;

– методичні вказівки до написання курсових робіт, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи студентів;

– доступ до наукометричних фахових видань Scopus;

– доступ до фахових спеціалізованих журналів університету;

– доступ до матеріалів конференцій, що проводяться в університеті;

– інші навчально-методичні матеріали;

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на сайті університету, порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, папках дисциплін, які розташовані на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми Бізнес-економіка в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами і відповідно до програми Erasmus+.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Політична економія 4 Екзамен
ОК2 Історія економіки 4 Екзамен
ОК3 Вища математика та теорія ймовірностей 8 Залік, екзамен
ОК4 Інформаційні технології в економіці та управлінні 5 Екзамен
ОК5 Мікроекономіка / Microeconomics 4,5 Екзамен
ОК6 Громадянське суспільство: соціально-економічний дискурс 3,5 Екзамен
ОК7 Іноземна мова 8,5 Залік, залік, залік, залік
ОК8 Просторова економіка 4,5 Екзамен
ОК10 Бізнес-економіка 8 Захист  курсової роботи, залік, екзамен
ОК11 Статистика 5 Екзамен
ОК12 Економіка підприємства 8 Залік, екзамен
ОК13 Конфліктологія 4 Екзамен
ОК14 Макроекономіка 4 Екзамен
ОК15 Бізнес-аналітика в Excel 8 Залік, екзамен
ОК16 Соціологічні дослідження 4 Екзамен
ОК17 Бухгалтерський облік 4 Екзамен
ОК18 Курсова робота 3 Захист  курсової роботи
ОК19 Виробнича (економічна) практика 6 Захист звіту
ОК20 Економетрика 4,5 Екзамен
ОК21 Економіка праці та соціально-трудові відносини 4 Екзамен
ОК22 Соціально-економічна статистика 5,5 Екзамен
ОК23 Менеджмент 4 Екзамен
ОК24 Маркетинг 4 Екзамен
ОК25 Міжнародні економічні відносини 4 Екзамен
ОК26 Фінанси. Гроші і кредит 4 Екзамен
ОК27 Формування бізнес-моделі підприємства 4 Екзамен
ОК28 Ділові комунікації 4 Екзамен
ОК29 Бізнес-Аналітика (Business-Analytics) 8,5 Залік, екзамен
ОК30 Системи прийняття рішень 5 Екзамен
ОК31 Управління персоналом 8 Залік, екзамен
ОК32 Економіка і організація інноваційної діяльності 4 Екзамен
ОК33 Пакети прикладних програм в бізнес-аналітиці 4 Екзамен
ОК34 HR-аналітика 4 Екзамен
ОК35 Проєктний аналіз 4 Екзамен
ОК36 Стратегія та інноватика 4 Екзамен
ОК37 Атестація 4,5 Комплексні атестаційні екзамени
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором

(з переліку світоглядних дисциплін)

5 залік
Дисципліна за вибором

(з переліку практико-орієнтованих дисциплін)

5 залік
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5,6 10 залік, залік
Дисципліна 7,8 10 залік, залік
Дисципліна 9 5 залік
Дисципліна 10/Підсумковий проєкт 5 залік
Всього 50
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + курсова робота+дисципліни)
СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5 5 залік
Дисципліна 6/Підсумковий проєкт 5 залік
Курсова робота 10 Захист  курсової роботи, захист  курсової роботи
Дисципліни з переліку* 5 залік
Практична підготовка 5 Захист звіту
Всього 50
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін+ курсова робота+дисципліни)
Дисципліни з переліку 1 5 залік
Дисципліни з переліку 2 5 залік
Дисципліни з переліку 3 5 залік
Дисципліни з переліку 4 5 залік
Дисципліни з переліку 5 5 залік
Дисципліни з переліку 6 5 залік
Практична підготовка7 5 Захист звіту
Курсова робота 10 Захист  курсової роботи, захист  курсової роботи
Дисципліни з переліку* 5 залік
Всього 50
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГГРАМИ 240