Англійська мова та переклад Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Англійська мова та переклад

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р.
Сертифікат про акредитацію: НД – IV № 0280820 від 12.12.2016 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Інтегрований розвиток іншомовної комунікативної компетенції до рівня, який забезпечує використання мови у широкому колі реальних ситуацій приватної, суспільної та академічної сфери, при домінуванні прагматичної, соціокультурної і фахово-професійної компетенції та розвитку лінгвістичної компетенції до рівня С2 за шкалою Ради Європи з першої іноземної мови (англійської / німецької / французької) та С1 з другої іноземної мови (англійської / німецької / французької / іспанської).
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, а також когнітивних і лінгвістичних знань, широкої загальнокультурної ерудиції, необхідних психологічних якостей, літературних здібностей для здійснення викладацької діяльності і перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Філологія, переклад, методика викладання (50:35:15).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована: програма передбачає отримання загальної освіти в галузі філології та фокусується на формуванні навичок з перекладу та з викладацької майстерності.
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
Програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача першої іноземної (англійської / німецької / французької) та другої іноземної мов (англійської / німецької / французької / іспанської), перекладача.
4 Особливості програми Викладання профільних дисциплін виключно іноземними мовами, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження двох виробничих практик (перекладацької та асистентської), можливість стажування закордоном.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010. Посади можуть бути такими: викладачі вищих навчальних закладів (код КП 2310.2); професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів (код КП 2444); наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) (код КП 2444.1); філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі (код КП 2444.2), викладачі середніх навчальних закладів (код КП 232).
2 Продовження освіти Успішне виконання програми другого (магістерського) рівня вищої освіти уможливлює подальше навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні з метою здобуття наукового ступеня «Доктор філософії».

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Вищезазначені форми навчального процесу доповнюються самостійною роботою студентів, консультаціями викладачів, підготовкою кваліфікаційної (магістерської) роботи.
2 Система оцінювання Оцінювання здійснюється згідно зі шкалою оцінювання, затвердженою у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.
До форм контролю знань студентів належать тестування, письмові та усні опитування, дискусії, презентації, твори, поточні та модульні контрольні роботи, звіти про практику, заліки, усні та письмові екзамени, державна атестація

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК-2 Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК-3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-5 Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК-6 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК-7 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • ЗК-8 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК-10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК-11 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ЗК-12 Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Фахові компетентності

 • СК-1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
 • СК-2 Здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового мовознавства і перекладознавства.
 • СК-3 Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.
 • СК-4 Володіння методами наукового аналізу і структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
 • СК-5 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті та захисту інтелектуальної власності на її результати.
 • СК-6 Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства та перекладознавства.
 • СК-7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
 • СК-8 Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.
 • СК-9 Володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату.
 • СК-10 Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі філології.
 • СК-11 Здатність демонструвати глибокі знання про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу, аналізувати та описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • СК-12 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • СК-13 Здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів іноземними мовами, які вивчаються.
 • СК-14 Здатність здійснювати лінгвістичний та доперекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • СК-15 Здатність виявляти потенційні зв’язки між аспектами предметних знань і їх застосовувати в процесі викладання іноземних мов і перекладу, усвідомлюючи різноманітність учнів і, відповідно, диверсифікуючи процес навчання.
 • СК-16 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення конкретних завдань.
 • СК-17 Здатність професійно використовувати різні техніки перекладу.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
 • ПРН-2 Демонструвати належний рівень володіння державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати своїх досліджень державною та іноземною мовами.
 • ПРН-3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі.
 • ПРН-4 Цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва.
 • ПРН-5 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору.
 • ПРН-6 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
 • ПРН-7 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
 • ПРН-8 Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці.
 • ПРН-9 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
 • ПРН-10 Характеризувати теоретичні та практичні аспекти мовознавства та перекладознавства.
 • ПРН-11 Демонструвати поглиблені знання з мовознавства та перекладознавства.
 • ПРН-12 Здійснювати науковий аналіз мовного й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
 • ПРН-13 Дотримуватися правил академічної доброчесності.
 • ПРН-14 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу.
 • ПРН-15 Здійснювати літературне редагування текстів різних стилів та жанрів.
 • ПРН-16 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
 • ПРН-17 Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в філологічній галузі.
 • ПРН-18 Володіти навичками користування першою іноземною мовою на рівні С2 та другою іноземною мовою на рівні С1 за шкалою Ради Європи у суспільному житті, навчанні та професії.
 • ПРН-19 Використовувати релевантні та доцільні методи та прийоми навчання іноземних мов та перекладу.
 • ПРН-20 Застосувати на практиці набуті знання під час аналізу тексту оригіналу та здійснення перекладу.
 • ПРН-21 Правильно використовувати основні техніки перекладу.
 • ПРН-22 Вміти практикувати різні види перекладу, враховуючи лексико-граматичні та функціонально-стилістичні особливості мови оригіналу та мови перекладу.