Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Управління персоналом та економіка праці

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,

Тривалість програми:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;
 • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД- ІІ №0289330, від 21.08.2017 р. , термін дії – до 01.07.2026 р.
Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань у сфері управління персоналом та економіки праці

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність

Предметною областю програми є закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка (Economics)

Цикл загальної підготовки – 74 кредити ЄТКС, цикл професійної та практичної підготовки – 166 кредитів ЄТКС (31%+69%)

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінація загальної (широке представлення предметної області, всебічне вивчення соціально-економічних процесів, систем, економічних теорій) та спеціальної (фокусується на соціально-економічних моделях, явищах в процесі праці на мікро-, мезо та макрорівнях) програм підготовки зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Управління персоналом та економіка праці”
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Поглиблене вивчення комплексу економічних, соціально-психологічних та організаційних підсистем управління людськими ресурсами (макро- та мезорівні) і персоналом організації з використанням тренінгів, практикумів та інших інтерактивних методів навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалаври з економіки (Освітня програма “Управління персоналом та економіка праці”) підготовлені для роботи  на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатні обіймати посади помічників економістів, економістів з праці, фахівців з аналізу ринку праці, фахівців з питань зайнятості (хедхантерів), фахівців з профорієнтації, інспекторів з кадрів, інспекторів з охорони праці, техніків з нормування праці, організаторів з персоналу, фахівців з найму робочої сили, асистентів економістів-демографів, фахівців з інтерв’ювання, інспекторів з виплати пенсій, інспекторів з призначення пенсій, інспекторів з соціальної допомоги, фахівців із  соціальної роботи, помічників експертів з соціально-трудових відносин, тощо.
2 Продовження освіти Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію за сертифікованими програмами та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних, лабораторних робіт, самостійних та індивідуальних занять, проходження практик,  консультацій  з  викладачами, написання курсових робіт.
2 Система оцінювання Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, зокрема, складання екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові екзамени), захист курсових робіт, звітів з практики, комплексні атестаційні екзамени з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК9. Здатність працювати у міжнародному контексті.
 • ЗК10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
 • СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
 • СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
 • СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
 • СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально- економічні процеси.
 • СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • СК11.Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
 • СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
 • СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • СК15. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.
 • СК16. Здатність розробляти сучасні системи мотивації та оплати праці персоналу.
 • СК17. Здатність організовувати виконання функцій управління персоналом організації.
 • СК18. Здатність забезпечувати організацію людськими ресурсами необхідної кількості та якості.
 • СК19. Вміння формувати систему організації праці на підприємстві, раціоналізувати прийоми і методи праці  та розробляти заходи зі зростання продуктивності праці на основі дослідження та оптимізації трудовитрат.
 • СК20. Вміння планувати основні трудові показники,  проводити аудит у сфері управління персоналом, праці та трудових відносин.

Програмні результати навчання

 • Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу. (ПРН1).
 • Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя (ПРН2).
 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки (ПРН3).
 • Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем (ПРН4).
 • Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади) (ПРН5).
 • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності (ПРН6).
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки (ПРН7).
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач (ПРН8).
 • Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави (ПРН9).
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності (ПРН10).
 • Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин (ПРН11).
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПРН12).
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники (ПРН13).
 • Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку (ПРН14).
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні (ПРН15).
 • Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. (ПРН16).
 • Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. (ПРН17).
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність. (ПРН18).
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. (ПРН19).
 • Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН20).
 • Аналізувати чисельність та структуру персоналу, планувати потребу в персоналі та демонструвати навички складання планів з праці та персоналу (ПРН21).
 • Аналізувати трудові процеси та затрати робочого часу, використовувати методи раціональної організації праці та робочих місць (ПРН22).
 • Розробляти мотиваційні схеми, системи оцінки та оплати праці та морального заохочення, преміювання, формувати соціальний пакет підприємства (ПРН23).
 • Вести облік руху персоналу, відпрацьованого робочого часу та використання відпусток працівників, виготовляти кадрову документацію та складати статистичні звіти з праці та персоналу у відповідності до вимог законодавства (ПРН – 24).
 • Організовувати та здійснювати професійний добір кандидатів на вакантні посади та робочі місця у відповідності до результатів аналізу роботи, застосовуючи адекватні методи оцінки компетентностей (ПРН25).