Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Українська мова та література

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий (магістерський) рівень, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ StusDonetskNationalUniversity, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289354, від 21.08.2017 р. Термін дії: 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Secondcycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготувати фахівця для виконання професійних завдань, пов’язаних з аналізом, творенням та науковим дослідженням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією навчання філології у вищій школі.

Характеристика програми

1 Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мова (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і
стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.
2 Орієнтація освітньої програми Комбінована
3 Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Освітньо-професійна
4 Особливості програми Проходження практик (виробничої (асистентської), переддипломної), опанування методології наукового аналізу тексту в мовознавчому та літературознавчому вимірах у форматі спеціальних курсів. Розробка власних дослідницьких проектів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Придатність до працевлаштування Магістр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; у засобах масової інформації, інтернет-маркетингу, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.
2 Подальше навчання Можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемноорієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання. Викладання проводиться у формах лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять різного типу, колоквіумів, самостійного навчання, онлайн-консультацій.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, презентація інтермедіальних проектів, поточне
оцінювання, захист випускової кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (ІК-1).

2 Загальні компетентності

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-1).

Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК-2).

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-3).

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. (ЗК-4).

Здатність працювати в команді та автономно (ЗК-5).

Здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття людини, природи, суспільства (ЗК-6).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-7).

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-8).

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-9).

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК-10).

Здатність проведення досліджень на належному рівні (ЗК-11).

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-12).

3. Спеціальні компетентності

Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах (СК-1).

Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства (СК-2).

Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки (СК-3).

Здатність здійснювати науковий лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів спираючись на методологічні засади шкіл та напрямів науки (СК-4).

Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій (СК-5).

Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань (СК-6).

Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень (СК-7).

Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату (СК-8).

Програмні результати навчання

ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН-2. Упевнено володіти державною мовою для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною мовою.

ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН-7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН-8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН-9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПРН-10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів.

ПРН-11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з
урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН-12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН-13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН-14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН-15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН-16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.