ОП Сучасні інформаційні технології та програмування Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Сучасні інформаційні технології та програмування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена в 2016 р., акредитована до 01.07.2024 р. Сертифікат про акредитацію: НД 0289348 від 21.08.2017 р
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень). Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle). Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Метою програми є забезпечення підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Математика, комп’ютерні науки, інформаційні технології (20:40:40) 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Цикл загальної підготовки – 77 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки – 163 кредити ЄКТС (32%+68%)

122 Комп’ютерні науки

2 Фокус програми: загальна/спеціальна загальна
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна
4 Особливості програми
  •   програма передбачає підготовку випускників до професійної діяльності.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 2131.2 Адміністратор бази даних 2131.2 Адміністратор даних 2131.2 Адміністратор доступу 2131.2 Адміністратор системи 2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 2132.2 Інженер-програміст 2132.2 Програміст (база даних) 2132.2 Програміст прикладний 2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів 3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
2 Продовження освіти Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викла-дання та навчання Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, проектне навчання, використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, онлайнконсультації, індивідуальні заняття тощо.
2 Система оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, захист звіту з практики, презентації, тематичні дослідження, поточне оцінювання, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

Програмні компетентності

Інтегральна (ІК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні (ЗК)

• ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу.

• ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

•  ЗК-3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

• ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

• ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

• ЗК-6 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

• ЗК-7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

• ЗК-8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

• ЗК-9 Здатність працювати в команді.

• ЗК-10 Здатність бути критичним і самокритичним.

• ЗК-11 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

• ЗК-12 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

• ЗК-13 Здатність діяти на основі етичних міркувань.

• ЗК-14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• ЗК-15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

• СК-1 Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.

• СК-2 Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.

• СК-3 Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

• СК-4 Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

• СК-5 Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

• СК-6 Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

• СК-7 Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.

• СК-8 Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

• СК-9 Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.

• СК-10 Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.

• СК-11 Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.

• СК-12 Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.

• СК-13 Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.

• СК-14 Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

• СК-15 Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційноекономічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.

• СК-16 Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ
• РНЗ-1 Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та дискретного
аналізу, включаючи аналіз нескінченно малих, інтегральне числення, лінійну
алгебру, аналітичну геометрію, диференційні рівняння, функціональний аналіз,
комбінаторику, теорію графів, бульову алгебру.

• РНЗ-2 Знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над
ними, ймовірнісних методів дослідження складних систем, базових понять
математичної статистики, методів опрацювання емпіричних даних, методів
обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої
обробки даних, генетичного та еволюційного програмування.

• РНЗ-3 Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей алгоритмів,
примітивно рекурсивних, загально-рекурсивних і частково-рекурсивних функцій,
питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових проблем, понять
часової та просторової складності алгоритмів при розв’язуванні обчислювальних
задач.

• РНЗ-4 Знання чисельних методів лінійної та нелінійної алгебри, наближення
функцій, методів чисельного диференціювання та інтегрування функцій,
розв’язування звичайних диференціальних, інтегральних рівнянь та рівнянь в
частинних похідних, методів теорії графів, теоретико-множинних, логічних,
лінгвістичних методів і можливостей їх адаптації до інженерних задач.

• РНЗ-5 Знання понять операції, моделі операції, етапів розробки моделі операцій;
класифікацію економіко-математичних моделей і методів; принципи моделювання
організаційно-технічних систем і операцій; методи розв’язання задач лінійного,
цілочисельного, нелінійного, стохастичного, динамічного програмування;
особливості побудови та розв’язання багатокритеріальних задач.

• РНЗ-6 Знання методології системного аналізу для системного дослідження
детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та
експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій,
інших об’єктів професійної діяльності.

• РНЗ-7 Знання моделей систем масового обслуговування, мереж Петрі; методології
ймовірнісного та імітаційного моделювання об’єктів, процесів і систем; планування
та проведення експериментів з моделями, прийняття рішень для досягнення мети за результатами моделювання.

• РНЗ-8 Знання структур даних та фундаментальних алгоритмів, методології та
інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування,
особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів і
технологій проектування та розроблення програмних продуктів різного
призначення.

• РНЗ-9 Знання принципів, інструментальних засобів, мов веб-програмування,
технологій створення баз даних, сховищ і вітрин даних та бази знань для розробки розподілених застосувань з інтеграцією баз і сховищ даних в архітектуру клієнт-
сервер.

• РНЗ-10 Знання стандартів, методів, технологій і засобів управління процесами
життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів
інформаційних технологій.

УМІННЯ

• ПР-1 Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного
мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення,
аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних наук.

• ПР-2 Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та
дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній
діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.

• ПР-3 Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх
властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних
програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

• ПР-4 Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання,
нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного
програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

• ПР-5 Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання
обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність
алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та
обчислюваних функцій.

• ПР-6 Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування
функцій, розв’язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь,
особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач,
мати навички програмної реалізації чисельних методів.

•ПР-7 Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і
операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та
багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного,

• ПР-8 Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і
систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування
динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових
об’єктах стохастичного програмування.

• ПР-9 Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму
програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та
алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.

• ПР-10 Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних
застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних,
розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних,
сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із
застосуванням мов веб-програмування.

КОМУНІКАЦІЯ

• РНК-1 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію через точність
аргументації в математичних викладеннях.

•РНК-2 Здатність обґрунтовувати власну думку щодо застосування методів
статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу,
методів обчислювального інтелекту, зокрема машинного навчання та нейромежевих
технологій, в процесі спілкування з колегами, клієнтами, партнерами, складати
аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної
роботи на нарадах, конференціях тощо.

• РНК-3 Здатність спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних
питань проектування та моделювання інформаційних і програмних систем, складати
аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної
роботи на нарадах, конференціях тощо.

• РНК-4 Здатність обґрунтовувати власний погляд на задачу, яка розв’язується,
спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних питань
проектування та моделювання інформаційних і програмних систем і технологій,
складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами
власної роботи на нарадах, конференціях тощо.

• РНК-5 Здатність обґрунтовувати власну точку зору на задачу, що розв’язується,
спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних питань діяльності
підприємства, установи, організації, складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій
формі та виступати з результатами власної роботи на нарадах, конференціях тощо.

• РНК-6 Здатність обґрунтовувати власну думку щодо системного аналізу складних
об’єктів і процесів, методів формалізації системних задач при проектуванні
складних систем, спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних
питань проектування інформаційних і програмних систем, складати аналітичні
звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної роботи на
нарадах, конференціях тощо.

• РНК-7 Здатність обґрунтовувати власну думку щодо моделей систем і методології
моделювання об’єктів і процесів, спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами
щодо конкретних питань методології та технології моделювання об’єктів і систем,
складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами
власної роботи на нарадах, конференціях тощо.

• РНК-8 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у процесі
командної розробки програмного забезпечення та прийняття рішень щодо парадигм
програмування, методів і алгоритмів обчислень, структур даних і механізмів
управління.

• РНК-9 Здатність обґрунтовувати власну думку щодо архітектури та технологій
розробки клієнт-серверних застосувань, включаючи бази і сховища даних, запитів
до них, формувати комунікаційну стратегію з колегами, клієнтами, партнерами
щодо конкретних питань розробки клієнт-серверних застосувань, складати
аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної
роботи на нарадах, конференціях тощо.

• РНК-10 Здатність здійснювати та розвивати комунікації з українськими та
зарубіжними партнерами, поточну взаємодію і спільне опрацювання прийнятих
рішень та ініціатив з розвитку співпраці: проведення ділових переговорів з питань
розробки інформаційних і програмних систем.

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

• РНА-1 Здатність самостійно розв’язувати професійні задачі, використовуючи
сучасний математичний апарат і нести відповідальність за отримані розв’язки.

• РНА-2 Здатність самостійно розв’язувати професійні задачі, використовуючи
сучасний математичний апарат теорії ймовірностей та математичної статистики,методів обчислювального інтелекту, зокрема машинного навчання та
нейромережевих технологій і нести відповідальність за отримані розв’язки.

• РНА-3 Здатність обґрунтовувати власну думку щодо проектування, розроблення й аналізу алгоритмів та обчислюваних функцій при моделюванні предметних
областей.

• РНА-4 Здатність самостійно визначити постановку задачі, вибирати чисельний
метод для її розв’язування, гарантувати задану точність виконаних обчислень,
відповідати за отримані розв’язки.

• РНА-5 Здатність самостійно розв’язувати задачі професійної діяльності із
залученням сучасних методів, технічної та наукової літератури, використанням сучасного програмного забезпечення; виконання окремих функцій організаційно-
технічного управління, пов’язаних з обробкою інформації, побудовою моделей аналізу ситуацій, підготовкою рішень щодо оптимізації діяльності, функціонування
інформаційних систем організації.

• РНА-6 Здатність самостійно оцінити та сформувати апарат дослідження, самостійно
визначити доцільність і можливість розкриття наявної невизначеності для формалізації задачі, нести відповідальність за прийняті рішення щодо логічної
організації, властивостей та поведінки складних систем, які проектуються.

• РНА-7 Здатність самостійно визначити постановку завдання, побудувати
інформаційну модель, вибрати метод або середовище моделювання, здійснити
моделювання об’єкта або системи, відповідати за рішення для досягнення мети за
результатами моделювання.

• РНА-8 Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні
рішення з урахуванням фактора невизначеності, розробляти відповідні методичні та нормативні документи, а також пропозиції та заходи щодо реалізації розроблених
проектів і програм.

• РНА-9 Здатність у команді реалізувати багаторівневе клієнт-серверне застосування,
самостійно інтегрувати бази і сховища даних у процесі розробки розподіленого
програмного забезпечення, нести відповідальність за прийняті рішення щодо
логічної організації, властивостей та працездатності клієнт-серверного ПЗ.

• РНА-10 Здатність у команді реалізувати моделі життєвого циклу в сучасних
методологіях розробки інформаційних і програмних систем, самостійно приймати
рішення щодо підвищення ефективності проекту та зміні бізнес-процесів організації.