Середня освіта (Фізика та інформатика) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Середня освіта (Фізика та інформатика)

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад Донецький національний університет імені Василя Стуса,

Фізико-технічний факультет, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine, Faculty of Physics and Technology

Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2014р., на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД 0289376 від 21.08.2017р., термін дії до 01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі освіти, фізики та основ інформатики, необхідних для здійснення педагогічної діяльності у навчальних закладах I-IV рівнів акредитації. Програма надає широкий доступ до працевлаштування та можливість подальшого навчання за наступним освітньо-науковим рівнем для отримання наукового ступеня доктора філософії.

Характеристика програми

1 Предметна область Предметною областю програми є природничі науки (зокрема, фізика, інформатика) та педагогіка і психологія.

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка.

Цикл загальної підготовки – 12 кредитів ЄКТС, цикл професійної та практичної підготовки  – 78 кредитів ЄКТС  (13%+87%).

2 Спеціальність, спеціалізація Спеціальність – 014 Середня освіта.

Спеціалізація – 014.08 «Середня освіта (Фізика)».

3 Фокус програми Спеціальна освіта в галузі фізики та методики викладання фізики і інформатики.

Ключові слова: фізика, інформатика, моделювання фізичних процесів методика викладання фізики, методика викладання інформатики, інформаційні технології, інформаційні технології в освіті.

4 Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна.

Орієнтація на забезпечення підготовки професійних здібностей дозволяють проводити моніторинг та оцінку існуючих методик навчання фізики і інформатики, створювати та впроваджувати інноваційні методики викладання фізики, інформатики для різних типів навчальних закладів.

5 Особливості програми Використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять, семінарів та студентських конференцій з актуальних питань фізики, інформатики, педагогіки, дискусій, комп’ютерних експериментів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Придатність до працевлаштування Магістр здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003-10: 21 – Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук, 211 – Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії, 2111.1 – Наукові співробітники (фізика), 23 – Викладачі, 2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів, 2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів, 2320 – Викладачі середніх навчальних закладів, 2340 – Вчителі спеціалізованих навчальних закладів, 235 – Інші професіонали в галузі навчання, 2351 – Професіонали в галузі методів навчання, 2351.1 – Наукові співробітники (методи навчання), 2351.2 – Інші професіонали в галузі методів навчання, 2352 – Інспектори навчальних закладів, 2359 – Інші професіонали в галузі навчання, 2359.1 – Інші наукові співробітники в галузі навчання.

Може займати первинні посади: асистент, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, молодший науковий співробітник (методи навчання), науковий співробітник (методи навчання), науковий співробітник-консультант (методи навчання), викладач (методи навчання).

2 Подальше навчання Можливості подальшого навчання, на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Для програми характерним є особистісно-орієнтований підхід до навчання, стиль навчання – проблемно-орієнтований, метод навчання – дослідницький. Передбачені лекції, мультимедійні лекції, лабораторні заняття, семінари, практичні заняття, самостійна робота, консультації із викладачами, індивідуальні заняття, проходження асистентської та науково-дослідної практик, підготовка магістерської роботи.
2 Система оцінювання Поточне опитування, модульний контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсові роботи та проекти, звіти за практики

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, модульний контроль, публічний захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики, дидактики фізики та інформатики у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування певних теорій, методів фізики і методів навчання та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

 1. Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач. (ЗК-1)
 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння предметної діяльності. (ЗК-2)
 3. Готовність до відкритого застосування отриманих знань у повсякденному житті та у широкому діапазоні можливих місць роботи. (ЗК-3)
 4. Здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, готовність до виконання встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом. (ЗК-4)
 5. Здатність до продуктивного міжособистісного спілкування, до вмінь представляти складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні наукові категорії з філософії, історії розвитку суспільства та терміни природничо-математичних наук. (ЗК-5)
 6. Здатність приймати участь у роботі інтернаціональних, міжнародних груп, команд. Дотримуватись етичних норм поведінки, принципів професійних чеснот у виконанні спільної колективної праці. (ЗК-6)
 7. Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. (ЗК-7)
 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).(ЗК-8)
 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з високим рівнем автономності.(ЗК-9)
 10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.(ЗК-10)
 11. Здатність бути критичним і самокритичним. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. (ЗК-11)
 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища та застосування енергозберігаючих технологій. (ЗК-12)

3 Фахові компетентності (ФК)

 1. Глибокі концептуальні знання та розуміння найбільш актуальних проблем та досягнень у різних галузях сучасної теоретичної і експериментальної фізики, інформатики, педагогіки. (ФК-1)
 2. Глибоке розуміння мети й завдань сучасної фізики та інформатики, здатність вирішувати проблеми й задачі інноваційного характеру. (ФК-2)
 3. Здатність визначати дидактичну мету конкретного навчального матеріалу. (ФК-3)
 4. Здатність використовувати методичні прийоми визначення фізичного поняття. (ФК-4)
 5. Здатність написати інструкцію до застосування фізичного приладу в конкретному досліді; рецензування і реферування наукової та науково-методичної літератури. (ФК-5)
 6. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземними мовами у науковій діяльності. (ФК-6)
 7. Здатність усвідомлювати усі компоненти діяльності викладача. (ФК-7)
 8. Здатність усвідомлювати цілі, мотиви, стимули відбору методів і засобів навчання. (ФК-8)
 9. Здатність виконувати логіко-дидактичний аналіз основного підручника рекомендованого Міністерством освіти і науки України або Вченою радою ВНЗ до курсу фізики та інформатики. (ФК-9)
 10. Здатність підпорядковувати цілі навчання певній темі або розділу і розробляти методику їх досягнення. (ФК-10)
 11. Здатність створювати варіативну методику навчання на основі результатів власних досліджень. (ФК-11)
 12. Здатність використовувати методи наукових фізичних досліджень та вміння їх застосовувати на практиці. (ФК-12)
 13. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. (ФК-13)
 14. Здатність обдумано обирати  шляхи вирішення непередбачуваних проблем у професійній діяльності. (ФК-14)
 15. Здатність складати навчальні та календарно-тематичні  плани, проводити навчальні заняття з фізики, астрономії, інформатики у вищій і середній школах. (ФК-15).

Програмні результати навчання

 1. Застосовує знання і вміння у керуванні навчальним процесом учнів як класу (групи), так і за індивідуальним планом. (ПРН-1)
 2. Застосовує отримані знання у процесі навчання фізики та інформатики. (ПРН-2)
 3. Користується новітніми ІТ-технологіями у викладанні фізичних дисциплін та науково – дослідній роботі. (ПРН-3)
 4. Здійснює логіко-дидактичний аналіз концепцій, стандартів фізичної освіти, підручників з фізики для загальноосвітніх шкіл. (ПРН-4)
 5. Здійснює планування наукових досліджень, має здатність обґрунтовувати актуальність, мету, об’єкт , предмет, гіпотезу обраної теми дослідження. (ПРН-5)
 6. Застосовує раціональні прийоми моніторингу інноваційної інформації з фізики. (ПРН-6)
 7. Використовує освітні технології, мультимедійні системи, медіаосвіту у викладанні фізики та інформатики, у доповідях на семінарах, конференціях. (ПРН-7)
 8. Аналізує, узагальнює світові інновації у викладанні фізики та наукових дослідженнях для їх адаптації та використання у власній практиці. (ПРН-8)
 9. Постійно удосконалює техніку фізичного експериментування. (ПРН-9)
 10. Створює і удосконалює навчально-методичні комплекси з дисциплін фізики. (ПРН-10)
 11. Розробляє інструкції до фізичних дослідів, методичні рекомендації до лабораторних робіт. (ПРН-11)
 12. Складає завдання для контрольних робіт, завдання з діагностики знань учнів при навчанні фізики та інформатики. (ПРН-12)
 13. Використовує у викладанні, дослідженнях, самопідготовці комп’ютерну техніку. Знає характеристики сучасних засобів, способів і методів формування, обробки, зберігання та передачі інформації; особливості їх застосування в освіті. (ПРН-13)
 14. Самоудосконалює професійні знання і вміння викладача фізики та інформатики, розвиває компетентності міжперсонального спілкування з колегами та учнями. (ПРН-14)
 15. Демонструє глибокі концептуальні та спеціалізовані знання і розуміння актуальних проблем та досягнень різних напрямів сучасної фізики, інформатики, педагогіки. (ПРН-15)
 16. Демонструє знання та розуміння основних принципів та законів різних розділів фізики (механіка, молекулярна фізика, електродинаміка та магнетизм, оптика, ядерна фізика, квантова фізика). Рівень знань цих основ фізики повинен бути базовим, тобто достатнім для роботи в дослідницькій лабораторії. (ПРН-16)
 17. Демонструє вміння самостійної роботи над написанням та оформленням рукопису наукової, науково-методичної публікації та здатний працювати у групі по виконанню педагогічного або фізичного дослідження. (ПРН-17)
 18. Спілкується іноземною мовою з колегами з використанням спеціальної термінології, читає наукову інформацію з джерел на іноземній мові. (ПРН-18)
 19. Знає  основи кадрового менеджменту, авторського права, професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей. (ПРН-19)