Публічна політика та адміністрування 1,9 р н Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Публічна політика та адміністрування 1,9 р н

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2013 р., акредитована на 10 р.
Сертифікат про акредитацію: НД-IV № 0273687, 10 березня 2015 р., термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень), Другий (магістерський) рівень

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Third cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 8)

Мета програми

Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним апаратом та аналітично-дослідницькими інструментами публічної політики та адміністрування. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській діяльності та сфері публічної політики та адміністрування.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметна область програми – владно-політична публічна сфера та відносини на місцевому, національному та глобальному рівні (Public Policy, Public Administration), зокрема політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політична поведінка, політична культура та ідеологія, світова політика та політика окремих країн та регіонів.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована (загальна і спеціальна у співвідношенні 40:60). програма в області політичної науки, практик публічної політики та публічного управління, викладання соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах.
3 Орієнтація програми Освітньо-наукова
4 Особливості програми Навчання здійснюється на базі ДонНУ імені Василя Стуса (1, 3 та 4 семестри) та КНУ імені Тараса Шевченка (2 семестр)

Випускник отримує два диплома магістра політології ДонНУ імені Василя Стуса і КНУ імені Тараса Шевченка з кваліфікацією політолог, викладач вищого навчального закладу, експерт із суспільно-політичних питань, консультант із суспільно-політичних питань.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Державна служба, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди, політичні партії, ЗМІ, сфери розробки та просування іміджу, PR, GR, реклама, аналітичні центри, вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня акредитації та наукові установи.
2 Продовження освіти Магістр може продовжувати освіту на третьому (доктора філософії) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентрований підхід. Викладання відбувається у вигляді лекцій та практичних занять. Передбачено активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків.
2 Система оцінювання Екзамени, заліки, захисти курсових робіт, захисти звітів з практики, атестаційні екзамени, публічний захист кваліфікаційної дипломної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання в предметній сфері політології та застосовувати широкий спектр сучасних теорій і методів політичних досліджень та аналізу політики в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній та громадській сфері практичної професійної діяльності.  (ІК)

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Знання предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-2).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-3).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-4).
 • Здатність спілкуватися англійською мовою або іншою іноземною мовою (ЗК-5).
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6).
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК-7).
 • Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК-8).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-9).
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-10).
 • Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми (ЗК-11).
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей знань (ЗК-12).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-13).

3 Фахові компетентності

 • Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації (СК-1).
 • Фундаментальне знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології (СК-2).
 • Вільне володіння категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки (СК-3).
 • Комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів (СК-4).
 • Застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту (СК-5).
 • Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії (СК-6).
 • Розвинута здатність використовувати широкий спектр політологічних теорій, концептів і методів для професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні (СК-7).
 • Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу (СК-8).
 • Здатність професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації (СК-9).
 • Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці (СК-10).
 • Комплексне розуміння особливостей реалізації публічної політики та здійснення публічного адміністрування на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях (СК-11)
 • Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях публічного управління та адміністрування (СК-12).

Програмні результати навчання

 • Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез (ПРН-1).
 • Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності (ПРН-2).
 • Застосовувати знання у практичних ситуаціях (ПРН-3).
 • Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ПРН-4).
 • Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації (ПРН-5).
 • Використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації (ПРН-6).
 • Проводити дослідження на сучасному професійному рівні (ПРН-7).
 • Постійно вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями (ПРН-8).
 • Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел (ПРН-9).
 • Генерувати нові ідеї (креативність) (ПРН-10).
 • Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем (ПРН-11).
 • Спілкуватися та презентувати свої ідеї та результати дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань (ПРН-12).
 • Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни (ПРН-13).
 • Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації (ПРН-14).
 • Фундаментальні знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології (ПРН-15).
 • Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки (ПРН-16).
 • Комплексне знання щодо принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів (ПРН-17).
 • Застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту (ПРН-18).
 • Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії (ПРН-19).
 • Розвинуто використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні (ПРН-20).
 • Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та спеціалізованого інструментарію прикладного аналізу (ПРН-21).
 • Професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації (ПРН-22).
 • Професійно виконувати політико-організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці (ПРН-23).
 • Комплексне розуміння особливостей реалізації публічної політики та здійснення публічного адміністрування на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях (ПРН-24)
 • Розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях публічного управління та адміністрування (ПРН-25).