Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Психологія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 р. 10 міс.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію: НД №0289324 від 21 серпня 2017 р.; термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Поглиблення наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Предметною областю програми є психологічні методи дослідження психічних явищ в процесі і стані, а також поведінки людини. 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія (Рsychology)
2 Фокус програми та спеціалізація Комбінація загальної та спеціальної програм зі спеціальності 053 «Психологія» («Рsychology») за освітньою програмою «Психологія» («Рsychology»). Програма дозволяє всебічно вивчити психічні явища людини за допомогою сучасних методів дослідження психіки. Ключові слова: психіка, метод, метод дослідження, психічне явище, особистість.
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна, академічна. Акцент робиться на здобутті знань та навичок з організації дослідження різноманітних психічних явищ людини, а також впливу на її поведінку на основі виявлених психологічних закономірностей.
4 Особливості програми Програма орієнтована на інтеграцію знань з сучасної психології для забезпечення ефективності професійного становлення майбутнього фахівця. Програма складається з освітньої та наукової складових. Освітня складова програми передбачає 240 кредитів ЄКТС для обов’язкових навчальних дисциплін, з яких 96 кредитів – це дисципліни загальної підготовки. Ще 144 кредити ЄКТС передбачено на дисципліни професійної та практичної підготовки.

Наукова складова програми передбачає здійснення наукових досліджень під керівництвом викладачів кафедри з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді курсових робіт, наукових публікацій. Особливістю наукової складової освітньої програми є те, що окремі складові власних наукових досліджень студенти можуть виконувати під час проходження навчальної та виробничої практик, а також під час практичних та лабораторних занять із дисциплін професійної та практичної підготовки.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр здатен виконувати професійну роботу згідно класифікатора професій України:

 • 2412.2 профконсультант;
 • 2446.2 фахівець з надання допомоги неблагополучним сім’ям;
 • 1229.6 голова секції (творчої);
 • 2351.2 викладач спеціалізованого навчального закладу;
 • 2359.2 педагог-валеолог;
 • 2359.2 методист-валеолог;
 • 2412.2 фахівець у галузі праці та зайнятості населення;
 • 2445.2 психолог;
 • 2412.2 фахівець із найму робочої сили;
 • 3423 організатор з персоналу;
 • 3436.1 помічник керівника підприємства;
 • 3436.2 помічник керівника виробничого підрозділу;
 • 3443 інспектор з соціальної допомоги;
 • 2442.2 фахівець з питань вирішення питань колективних трудових спорів (конфліктів); 3340 лаборант у галузі освіти;
 • 3491 лаборант наукових підрозділів.
2 Продовження освіти Навчання для подального розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань: підготовка на 8-ому (магістерському) рівні НРК України у галузі психології (або споріднених галузях наукових знань).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основні стратегії та методи навчання: студентоцентроване, інтерактивне, проблемноорієнтоване, особистісно-орієнтоване навчання, самонавчання. Викладання проводиться у формі: лекційних занять, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, поточне оцінювання, тестування, підсумкові контрольні роботи по завершенню опанування модулю, захист курсових робіт, атестаційний екзамен, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,
 • ЗК9 Здатність працювати в команді.
 • ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3 Спеціальні компетентності

 • СК1. Здатність оперувати категоріальнопонятійним апаратом психології
 • СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
 • СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
 • СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
 • СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.
 • СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.
 • СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації
 • СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).
 • СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту
 • СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики
 • СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання

 • ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
 • ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.
 • ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
 • ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
 • ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
 • ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
 • ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
 • ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.
 • ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
 • ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника
 • ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій
 • ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.
 • ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
 • ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.
 • ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
 • ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.
 • ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
 • ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.