Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Освітня кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією 035.10. Прикладна лінгвістика
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр Спеціальність – Філологія Спеціалізація – 035.10 Прикладна лінгвістика Освітня програма – Прикладна лінгвістика
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289354, від 21.08.2017 р. Термін дії: 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій (8 рівень, другий магістерський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Опис предметної області

Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра є мови (українська, англійська) в теоретичному, практичному, структурному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, аспектах; жанрово-стильові різновиди текстів, переклад, міжособистісна, міжкультурна комунікація в усній і письмовій формі.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень із прикладної лінгвістики та характеризується невизначеністю умов і вимог, діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових і усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації державною та іноземною (англійською) мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови, наукової літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Українська мова, інформатика, англійська мова, методика викладання дисциплін у вищій школі.
2 Фокус програми: загальна / спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Виробнича (асистентська) практика; методична спрямованість; додатковi вибiрковi курси; науководослiдна робота (студентські наукові товариства, проблемні групи, об’єднання, школи); стажування в провідних ЗВО й академічних інститутах України; обов’язкова участь у щорічному Міжнародному науковотеоретичному і навчально-прикладному семінарі «Лінгвіст-програміст», який спільно проводять кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса та Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування 2310.2 Викладач закладу вищої освіти 2310.2 Асистент 2131.2 Адміністратор бази даних 2132.2 Програміст прикладний 2451.2 Редактор
2 Продовження освіти Можливість продовження навчання на третьому (освітньонауковому) рівні за такими науковими спеціальностями: Українська мова; Слов’янські мови; Загальне мовознавство; Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; Структурна, прикладна та математична лінгвістика та iн.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість. Форми навчання: академічне навчання, проблемноорієнтоване та проектне навчання, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, інтерактивне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних і лабораторних занять, семінарів, самостійного виконання дослідницьких завдань під керівництвом викладача, онлайн- та офлайн-консультацій, індивідуальних занять.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, презентації, поточне оцінювання, захист кваліфікаційної роботи (з урахуванням участі в наукових конференціях різного рівня, наявності наукових публікації у періодичних виданнях) – атестація.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність спілкуватися державною / іноземною мовами як усно, так і письмово.
 • ЗК-2. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, працюючи в команді та автономно.
 • ЗК-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-5. Здатність проведення досліджень на належному рівні з використанням інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК-7. Здатність навчатися та самонавчатися.

3. Спеціальні компетентності

 • СК-1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
 • СК-2. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
 • СК-3. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
 • СК-4. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
 • СК-5.Здатність застосовувати поглиблені знання з прикладної лінгвістики для вирішення професійних завдань.
 • СК-6. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
 • СК-7. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі філології.
 • СК-8. Здатність використовувати професійно профільовані знання для дослідження лінгвістичних процесів.
 • СК-9. Здатність до надання консультацій і здійснення лінгвістичних експертиз із дотримання норм української літературної мови та культури мови.
 • СК-10. Здатність формувати лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних типів.
 • СК-11. Здатність створювати системи інформаційного пошуку, сервісні програми з введення інформації.
 • СК-12. Розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
 • ПРН-2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
 • ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в прикладній лінгвістиці.
 • ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
 • ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
 • ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
 • ПРН-7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
 • ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та практичні аспекти прикладної лінгвістики.
 • ПРН-9. Збирати й систематизувати мовні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.
 • ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
 • ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
 • ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних (лінгвістичних) питань, власнпогляд на них та його обґрунтування фахівцям і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
 • ПРН-13. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу.
 • ПРН-14. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній (лінгвістичній) галузі.
 • ПРН-15. Використовуючи знання з української мови та інформатики, вміти визначити мету, завдання, основні складові та зміст етапів процесу навчання українській мові та інформатиці в загальноосвітніх навчальних закладах, вищих начальних закладах різних рівнів акредитації, уміти будувати структурно-логічну схему цього процесу, відображати її у відповідних навчальних планах
 • ПРН-16. Застосовуючи знання з основ інформатики та прикладної лінгвістики, уміти визначати можливості й методи застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності, працювати з пакетами сучасних комп’ютерних програм.
 • ПРН-17. Проектувати наукову діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (підготовка й написання науководослідницьких робіт учнів-членів МАН; творчих, курсових, олімпіадних робіт та ін.).
 • ПРН-18. Обробляти різножанрові письмові й усні тексти (анотування, реферування українською й англійською мовами).
 • ПРН-19. Створювати бази даних лінгвістичного спрямування та машинні / електронні словники.
 • ПРН-20. Окреслювати й розробляти шляхи поповнення бази професійних знань, корекції методів, прийомів, способів і засобів навчальної та іншої філологічної (лінгвістичної) діяльності.