Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Цифрова журналістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступень,тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Сертифікат    про    акредитацію:    НД    №0289359,    від 21.08.2017 р., термін дії – до 01.07.2026 р
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр журналістики (Master of Journalism)
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 061 Журналістика

Освітня програма – Цифрова журналістика (Digital Journalism).

Опис предметної області Об’єкти вивчення: соціальні комунікації в різних виявах і видах функціонування на мультимедійних платформах із використанням кросмедійних технологій; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів: цифрова журналістика та медіакомунікації. Підготовка до здійснення медіа-діяльності, виконання науково-дослідницької роботи за фахом, а також адміністративної роботи в ЗМК.

Випускник має володіти широким спектром методів, інструментів, методик і цифрових технологій, що використовують у сфері соціальних комунікацій.

Теоретичний зміст предметної області: поняття про цифрову журналістику, вироблення кросмедійного контенту, використання сучасних IT технологій у виробленні та поширенні медійного контенту.

Методи, методики та технології: прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування, зокрема цифрової журналістики.

Інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, компʼютерна техніка, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки, вебдизайну.

Академічні права випускників Право продовжити навчання на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти. Право набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Мета програми

Мета програми полягає у формуванні особистості професіонала, інтегрованого у суспільство інтелектуала, здатного самостійно та відповідально вирішувати складні виробничі завдання, в тому числі за невизначених умов і вимог, впроваджувати сучасні цифрові технології, інновації у діяльність ЗМК, проводити дослідження для удосконалення практики цифрової журналістики та сфери соціальних комунікацій загалом.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна / спеціальна Загальна
2 Особливості програми Спрямованість на підготовку фахівця у сфері соціальних комунікацій та цифрової журналістики, який:

 • здатний вирішувати складні виробничі завдання в різних напрямках діяльності ЗМК в умовах конвергенції та цифровізації медіа;
 • здатний проводити дослідження та впроваджувати їх результати у практику соціальних комунікацій та цифрової журналістики;
 • впроваджувати сучасні цифрові технології та інновації у діяльність ЗМК;
 • готовий працювати в умовах інформаційно- смислових війн та дотримуватись принципів конфліктно-чутливої журналістики;
 • системно та послідовно орієнтуватися в сучасних суспільно-комунікаційних та інших процесах.

Здобувачі вищої освіти навчаться критично мислити, грамотно висловлювати власні думки, позицію, створювати та реалізовувати кросмедійній проєкти, працювати в команді, проводити власні дослідження у сфері журналістики та соціальних комунікацій в загалом, запропоновувати інноваційні та технологічні удосконалення діяльності ЗМК.

Освітньо-професійна            програма            передбачає проходження науково-дослідної практики та проведення власного наукового дослідження у сфері соціальних комунікацій та цифрової журналістики;

Здобувачі освіти беруть участь у тренінгових програмах медіа-організацій на їх базі та базі кафедри журналістики; протягом навчання формують фахове портфоліо, що включає до себе матеріали практик та фахового стажування.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники освітньої програми зможуть працевлаштуватись та забезпечити самозайнятість у сфері медіа та галузі соціальних комунікацій.

Випускники будуть здатні виконувати посадові обов’язки:

 • Журналіста (фото-, тележурналіста);
 • Кореспондента;
 • Репортера;
 • Диктора;
 • Коректора;
 • Редактора;
 • Контент-менеджера;
 • SMM-менеджера;
 • Фахівця зі зв’язків з громадськістю (PR);
 • Медіа аналітика;
 • Керівника проєктів та програм;
 • Редактора мультимедійних ЗМК;
2 Продовження освіти Право продовжити навчання на третьому (освітньо- науковому) рівні вищої освіти. Право набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість.

Форми навчання: академічне навчання, проблемно- орієнтоване та проєктне навчання, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, інтерактивного навчання, діджитал технологій.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять та семінарів, самостійного виконання дослідницьких завдань під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри, онлайн- та офлайн-консультацій, індивідуальних занять.

2

Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), захист кваліфікаційної (магістерської) роботи – атестація.

Програмні компетентності

 1. Інтегральні компетентності(ІК)
  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціально-комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.
 2. Загальні компетентності
  • ЗК 1: здатність до формування активної громадянської позиції; громадська та соціальна активність; здатність діяти соціально відповідально та свідомо, в правовому полі згідно до чинного законодавства України;
  • ЗК 2: здатність до аналізу та синтезу, до генерування нових ідей (креативність);
  • ЗК 3: здатність до розуміння, наукового вивчення та висвітлення в медіа складних політичних, економічних, ментальних проблем розвитку суспільства;
  • ЗК 4: здатність відповідально приймати обґрунтовані рішення;
  • ЗК 5: здатність розробляти проекти та управляти ними;
  • ЗК 6: здатність до фахового спілкування державною мовою та іноземною мовою; до використання іноземних мов у популяризації своєї дослідницької та/або інноваційної роботи;
  • ЗК 7: здатність самостійно набувати нові знання та уміння за допомогою комп’ютерних технологій і використовувати їх у практичній діяльності, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 3. Спеціальні компетенції
  • СК01. Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності та дослідницькій роботі;
  • СК02. Здатність критично осмислювати проблеми у професійній діяльності чи дослідницькій роботі на межі предметних галузей;
  • СК03. Здатність виконувати складні завдання і вирішувати складні проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань;
  • СК04. Здатність формувати інформаційний контент, створювати та поширювати його на мультимедійних платформах, оцінювати та аналізувати інформаційний продукт;
  • СК05. Здатність до системного розуміння інформаційно-безпекових процесів та засобів впровадження захисту інформації;
  • СК06. Здатність проводити проєктну, дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі соціальних комунікацій; СК07. Вміння використання кросмедійних технологій у професійній діяльності;
  • СК08. Здатність до володіння процесами управління інформацією та до організації проєктної, журналістської та редакційної діяльності;СК09. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт, володіти іміджевими та брендінговими інструментами.

Програмні результати навчання

ПРН-01. Вміти використовувати спеціалізовані концептуальні знання з соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в проєктній, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі;

ПРН-02. Застосовувати інноваційні методології соціальних комунікацій у фаховій діяльності: журналістській та дослідницькій.

ПРН-03. Відтворювати інформаційні та комунікаційні технології.

ПРН-04. Використовувати державну та іноземну мови в професійній діяльності на високому рівні.

ПРН-05. Застосовувати знання в галузі цифрової журналістики у професійній діяльності.

ПРН-06. Використовувати проєктний менеджмент для реалізації власних медійних проєктів та залучення ресурсів.

ПРН-07. Впроваджувати інформаційно-безпекові технології та методи захисту інформації у фаховій діяльності.

ПРН-08. Генерувати інформаційний контент, створювати та поширювати його на мультимедійних платформах.

ПРН-09. Практикувати впровадження нових кросмедійних технологій.

ПРН-10. Дотримуватися інтересів аудиторії, враховувати адресацію інформації та спеціалізовані інформаційні потреби.

ПРН-11. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в професійній діяльності.

ПРН-12. Оцінювати діяльність соціальних інститутів та окремих індивідів як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства.