ОП Публічне управління та державне адміністрування Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Публічне управління та державне адміністрування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Тип – одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2019 р., спеціальність акредитована в 2014р. на 10р. Сертифікат про акредитацію: НД № 0289370, 21.08.2017 р., термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень), Другий (магістерський) рівень Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Third cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 8)

Мета програми

Підготовка кваліфікованих фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом науки управління, фундаментальними знаннями сучасної теорії та практики адміністрування. Набуті компетентності дозволять здобувачам впевнено працювати на керівних посадах в системі державного управління та місцевого самоврядування. Компетентності можуть бути застосовані також в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Характеристика програми

1 Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Об’єкти вивчення та/або діяльності: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня. Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та організаційному рівнях й управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності. Методи, методики та технології наукового пізнання, моніторингу, аналітичної обробки інформації та інтерпретації інформації, забезпечення вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, електронного урядування. Інструменти та обладнання: інформаційноаналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.
2 Орієнтація освітньої програми Комбінована (загальна і спеціальна у співвідношенні 40:60) в області управління та адміністративної діяльності. Програмою передбачено вступ з іншої галузі знань, тому увагу приділяється також формуванню загальних компетентностей щодо управління.
3 Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Освітньо-професійна
4 Особливості програми Навчальний процес забезпечують 5 докторів наук та профільні кандидати наук, доценти. Практика, проектна діяльність, широке використання практичних кейсів, спрямованість на вдосконалення практичних управлінських знань та навичок. Особлива увага приділяється прикладним аспектам навчання, близьким предметній сфері здобувачів освіти.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Придатність до працевлаштування Державна служба, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди, політичні партії, сфери розробки та просування іміджу, PR, GR, реклама, аналітичні центри, вищі навчальні заклади ІІІIV рівня акредитації та наукові установи.
2 Подальше навчання Магістр може продовжувати освіту на третьому (доктора філософії) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Викладання та навчання Студентоцентрований підхід. Викладання відбувається у вигляді лекцій, практичних занять, а також надання завдань для віддаленого розв’язання. Передбачено активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків.
2 Оцінювання Екзамени, заліки, захисти курсових робіт, захисти звітів з практики, атестаційні екзамени, публічний захист кваліфікаційної магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність ідентифікувати комплексні проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, у тому числі в дослідницько-інноваційної діяльності, та брати участь у їх вирішенні, що передбачає глибоке знання теорії та практики публічного управління та адміністрування. (ІК

2 Загальні компетентності

1. Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору. (ЗК-1).

2. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми. (ЗК-2).

3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх реалізації. (ЗК3).

4. Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях українською та однією з іноземних мов європейського простору.

(ЗК-4). 5. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво. (ЗК-5).

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

1. Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності. (СК-1).

2. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу нормативно-правових актів, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей. (СК-2).

3. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових/науково-методичних продуктів, послуг чи процесів. (СК-3).

4. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації. (СК-4).

5. Здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування. (СК-5).

6. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з вирішення наукових і науковоосвітніх завдань. (СК-6).

7. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування. (СК-7).

8.Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку. (СК-8).

9. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності. (СК-9).

10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання. (СК-10).

11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування. (СК-11).

Програмні результати навчання

 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез (ПРН-1). 2.
 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності (ПРН-2). 3.
 3. Застосовувати знання у практичних ситуаціях (ПРН-3).
 4. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ПРН-4).
 5. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації (ПРН-5).
 6. Використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації (ПРН-6).
 7.  Проводити дослідження на сучасному професійному рівні (ПРН-7).
 8. Постійно вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями (ПРН-8).
 9. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел (ПРН-9).
 10. Генерувати нові ідеї (креативність) (ПРН-10).
 11. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем (ПРН-11).
 12. Спілкуватися та презентувати свої ідеї та результати дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань (ПРН-12).
 13. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни (ПРН-13).
 14. Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації (ПРН-14).
 15. Фундаментальні знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології (ПРН-15)
 16. .Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки (ПРН-16).
 17. Комплексне знання щодо принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів (ПРН17).
 18. Самостійно розробляти та впроваджувати інформаційно-комунікаційні стратегії для політичних і неполітичних компаній (ПРН-18).