Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Публічна політика та адміністрування

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Тип – одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяців
 Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289370, 21.08.2017р., термін дії сертифіката до 1 липня 2024р.
Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень), Другий (магістерський) рівень

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр публічного управління та адміністрування
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти: Магістр

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічна політика та адміністрування

Obtained qualification: Master

Program Subject Area Public management and administration

Programme Public  Policy and administration

Опис предметної області Інноваційні світові управлінські тренди, формування національної моделі державного управління та адміністрування потребує від системи освіти підготовку нових професійних кадрів з абсолютно новими менеджеріальними і морально-етичними якостями, на які є запит на всіх рівнях державного управління.

Об’єкти вивчення та/або діяльності: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного державного рівня.

Цілі програми передбачають підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних стратегічно мислити, організовувати процес управлінської діяльності на різних адміністративних рівнях та розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічної політики та адміністрування.

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічної політики, публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та  організаційному рівнях й управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності.

Методи, методики та технології наукового пізнання, моніторингу, аналітичної обробки інформації та інтерпретації інформації, забезпечення вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, електронного урядування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Академічні права випускників Магістр може продовжувати освіту на третьому (доктора філософії) освітньо-науковому рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію, отримувати додаткову післядипломну освіту. Випускники матимуть навички для навчання впродовж життя і вдосконалення себе в сферах прикладної та науково-дослідницької діяльності.

Мета програми

Підготовка кваліфікованих фахівців в сфері публічного управління та адміністрування, які ґрунтовно володіють аналітично-дослідницьким апаратом науки управління, фундаментальними знаннями сучасної теорії та практики адміністрування в умовах формування нової моделі управління в сучасній політичній системі. Набуті компетентності дозволять здобувачам впевнено працювати на керівних посадах в системі державного управління та місцевого самоврядування. Компетентності можуть бути застосовані також в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітня програма спрямована на формування таких результатів навчання та компетентностей, які передбачають здобуття поглиблених управлінських, політологічних, правових, економічних, соціально-гуманітарних та інших знань, що можуть бути застосованими її випускниками в політико-управлінській, адміністративній, політико-медіаторській, аналітичній, проєктній діяльності, необхідних для нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультаційно-дорадчого забезпечення діяльності органів, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Підтвердженням цього є наступне:

 • Освітня програма реалізується в рамках наукової школи публічної політики, яка формується на практико-орієнтованих освітніх компонентах що формують спеціальні результати навчання і спрямовані на вдосконалення практичних управлінських знань та навичок (Публічна політика та державне управління, Digital-технології в публічному управлінні, Політичний SMM, HRM для керівника).
 • Освітня програма передбачає практико-орієнтоване навчання та безпосередній зв’язок зі стейголдерами в управлінській сфері. Забезпечення відповідних практичних компетентностей є результатом досвіду реалізованої при участі кафедри Школи публічної політики та адміністрування (далі: Школі ППА) (І,ІІ,ІІІ) для керівників райдержадміністрацій, представників департаментів Вінницької обласної державної адміністрації, представників інститутів громадянського суспільства, співробітників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх областей України, журналістів та ін. Апробація авторських методик викладання в Школі ППА, а саме проведення тренерами практико-орієнтованих семінарів-тренінгів у сфері впровадження публічної політики через державні та громадські інститути, дозволила інтегрувати цей досвід в процес навчання здобувачів ОП «Публічна політика та адміністрування».
 • Комунікаційна компетентність забезпечується мовним практикумом англійською мовою.
 • Науково-дослідна компонента ОП передбачає підготовку власних досліджень, проєктів, які мають бути в основі кваліфікаційної магістерської роботи. Навчальний процес забезпечують 6 докторів наук, професорів та 4 кандидатів наук, доцентів.
 • Виробнича практика здобувачів відбувається на підприємствах стейкголдерів (органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, громадські об’єднання).

Працевлаштування та продовження освіти

Державна служба: посадові особи різних рівнів органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної влади, керівні працівники апарату центральних органів державної влади, керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, органи місцевого самоврядування; менеджер: з персоналу, у соціальній сфері, систем якості в державному управлінні та ін.; політичні партії, професійні спілки, громадські організації, благодійні фонди, PR, GR, аналітичні центри.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання та викладання – інтерактивне, електронне навчання, використання інноваційних та digital технологій, навчання, засноване на дослідженнях (Research based learning), змішане навчання тощо.

75% НП підготовки фахівця становлять освітні компоненти, що забезпечують виконання НРК і формують у першу чергу основні ПРН та спеціальні компетентності. 25% НП – це індивідуальна траєкторія розвитку здобувача, яка обирається ним самостійно і формує soft skills.  Активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків в галузях публічного управління та адміністрування, політичній, економічній, що є перевагою ОП.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, кваліфікаційна робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

1. Інтегральна компетентність (ІК) Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі публічного управління та адміністрування, як у професійної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (ІК)
2. Загальні компетентності (ЗК)
 1. Здатність до аналізу, синтезу, формування системного мислення. (ЗК – 1).
 2. Здатність професійної етики та загального культурного кругозору. (ЗК-2).
 3. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми. (ЗК-3).
 4. Здатність ініціювати інноваційні проєкти та працювати в команді під час їх реалізації. (ЗК-4).
 5. Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях публічних інституцій українською та англійською мовою (ЗК-5).
 6. Здатність налагоджувати взаємодію, співробітництво та комунікацію з представниками професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей знань (ЗК-6).
 7. Розуміння основних засад академічної та професійної доброчесності (ЗК-7)
3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
 1. Здатність до оволодіння теоретико-методологічних основ адміністративно- управлінських наук. (СК-1).
 2. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу аналітичних, статистичних, правових документів, пропозицій, доповідей політико-управлінського напрямку. (СК-2).
 3. Здатність забезпечувати належний рівень якості вироблення, реалізації продуктів, послуг чи процесів управлінської діяльності. (СК-3).
 4. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації. (СК-4).
 5. Здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування. (СК-5).
 6. Здатність професійно планувати й організовувати роботу з вирішення науково-дослідних, науково-освітніх завдань. (СК-6).
 7. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування. (СК-7).
 8. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку. (СК-8).
 9. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній діяльності. (СК-9).
 10. Здатність організовувати процес досягнення стратегічних і тактичних цілей у сфері публічної політики та адміністрування. (СК -10).
 11. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання. (СК-11).
 12. Здатність використовувати комплекс знань щодо актуальних ролей ефективного керівника (СК – 13)
 13. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо ефективності публічної політики, вдосконалення методів публічного управління та адміністрування.(СК-12).

Програмні результати навчання

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

Підсумковими та інтегративними результатами навчання за певною освітньо-професійною та/або освітньо-професійною програмою магістерського рівня за спеціальністю «Публічна політика та адміністрування» мають бути отримання таких знань, умінь та навичок:

 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез. (ПРН-1).
 2. Знати наукові концепції (теорії) та їх історію розвитку, сучасний стан наукових знань в означеній сфері, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічної політики, управління та адміністрування. (ПРН -2).
 3. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв’язання проблем публічного управління та адміністрування (ПРН -3).
 4. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ПРН-4).
 5. Спілкуватися англійською мовою у професійній комунікації (ПРН-5).
 6. Проводити дослідження на сучасному професійному рівні (ПРН-6).
 7. Застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій і професійній діяльності. (ПРН -7).
 8. Комплексно оцінювати ефективність публічної політики та адміністративно- управлінської діяльності на сучасному професійному рівні (ПРН-8).
 9. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел (ПРН-9).
 10. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних проблем, використовуючи управлінські компетентності. (ПРН-10).
 11. Спілкуватися та презентувати свої ідеї та результати дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань (ПРН-11).
 12. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені замовниками терміни (ПРН-12).
 13. Розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку. (ПРН-13).
 14. Розуміти основні засади академічної та професійної доброчесності. (ПРН-14).
 15. Комплексно розуміти принципи функціонування та закономірності публічної політики, процесів адміністрування на різних політико-управлінських рівнях .(ПРН -15).
 16.  Визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного управління та адміністрування. (ПРН -16).
 17.  Розробляти стратегічні, тактичні цілі у сфері публічного управління та адміністрування. (ПРН -17).
 18.  Професійно готувати проєктні запити на фінансування політико-управлінських проблем, розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного забезпечення та добору адекватних механізмів розвитку публічного управління та адміністрування. (ПРН -18).
 19. Адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та адміністрування. (ПРН -19).
 20. Отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне значення. (ПРН -20).