Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Профіль освітньої програми

<tdВідділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для СО Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років.
Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІІ №0273050 від 6 січня 2015 р., термін дії – до 1 липня 2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють знаннями з історії та теорії міжнародних відносин, національної, регіональної та міжнародної безпеки, міжнародного співробітництва, міжнародних регіональних комплексів; орієнтуються в міжнародному інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в політиці в умовах політичних трансформацій, інформаційного суспільства, глобалізації світу

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації (в т.ч. іноземні мови) та регіональні студії (40:40:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована освіта в галузі міжнародних відносин
3 Орієнтація програми Академічна, СО «Бакалавр»
4 Особливості програми Вивчення двох іноземних мов; комунікаційна, перекладацька, виробнича практики; програми обміну та академічної мобільності студентів; система кураторства академічних груп

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Первинні посади в органах державної влади й управління, міжнародних урядових і неурядових організаціях, комерційних структурах, науково-дослідних інституціях і аналітичних центрах, засобах масової інформації
2 Продовження освіти Навчання на СО «Магістр»

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання; лекції, семінари, лабораторні заняття, консультації
2 Система оцінювання Усні екзамени, заліки, захист звіту з практики, есе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, комплексні екзамени

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати проблеми і розв’язувати складні завдання в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та політики на регіональному рівні, адаптуватися до нових професій в умовах політичних, соціальних трансформацій, зміни мовного та культурного середовища

2 Загальні компетентності

 • Здатність навчатися та самонавчатися (ЗК-1)
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-2)
 • Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (ЗК-3)
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-4)
 • Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми (ЗК-5)
 • Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском (ЗК-6)
 • Здатність застосувати знання на практиці (ЗК-7)
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-8)
 • Здатність працювати в команді (ЗК-9)
 • Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей (ЗК-10)
 • Здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі (ЗК-11)
 • Здатність до оцінки та прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ (ЗК-12)
 • Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-13)
 • Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою (ЗК-14)
 • Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою (ЗК-15)
 • Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю (ЗК-16)
 • Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки (ЗК-17)
 • 3 Фахові компетентності

  • Здатність аналізувати стан та розвиток міжнародних відносин (СК-1)
  • Здатність готувати аналітичні звіти з міжнародної проблематики рідною та іноземними мовами (СК-2)
  • Здатність включатися в роботу та забезпечувати належний рівень функціонування органів державної влади і управління, міжнародних урядових та неурядових організацій, комерційних структур, науково-дослідних інституцій і аналітичних центрів (СК-3)
  • Здатність розв’язувати проблеми у галузі професійної діяльності (СК-4)
  • Здатність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних повідомлень та вміння орієнтуватися в міжнародному інформаційному просторі (СК-5)
  • Здатність розуміти і впливати на суспільні процеси (СК-6)
  • Здатність встановлювати і підтримувати комунікації з міжнародними партнерами (СК-7)
  • Наявність внутрішньої мотивації, моральних якостей і відповідної кваліфікації для діяльності в галузі міжнародних відносин (СК-8)
  • Здатність складати дипломатичні документи, проекти угод, контрактів, програм заходів (СК-9)
  • Уміння використовувати у своїй роботі чинні міжнародні нормативно-правові акти (СК-10)
  • Здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й управління, уміння оцінити міжнародне середовище держави, визначити адекватні зовнішнім загрозам і можливостям цілі та завдання зовнішньої або внутрішньої політики держави та пропонувати відповідні ефективні інструменти їх реалізації (СК-11)

Програмні результати навчання

1. Знання

 • Знати понятійно-категоріальний апарат, основні дослідницькі школи та парадигми в історії і теорії міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (ПРН-1)
 • Знати особливості і тенденції розвитку інформаційного суспільства (ПРН-2)
 • Знати концепції та моделі зовнішньої політики, міжнародних систем, міжнародної безпеки, міжнародного співробітництва (ПРН-3)
 • Знати роль та функції міжнародних організацій (ПРН-4)
 • Уявлення про особливості інформаційної політики на глобальному, регіональному та національному рівнях (ПРН-5)
 • Застосування інформаційних технологій в міжнародних відносинах (ПРН-6)
 • Застосування іноземної мови у самонавчанні (ПРН-7)
 • Знати основні моделі переговорного процесу, процесу ухвалення рішень в галузі міжнародних відносин (ПРН-8)
 • Знати основні види соціальних конфліктів та способи управління конфліктом (ПРН-9)
 • Оцінювання та прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ (ПРН-10)
 • Переклад з іноземної мови, складання рідною та іноземною мовою документів, інформаційних повідомлень, звітів, проект угод, контрактів, програм заходів тощо (ПРН-11)
 • Складання аналітичних звітів з міжнародної проблематики рідною та іноземними мовами (ПРН-12)

2. Уміння

 • Оцінка міжнародного середовище держави, визначення адекватних зовнішнім загрозам і можливостям цілей і завдань зовнішньої або внутрішньої політики держави, внесення відповідних пропозицій та розробка ефективних інструментів їх реалізації (ПРН-13)
 • Збір і аналіз інформації рідною та іноземною мовою з джерел різного походження з використанням сучасних комунікаційних та інформаційних технологій (ПРН-14)
 • Аналіз суспільних процесів, просування суспільних ініціатив і їхнє втілення в життя (ПРН-15)
 • Аналіз, оцінювання та прогнозування стану та розвитку міжнародних відносин (ПРН-16)
 • Орієнтація в міжнародному інформаційному просторі та оцінка ступеня достовірності інформації (ПРН-17)
 • Розпізнавання проблем у галузі професійної діяльності (ПРН-18)
 • Формування стратегічного мислення, організація стратегічного планування й управління (ПРН-19)

3. Комунікації

 • Використання рідної та іноземних мов у професійному спілкуванні усно та письмово, а також у спілкуванні з непрофесіоналами (ПРН-20)
 • Орієнтація в нових умовах, швидка адаптація до них, внесення пропозицій і активне включення в процес прийняття рішень (ПРН-21)
 • Пошук, встановлення зв’язку та підтримка комунікації з міжнародними партнерами (ПРН-22)
 • Планування, проектування і координація міжнародної співпраці (ПРН-23)

4. Автономність і відповідальність

 • Застосування у роботі чинного міжнародного законодавства (ПРН-24)
 • Впровадження результатів діяльності у сфері міжнародних відносин (ПРН-25)
 • Участь у роботі органів державної влади і управління, міжнародних урядових та неурядових організацій, комерційних структур, науково-дослідних інституцій і аналітичних центрів, розробка відповідних професійних рекомендацій і пропозицій (ПРН-26)
 • Високий ступінь особистої зацікавленості у міжнародних подіях, ідентифікація основних загроз у сфері міжнародної безпеки і сприяння через професійну діяльність підтримці міжнародної безпеки й стабільності (ПРН-27)
 • Здатність оцінювати виконану роботу та покращувати її якість (ПРН-28)