Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Маркетинг

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація НАЗЯВО
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД №0289333 від 21.08.2017 р.

Додаток до ліцензії: АЕ, 636063, термін дії – 01.07.2024 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України – 7 рівень, перший бакалаврський рівень.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA – перший цикл,  (First cycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL – 6 рівень, (level 7).

Мета програми

Підготовка бакалаврів з маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності. Бакалавр з маркетингу має оволодіти системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, необхідними для забезпечення ефективної роботи підприємства/установи на засадах маркетингу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність
 • Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів.
 • Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу.
 • Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної маркетингової діяльності.
 • Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.

075 «Маркетинг»

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна програма – «Маркетинг»
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Особливості освітньо-професійної програми полягають у наступному:

– програма забезпечує надання загальноекономічних та професійних знань, вмінь та навичок для виконання функцій та типових задач діяльності у сфері маркетингу;

– забезпечує оволодіння  методами та технологіями проведення маркетингових досліджень у ринковому середовищі;

– готує фахівця з маркетингу, здатного до роботи у сферах торгівлі, виробництва, фінансів, реклами, електронної комерції та консалтингу;

– надає можливість академічної  мобільності студентів;

– поєднує класичні та інноваційні методи навчання;

–  сприяє розвитку наукової роботи студентів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як фахівці галузі оптової та роздрібної торгівлі; фахівці електронної комерції; брокери; дилери, біржові маклери, фахівці з біржових операцій; фахівці з корпоративного управління; комерційні агенти; мерчендайзери; інспектори-товарознавці; організатори з постачання та збуту; товарознавці; рекламні агенти тощо.

Посади: первинні посади у функціональних підрозділах (служби маркетингу, постачання, збуту, логістики у виробничих об’єднаннях, посередницьких і торгових підприємствах);  первинні посади у науково-дослідних організаціях і органах державного управління та місцевого самоврядування (помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників малих підприємств без апарату управління, інші технічні фахівці в галузі управління); державні  інспекторами (інспектори митної служби, податкової служби та інші державні інспектори); лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності.

2 Продовження освіти Мають право  продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Стратегії та методи навчання: студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтовне навчання, дистанційне навчання за допомогою системи Moodle, самонавчання, навчання на основі власних досліджень, навчання під керівництвом викладача, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, лабораторних робіт, онлайн-консультацій, індивідуальних занять, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, використанням кейс-методів, упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій на основі мережі Інтернет, ділових ігор, тренінгів, що розвивають навички та творчі здібності спеціалістів з маркетингу

2 Система оцінювання Поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти команд.

Підсумковий контроль: усні/письмові екзамени, заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю; захист звіту з практики; захист курсової роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК5. Визначеність і наполегливість  щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • ЗК6. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.
 • ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК9. Навички             використання          інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК11. Здатність працювати в команді.
 • ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • ЗК15. Здатність застосовувати математичні знання у практичних ситуаціях.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу.
 • СК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу.
 • СК3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.
 • СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими.
 • СК5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу.
 • СК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності.
 • СК7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.
 • СК8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності.
 • СК9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності.
 • СК10. Здатність використовувати  маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.
 • СК11.  Здатність  аналізувати   поведінку   ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків.
 • СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу.
 • СК13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос- функціональному розрізі.
 • СК14.  Здатність  пропонувати  вдосконалення  щодо функцій маркетингової діяльності.
 • СК15. Здатність до управління товарною політикою підприємства.
 • СК16. Здатність до визначення марочних стратегій підприємства та управління марочними продуктами.   СК17. Здатність до розрахунку та прогнозування цінової політики підприємства: цін, знижок, надбавок, обґрунтування цінових стратегій.
 • СК18. Здатність до управління системою збуту та товароруху підприємства; планування та організації оптової та роздрібної торгівлі.
 • СК19. Здатність до організації, планування та оцінки результатів комунікативної кампанії.
 • СК20. Здатність аналізувати економічні й соціальні явища, процеси, об’єкти, системи за допомогою математичних методів, моделей та інформаційних технологій у спеціальній сфері дослідження.

Програмні результати навчання

 • ПРН1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
 • ПРН2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
 • ПРН3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання  практичних  завдань у сфері маркетингу.
 • ПРН4.  Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати  економічні  та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
 • ПРН5. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології,  а  також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
 • ПРН6. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
 • ПРН7. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • ПРН8. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
 • ПРН9. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
 • ПРН10. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
 • ПРН11. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.
 • ПРН12. Володіти навичками роботи з законодавчими актами та діючими державними стандартами для здійснення маркетингової діяльності.
 • ПРН13. Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних економічних задач у спеціальній сфері дослідження, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко-математичних моделей.
 • ПРН14. Здійснювати оцінку конкурентоспроможності товару і пропонувати заходи щодо її підвищення; формувати та управляти товарним портфелем підприємства.
 • ПРН15. Розробляти цінову стратегію підприємства.
 • ПРН16. Здійснювати управління комунікаційною політикою підприємства.
 • ПРН17. Володіти навичками з планування та організації закупівельної, виробничої та збутової логістики суб’єкта господарювання.
 • ПРН18. Застосовувати знання щодо поведінки споживачів: здійснювати аналіз поведінки споживачів веб-сайту компанії за допомогою Інтернет-сервісів «Google Analytics».
 • ПРН19. Вміти використовувати інструменти промислового маркетингу.
 • ПРН20. Знати та вміти використовувати інструменти маркетингу послуг.
 • ПРН21. Знати інструменти маркетингового дослідження ринку та вміти їх застосувати.
 • ПРН22. Оцінювати стан довкілля, умови праці, стан охорони праці на підприємстві, застосовувати індивідуальні і колективні засоби захисту здоров’я і життя людини.
 • ПРН23. Оцінювати результати функціонування національної та регіональної економіки.
 • ПРН24. Володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів і закономірностей функціонування й розвитку підприємництва, організації господарської діяльності.
 • ПРН25. Вміти приймати та обґрунтовувати ефективні управлінські рішення з використанням обліково-аналітичної інформації; розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством.