Каталог освітніх компонентів

Освітньо-професійна програма

Хімія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289338
від 21.08.2017 р., термін дії 01.07.2024 р.
Рівень програми НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – First cycle, EQF LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)

Мета програми

Об’єкти вивчення: хімічні елементи та прості речовини, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.
Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування певних теорій та методів природничих наук.
Теоретичний зміст предметної області: класифікація та номенклатура сполук; теорії будови атома, речовини та хімічного зв’язку, їх використання для пояснення реакційної здатності сполук та прогнозування хімічних властивостей речовин; термодинамічні функції та їх застосування для опису фазової і хімічної рівноваги, направленості процесів у різноманітних системах; основні поняття та закони хімічної кінетики; методи одержання, ідентифікації, визначення складу, будову та вмісту речовин; основи електрохімії, хімічної технології.
Методи, методики та технології: хімічний синтез; якісний, кількісний та структурний аналіз речовин/матеріалів; термодинамічний та кінетичний аналіз фізикохімічних процесів; квантово-хімічні розрахунки та математичне моделювання.
Інструменти та обладнання: обладнання для хімічного синтезу, спектроскопічних, електрохімічних, дифракційних, хроматографічних та гравіметричних досліджень.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10 Природничі науки / 102 Хімія
2 Фокус програми Загальна освіта в галузі хімії
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Акцент на проведенні науково-дослідницького пошуку. Мобільність за
програмою ЕРАЗМУС+ та ін. – рекомендується, але не є обов’язковою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність в галузі хімії
2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого
(магістерського) рівня вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

 

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання з елементами самонавчання. Лекційні курси поєднуються з практичними та лабораторними роботами. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються і удосконалюються під час проходження навчальної та виробничої практик.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, есе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт (проектів), атестаційний комплексний іспит тощо.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-3. Здатність працювати у команді.
ЗК-4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК-5. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня ( з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК-8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК-10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-11. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-12. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3 Фахові компетентності

СК-1. Здатність застосовувати знання і розуміння математики та природничих наук для вирішення якісних та кількісних проблем хімії.
СК-2. Здатність розпізнавати і аналізувати проблеми, застосовувати обґрунтовані (чи доцільні) методи вирішення проблем, приймати обґрунтовані рішення в області хімії.
СК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, виходячи із вимог хімічної метрології і професійних стандартів в галузі хімії.
СК-4. Здатність до використання спеціального програмного забезпечення та моделювання в хімії.
СК-5. Здатність здійснювати сучасні методи аналізу даних/
СК-6. Здатність оцінювати ризики та безпечно працювати, виконуючи професійні обов’язки.
СК-7. Здатність здійснювати типові лабораторні дослідження під керівництвом та автономно, навички, необхідні для проведення лабораторних процедур, пов’язаних з синтетичною та аналітичною роботою.
СК-8. Здатність здійснювати кількісні вимірювання фізико-хімічних величин, вміння описувати, аналізувати і критично оцінювати експериментальні дані.
СК-9. Здатність використовувати стандартне хімічне обладнання.
СК -10. Здатність до опанування нових областей хімії шляхом самостійного навчання.
СК-11. Здатність формулювати етичні та соціальні проблеми, які стоять перед хімією, та здатність застосовувати етичні стандарти досліджень і професійної діяльності в галузі хімії (наукова доброчесність).

Програмні результати навчання

ПРН-1. Розуміти ключові хімічні поняття, основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються природничих наук та наук про життя і землю, а також хімічних технологій на рівні, достатньому для їх застосування у професійній діяльності та для забезпечення можливості в подальшому глибоко розуміти спеціалізовані області хімії.
ПРН-2. Розуміти основи математики та фізики на рівні, достатньому для використання їх у різних сферах хімії.
ПРН-3. Описувати хімічні дані у символьному вигляді.
ПРН-4. Розуміти основні типи хімічних реакцій, їх характеристики та
закономірності перебігу.
ПРН-5. Розуміти зв’язок між будовою та властивостями речовин.
ПРН-6. Розуміти періодичний закон та періодичну систему елементів, описувати, пояснювати та передбачати властивості хімічних елементів та сполук на їх основі.
ПРН-7. Застосовувати основні принципи квантової механіки для опису будови атома, молекул та хімічного зв’язку.
ПРН-8. Знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типове обладнання та прилади.
ПРН-9. Планувати та виконувати хімічний експеримент, застосовувати придатні методики та техніки приготування розчинів та реагентів.
ПРН-10. Застосовувати основні принципи термодинаміки та хімічної кінетики для вирішення професійних завдань.
ПРН-11. Описувати властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних та органометалічних сполук, пояснювати природу та поведінку функціональних груп в органічних молекулах.
ПРН-12. Знати основні шляхи синтезу в органічній хімії, включаючи функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом.
ПРН-13. Здійснювати критичний аналіз, оцінювати дані та синтезувати нові ідеї, що стосуються хімії та її прикладного застосування.
ПРН-14. Здійснювати експериментальну роботу під керівництвом, з метою перевірки гіпотез та дослідження явищ і хімічних закономірностей.
ПРН-15. Спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки експериментальних даних.
ПРН-16. Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до
хімічних проблем, використовуючи стандартне та спеціальне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів.
ПРН-17. Працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах
обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність.
ПРН-18. Демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій,
принципів та теорій з хімії.
ПРН-19. Використовувати свої знання, розуміння, компетенції та базові інженерно-технологічні навички на практиці для вирішення задач та проблем відомої природи.
ПРН-20. Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії.
ПРН-21. Здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури.
ПРН-22.Обговорювати проблеми хімії та її прикладних застосувань з колегами та цільовою аудиторією державною та іноземною мовами.
ПРН-23. Грамотно представляти результати своїх досліджень у письмовому вигляді державною та іноземною мовами з урахуванням мети спілкування.
ПРН-24. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних.
ПРН-25. Оцінювати і мінімізувати ризики для навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності.