Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Економіка підприємства

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, обсяг програми – 90 кредитів ECTS; 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації

Програма впроваджена у 2017 р., акредитована до 01.07.2024 р.

Сертифікат про акредитацію: НД-ІV № 0280845, від 12.12.2016 р., термін дії до 01.07.2024 р.

Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень);

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Secondcycle);

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців з вищої освіти за другим (магістерським) рівнем у сфері економіки, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками у сфері управління економікою підприємств та установ різних форм власності.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність

051 Економіка.

Блок професійно-орієнтованої соціально-економічної підготовки (10,0%), блок професійної та практичної підготовки (65,0%), блок науково-дослідної підготовки (25,0%)

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна освіта у галузі економіки
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного мінливого економічного середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань, які виконуються під час проходження магістерської практики. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати існуючі методи наукового дослідження.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою, в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем; в установах системи вищої освіти.
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії (PhD)

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання

Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень.

Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, консультацій.

Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.

2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіт з магістерської практики, захист магістерської роботи).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері економіки, із застосуванням теорії та методології наукового пізнання

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 – Здатність до навчання, готовність підвищувати рівень своїх знань і професійних компетенцій.
 • ЗК-2 – Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок.
 • ЗК-3 – Здатність провадження наукових досліджень у професійній та/або інноваційній діяльності, генерації нових ідей.
 • ЗК-4 – Адаптивність, комунікабельність, креативність, толерантність, здатність до системного мислення та самовдосконалення, формування стійкого світогляду, наполегливість у досягненні мети.
 • ЗК-5 – Вміння використовувати знання фахової іноземної мови для діяльності в міжнародному контексті, проведення наукових досліджень; здійснювати письмову та усну комунікацію рідною мовою.
 • ЗК-6 – Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • ЗК-7 – Здатність до самостійної роботи та самостійного приймання управлінських рішень, здатність нести відповідальність за їх реалізацію
 • ЗК-8 – Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства
 • ЗК-9 – Здатність обґрунтовувати управлінські рішення.
 • ЗК-10 – Здатність поєднувати набуті знання із знаннями в інших функціональних сферах діяльності.

3 Фахові

 • СК-1 –  Здатність використання прав інтелектуальної власності для розробки стратегічних ініціатив соціально-економічного розвитку підприємств.
 • СК-2 –  Здатність розробляти та приймати управлінські рішення щодо регулювання й оптимізації вартості підприємства.
 • СК-3 – Здатність оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційних проектів і програм підприємства.
 • СК-4 – Здатність виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і прогнозувати їх розвиток
 • СК-5 – Здатність конкретизувати стратегії підприємства у довгострокових планах, здійснювати їх функціональне узгодження і ресурсне збалансування.
 • СК-6 – Здатність раціонально розподіляти повноваження та компетенції в організаційній структурі управління підприємством.
 • СК-7 – Здатність формулювати управлінські рішення, оцінювати і вибирати їх альтернативи.
 • СК-8 – Здатність опрацьовування релевантної інформації та вивчення впливу макроекономічної політики, змін у законодавстві та державних регуляторів на поточну діяльність підприємства та перспективи його розвитку.
 • СК-9 – Здатність управління інтеграційними процесами на підприємствах різних організаційних форм.
 • СК-10 – Знання механізму використання інтелектуального потенціалу як чинника реалізації інноваційної моделі економічного зростання на всіх рівнях економіки.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1 – Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • ПРН-2 – Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • ПРН-3 – Обирати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • ПРН-4 – Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • ПРН-5 – Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • ПРН-6 – Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • ПРН-7 – Вміти працювати як самостійно, так і в команді.
 • ПРН-8 – Вміти виконувати дослідження за встановленим замовленням.
 • ПРН-9 – Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • ПРН-10 – Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • ПРН-11 – Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • ПРН-12 – Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • ПРН-13 – Уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку фінансово-господарської діяльності підприємств, у тому числі в умовах невизначеності.
 • ПРН-14 – Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • ПРН-15 – Уміти проводити оцінку вартості підприємства та обґрунтування заходів щодо її підвищення.
 • ПРН-16 – Володіти методологією прогнозування, розробки стратегії та розвитку підприємств у різних сферах національного господарства.
 • ПРН-17 – Вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з економіки підприємства.
 • ПРН-18 – Володіти методами управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства як системотворчим елементом загального управління підприємством.
 • ПРН-19 – Уміти приймати ризики та підтримувати управлінські рішення.
 • ПРН-20 – Володіти лідерськими навичками.
 • ПРН-21 – Уміти проводити колективні наради та переговори, узгоджувати інтереси всіх учасників з цілями та завданнями щодо управління розвитком підприємства.
 • ПРН-22 – Виявляти тенденції та аналізувати закономірності та розвитку глобальної економіки.
 • ПРН-23 – Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції.
 • ПРН-24 – Володіння практичними навичками побудови економетричних моделей при вивченні економічних явищ і процесів, перевірці пропонованих і виявленні нових емпіричних залежностей, прогнозуванні.
 • ПРН-25 – Володіння навичками застосування методичного інструментарію управління фінансами підприємств, операційною і інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.
 • ПРН-26 – Володіння навичками консультативної роботи.
 • ПРН-27 – Уміння використовувати знання в галузі економіки та управління для здійснення окремих функцій у суміжних сферах діяльності, спілкуватися з експертами з інших галузей, організовувати роботу міждисциплінарної команди