Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Екологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Біологічний факультет, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine Biological faculty, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція із забезпечення якості освіти (НАЗЯВО).
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2013р., на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД №0289373 від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2023 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 8).

Мета програми

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Характеристика програми

1 Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Предметною областю програми є структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування; загальні поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони довкілля, збалансованого природокористування та сталого розвитку.
Галузь знань – 10 Природничі науки
Спеціальність – 101 Екологія / 101 Environmental studies
2 Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
3 Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Комбінація загальної (широке представлення предметної області, всебічне вивчення екологічних об’єктів і процесів на всіх структурних рівнях організації компонентів екосистем) та спеціальної (фокусується на глибокому розумінні предмета) програм зі спеціальності 101 «Екологія» («Environmental studies»).
4 Особливості програми Використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять, проведення мастер-класів провідними вченими в галузі природничих наук. Додатковими особливостями даної ступеневої програми, що відрізняють її від інших подібних програм є обов’язкове проходження практики у наукових закладах та наявність спеціального лабораторного обладнання. Співпраця і залучення до викладання науковців з академічних наукових установ.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Придатність до працевлаштування Професійна діяльність в галузі екології, сільського господарства, медицини, біотехнології, охорони природи і раціонального природокористування.
2 Подальше навчання Можливості подальшого навчання на третьому (освітньо-науковому рівні) – доктор філософії за умови навчання в аспірантурі.

Стиль та методика навчання

1 Викладання та навчання Застосовується студенто-центроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване навчання, самостійне та індивідуальне навчання. Метод навчання – дослідницький.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійних лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, а також самостійних і індивідуальних занять, проходження асистентської та науково-дослідної практик.
2 Оцінювання Поточне опитування, модульний контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсові роботи та проекти, звіти з практики. Усні та письмові екзамени, заліки, тематичні дослідження, поточне оцінювання, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

СК09. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

СК11. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

СК12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.

СК13. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

СК14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

СК16 Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

СК17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

СК18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

Програмні результати навчання

ПРН01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПРН02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

ПРН03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПРН04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПРН05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПРН06. Знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

ПРН07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

ПРН08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПРН09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні  підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПРН11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПРН12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні  середовища.

ПРН13. Уміти оцінювати  потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПРН14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

ПРН15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

ПРН17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем екології.

ПРН18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності.

ПРН19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.

ПРН20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.