Освітня програма

Менеджмент

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом доктора філософії, одиничний ступінь

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми –
40 кредитів ЄКТС.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає
проведення власного наукового дослідження та
оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної
наукової роботи

Термін навчання – 4 роки

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма акредитована до 01.07.2026 р

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
No 1281, дата видачі 01.03.2021

Рівень програми

 

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – third cycle, ЕQF-
LLL – 8 рівень, рівень освіти – третій (освітньо-
науковий)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Доктор філософії з менеджменту
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-наукова програма: Менеджмент

Obtained qualification: Doctor of Philosophy

Program Subject Area: Management

Programme: Management

Опис предметної області Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати новітні методології наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Теоретичний зміст предметної області:
-парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
– концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо;
– функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Методи, методики та технології:

– методи і методики дослідження (розрахунково-
аналітичні, економіко-статистичні, економіко-
математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, психологічні, документальні, балансові);
– методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи створення і розвитку організаційної культури, методи оцінювання
соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).
– методи менеджменту (адміністративні, економічні,
соціально-психологічні, технологічні);
– технології обґрунтування управлінських рішень
(економічний аналіз, СППР, сучасний інструментарій
штучного інтелекту в сфері менеджменту.

Інструменти та обладнання: інформаційні системи та
програмні продукти, що застосовуються в
менеджменті.

Академічні права випускників Здобуття наукового ступеня доктора наук та
додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.

Мета програми

Підготовка сучасного професіонала в сфері менеджменту через формування комплексу компетентностей (на основі принципів прагматизації освітньої діяльності), достатніх для проведення оригінальних досліджень, здійснення викладацької діяльності та розв’язання комплексних проблем щодо управління організаціями та їх підрозділами на основі переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Особливості програми полягають у тому, що вона надає симбіотичне поєднання нормативної та поведінкової (дескриптивної) парадигм при дослідженні управлінських процесів та передбачає міждисциплінарний підхід до вивчення предметної області (поєднання економічних та організаційно- управлінських підходів).

Програма формує навички інноваційного викладання та проведення досліджень (практикум викладача-дослідника), а також розвиток мовних компетентностей (викладання освітніх компонент іноземною мовою).

Участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі кафедри менеджменту та поведінкової економіки.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Працевлаштування у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері менеджменту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Освітня складова представлена в формі лекцій, практичних та лабораторних занять, з використанням ІКТ, практики академічного письма, елементів експериментального дослідження, застосуванням практики експертного консультування.

Наукова складова оформляється у вигляді
індивідуального плану наукової роботи аспіранта.

Наукове керівництво роботою над дисертацією здійснює науковий керівник, який надає консультації
щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів
вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форма поточного і підсумкового контролю за освітньою складовою: усні та письмові екзамени, захист звіту з практикуму викладача-дослідника. Форма поточного і підсумкового контролю за науковою складовою: публічне звітування на засіданні кафедри менеджменту та поведінкової економіки двічі на рік із залученням НПП інших кафедр економічного факультету, попередня експертиза та публічний захист кваліфікаційної наукової праці. Система оцінювання загальноуніверситетська і в межах кожної дисципліни є чітко сформульованою та оприлюдненою на офіційних ресурсах Університету у форматі локальних актів та силабусів. Здобувач ознайомлюється із системою оцінювання освітньої складової на початку вивчення кожної дисципліни. Оцінювання наукової складової передбачає системність та послідовність
взаємовідповідальності здобувача і наукового
керівника(ів).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати новітні методології наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК3. Здатність працювати в міжнародному контексті;

ЗК4. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямах;

СК2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, опрацьовувати наукову літературу з управління та адміністрування та ефективно використовувати нову інформацію з різних джерел;

СК3. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері менеджменту в закладах вищої освіти;

СК4. Здатність ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти науковими проектами у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямах та/або складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

СК 5. Уміння використовувати поведінкові моделі в процесі прийняття управлінських рішень;

СК 6. Здатність обґрунтовано розробляти та реалізовувати стратегії, що трансформують всі види інтелектуальних активів в більш високу продуктивність, ефективність та інноваційну цінність.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
ПРН 2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.
ПРН 3. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямах.
ПРН 4. Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику у галузі управління та адміністрування і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми в менеджменті з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, етичних, економічних, екологічних та правових аспектів.
ПРН 5. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці.
ПРН 6. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми;
складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів.
ПРН 7. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту.
ПРН 8. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у закладах освіти.
ПРН 9. Демонструвати навички оцінювання раціональності поведінки економічних суб’єктів та впливу поведінкових чинників на їх діяльність, визначати та долати обмеження традиційної економічної моделі при вирішенні практичних економічних завдань, застосовувати поведінкові моделі при здійсненні економічного прогнозування та забезпечувати їх достовірність.
ПРН 10. Демонструвати навички організації процесів створення, зберігання, розподілу та використання основних елементів інтелектуального капіталу.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Проєктна група освітньо-наукової програми відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та вимогам методичних рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, включає керівників та виконавців НДР, науковців, що мають публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection та Scopus та є визнаними вченими в галузі економіки.
До складу проєктної групи освітньо-наукової програми входять два доктори економічних наук, які систематично беруть участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у якості членів спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів, рецензентів.Наукові керівники здобувачів доктора філософії мають публікації в міжнародних наукометричних базах «Scopus» та/ або «Web of Science» за останні п’ять років, та здатні забезпечити попередню експертизу кваліфікаційних наукових робіт здобувачів та їх захист в одноразових радах та спеціалізованих вчених радах.Наукові керівники здобувачів та члени групи забезпечення за спеціальністю 073 «Менеджмент» є керівниками та виконавцями наукових тем кафедри менеджменту на поведінкової економіки, представниками наукової школи, що діє на кафедрі понад 20 років.
2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету повністю відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та забезпечує функціонування багаторівнева система розвитку інтелектуального капіталу через розширене відтворення критичної маси дослідників. Університет організаційно та матеріально забезпечує широкі можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень здобувачів відповідно до їх тематики, включаючи проведення регулярних наукових конференцій, семінарів, колоквіумів.

Університет надає можливість безкоштовного доступу до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше 600 тис. прим. електронних книжок, довідників, вказівників та ін. з IP-адрес університету.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля», наукову бібліотеку з читальними залами в кожному корпусі, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, міжкафедральну лабораторію інформаційно-організаційного забезпечення наукової діяльності та підготовки до друку наукових видань
економічного факультету, основним завданням якої є інформаційно-організаційне сприяння розвитку наукової діяльності на факультеті через організацію і проведення наукових заходів, видання наукових журналів з економіки та матеріалів конференцій, а також інформування учасників освітнього процесу з питань науково-дослідної роботи.

В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до
мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi. Функціонує репозитарій Університету.

3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, наявні внутрішній корпоративний сайт, платформи дистанційної освіти, доступ до повнотекстових наукометричних баз «Web of Science» та «Scopus».

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету) включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки Університету;
– електронної бази наукових журналів та електронних
бібліотечних ресурсів світу.
– наукових фахових журналів (виданих до 2020р.) та
наукових фахових видань категорії А і Б, засновником
яких є ДонНУ імені Василя Стуса – «Економіка і організація управління» (видається економічним факультетом).

Навчально-методичне забезпечення включає:
– силабуси навчальних дисциплін та робоча програма практичної підготовки;
– посібники (навчальні, навчально-методичні матеріали);
– методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи здобувачів;
– наукові праці та видання (дисертації, монографії, наукові статті тощо) з проблематики менеджменту;
інші навчально-методичні матеріали та навчальні
платформи (MOODLE, Google class, Hangouts, MS
Teams, Zoom).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем.

Здобувачі вищої освіти освітньо-наукової програми в межах співпраці Університету з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Тернопільським національним економічним університетом, Університетом Альфреда Нобеля, Хмельницьким національним університетом мають
право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО/наукових установах, проходити фахові стажування та фахові тренінги зі спеціальності.

Відповідно до вищезазначених документів передбачається можливість формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів та перезарахування кредитів, отриманих в інших вітчизняних ЗВО та наукових установах в межах обсягів, передбачених на обов’язкові та вибіркові дисципліни підготовки доктора філософії. Стажування і підвищення
кваліфікації членів групи забезпечення ОНП і наукових
керівників, спільна проєктна діяльність і гранти з колегами українських ЗВО та наукових установ – пріоритет розвитку ОНП.

2 Міжнародна кредитна мобільність Функціональною стратегією інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса до 2025 року, яку прийнято у 2017 році, інтеграція здобувачів, членів групи забезпечення ОНП і наукових керівників до міжнародної професійної мережі взаємодії та розширення міжнародної академічної мобільності визначено одними з ключових пріоритетів розвитку. Університет забезпечує
можливості для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю та галуззю, зокрема через сприяння апробації результатів наукових досліджень аспірантів на міжнародних конференціях і семінарах, надання широких можливостей для стажування кожного аспіранта впродовж навчання на ОНП за кордоном в ЗВО наукових установах – партнерах Університету.Міжнародна кредитна мобільність регулюється такими
внутрішніми локальними документами, як: Положення
про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положення про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.Перезарахування отриманих кредитів здійснюється на основі Європейської кредитно-трансферної системи
(ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти. Здобувачі вищої освіти третього рівня мають можливість безкоштовного наукового стажування в 48 провідних університетах Європи, Сполучених Штатів Америки та Азії в межах угод про двосторонню співпрацю між Університетом і закордонними ЗВО-партнерами, а також приймати участь на конкурсній основі у стипендіальних програмах міжнародної кредитної мобільності в 7 університетах Європи, з якими Університет уклав між-інституційні угоди за програмою ERASMUS+. Університет також здійснює постійну інформаційну та методичну підтримку участі аспірантів в міжнародній проєктній діяльності за міжнародними грантовими програмами.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, регламентується внутрішніми документами: Положенням про організацію освітньої діяльності та Положенням про організацію прийому та навчання іноземних громадян.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Іноземна мова викладача-дослідника 6 Залік, Екзамен
ОК2 Педагогіка вищої школи 3 Залік
ОК3 Філософія науки 4 Екзамен
ОК4 Практикум викладача-дослідника 3 Залік
ОК5 Методологія та організація наукових досліджень в сфері економіки та управління (включаючи модуль “Academic writing”) 4 Екзамен
ОК6 Економічна аналітика та інформаційні технології 3 Екзамен
ОК7 Менеджмент знань 4 Екзамен
ОК8 Поведінкова економіка 3 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 30
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
ВК1 Дисципліна за вибором з переліку 1 5 Залік
ВК2 Дисципліна за вибором з переліку 2 5 Залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 10
Загальний обсяг освітньої програми 40