Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Біологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р.
Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ, 0273104, 08.07.2014 , до 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України: 6 рівень, перший бакалаврський рівень,
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA: First cycle,
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL: level 6

Мета програми

Формування у випускників здатностей дослідження і  оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, представлення, інтерпретації та використання результатів біологічних досліджень; отримання студентами знань та вмінь у галузі біології із широким доступом до працевлаштування, інтересу до подальшого навчання та зацікавленості до більш поглибленого вивчення окремих областей біології. 

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 09-Біологія. 091-БіологіяМінімум 50 % обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. 
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних проблем в галузі біології, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов. 

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність галузі біологічних досліджень: асистент біолога, лаборант, технік-лаборант, технік-ґрунтознавець, фахівець садово-паркового господарства, інспектор з охорони природи, інспектор з захисту рослин, фахівець з бджільництва. 
2 Продовження освіти Подальше навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване навчання, ресурсно-орієнтований та індивідуально-творчій підходи до навчання. Широке використання інноваційних новітніх освітніх технологій навчання, в тому числі інтерактивних, інформаційних, біоадекватних, креативних тощо.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних та лабораторних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача.

2 Система оцінювання Накопичувальна система оцінювання досягнень студентів за види аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, письмові, усні екзамени, тестування, заліки, захист звіту з практики, захист курсової роботи, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності.
 • ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-3. Здатність до використання інформаційних технологій.
 • ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.
 • ЗК-5. Здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю.
 • ЗК-6. Здатність до навчання і самоудосконалення упродовж життя.
 • ЗК-7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
 • ЗК-8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
 • ЗК-9. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.
 • ЗК-10. Визнання морально-етичних аспектів професійної діяльності і необхідності інтелектуальної чесності, а також здатність забезпечити безпеку життєдіяльності та біобезпеку.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей.
 • СК-2. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної біології.
 • СК-3. Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живих організмів, біологічних явищ і процесів.
 • СК-4. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про результати.
 • СК-5. Здатність застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань.
 • СК-6. Вміння ведення дискусії та спілкування в галузі біологічних наук.
 • СК-7. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування.
 • СК-8. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу.
 • СК-9. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної інформації у організмів.
 • СК-10. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії живих організмів різних рівнів організації, їхньої ролі у біосферних процесах та можливості використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.
 • СК-11. Демонстрування знання основ підтримання гомеостазу організму, клітинних та молекулярних механізмів реалізації цих реакцій, їх регуляції та генетичного контролю.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, письмового відображення та презентації результатів своїх досліджень українською мовою.
 • ПРН-2. Здатність до спілкування іноземною мовою в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією.
 • ПРН-3. Використовувати теорії і закони математики, фізики, хімії для вирішення завдань сучасної біології.
 • ПРН-4. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.
 • ПРН-5. Створити безпечні умови праці з використанням знань і розуміння положень біоетики і принципу подвійного використання результатів.
 • ПРН-6. Демонструвати знання систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот.
 • ПРН-7. Демонструвати знання про структурну організацію, властивості та шляхи перетворень біоорганічних сполук, принципів оцінки їх властивостей.
 • ПРН-8. Демонструвати знання будови живих організмів, їх фундаментальних біологічних процесів.
 • ПРН-9. Демонструвати знання про спадковість і мінливість, молекулярні механізми збереження та реалізації генетичної інформації в різних організмів, шляхи та способи отримання і використання організмів, у т.ч. зі зміненим геномом чи зміненою регуляцією метаболічних процесів.
 • ПРН-10. Демонструвати знання закономірностей взаємодії живих організмів клітинної та неклітинної форм життя між собою, впливу різних чинників на живі організми та їхньої ролі у процесах трансформації речовин і енергії в біосфері.
 • ПРН-11. Аналізувати форми взаємовідносин між макро- та мікроорганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів.
 • ПРН-12. Демонструвати знання про будову та функції імунної системи, клітинні та молекулярні механізми імунних реакцій, їх регуляцію, генетичний контроль; види імунітету та методи оцінки імунного статусу організму.
 • ПРН-13. Аналізувати дані біологічної науки для розуміння ролі еволюційної ідеї органічного світу.
 • ПРН-14. Демонструвати знання і розуміння основ загальної, системної й прикладної екології, принципів оптимального природокористування й охорони природи.
 • ПРН-15. Застосовувати у професійній діяльності методи визначення кількісних та функціональних характеристик живих організмів на різних рівнях організації та надорганізмових систем.
 • ПРН-16. Демонструвати знання методів, алгоритмів планування та проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.
 • ПРН-17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні методи експериментальних досліджень для вирішення проблемних завдань біології.
 • ПРН-18. Демонструвати знання основних принципів збереження й зміцнення здоров’я, формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя.