Каталог освітніх компонентів

Освітньо-професійна програма

STEM

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя
Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289338
від 21.08.2017 р., термін дії 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за денною формою
Освітня кваліфікація Бакалавр освіти
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр / Degree – Bachelor

Спеціальність – 014. Середня освіта/ Program Subject Area – 014. Secondaty education

Освітня программа–Середня освіта (STEM) / Study Programme –Secondaty education (STEM))

Опис предметної області Об’єкти вивчення:структура, функції і методика навчання природничих наук, математики та інформатики; особливості викладання природничих наук, математики та інформатики з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідних наук; структура міжпредметних зв’язків предметів, що вивчаються; психолого-педагогічні аспекти викладання та навчання
Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей):підготовка фахівців з освіти, що здатні надавати якісні і ґрунтовні знання в галузі природничих та технічних наук в поєднанні з навичками XXI століття – такими як спілкування, робота в команді і рішення проблем в контексті інноваційних можливостей і поточних потреб суспільства; формування та розвиток навичок науково-дослідницької та інженерної діяльності, винахідництва, підприємництва, професійної самовизначеності, популяризації науково-технічних та інженерних професій, поширення інновацій у сфері освіти.Теоретичний зміст предметної області:
Методи, методики та технології:основи сучасних хіміко-біологічних та нанотехнологій, програмування, комп’ютерне моделювання природних явищ, основи робототехніки та електроніки, основи відеотехнологій, цифрове мистецтво та мистецтво презентацій, основні концепції педагогічних наук, психологія розвитку,  а також загальний зміст шкільних курсів з математики та природничих дисциплін; концепції компетентнісного,     діяльнісного,     проблемного     та індивідуалізованого  підходу  до  навчання  за STEM-методикою; психодидактичні засади STEM-освіти;  компетентнісно  спрямовані  методи,  методичні прийоми,  форми  організації  навчально-пізнавальної  діяльності.Методи, методики та технології: мультидисциплінарність, методи лабораторних фізичних та хімічних експериментальних досліджень у контексті STEM-лабораторії, статистичні математичні методи обробки експериментальних даних та інтерпретації результатів досліджень, інформаційні та комунікаційні технології.Інструменти  та обладнання: сучасні електронні прилади та устаткування для лабораторних фізичних і хімічних досліджень, комп’ютери, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні мультимедійні засоби навчання.
Академічні права випускників Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Метою програми є формування особистості-професіонала, фахівця з теоретичних та експериментальних досліджень, педагогіки, зокрема у сфері середньої освіти через формування результатів навчання та розвиток у здобувачів загальних та професійних компетентностей в галузі природничих наук, математики та інженерії, педагогіки та психології, що направлені формування стійкого інтересу до природничо-математичних предметів, оволодіння технологічною грамотністю та навичками розв’язання проблем, залучення до дослідництва, винахідництва, проектної діяльності, спрямованих на створення соціально-корисних та затребуваних продуктів наукових досліджень розробки та впровадження новітніх освітніх проектів, вміння застосовувати набуті знання в умовах реалізації «Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)»

Характеристика програми

1 Фокус програми:
загальна / спеціальна
Загальна освіта за спеціальністю –  014 Середня освіта
2 Особливості програми ОПП є унікальною і єдиною бакалаврською програмою з підготовки фахівців STEM в Україні. Головною її особливістю є мультидисциплінарність. Програма дозволяє всебічно вивчити  природні об’єкти і процеси на всіх структурних рівнях організації матерії, найбільш загальні закономірності, які описують властивості, різні форми руху і будови матерії, методи дидактичної подачі матеріалу з природничих наук, математики та інформатики, методи тестування знань, комп’ютерні програми для активізації навчального процесу, прикладне програмне забезпечення, як для моделювання фізичних і хімічних процесів, так і для підготовки документів, презентацій, обробки відеозображень.

Програма розвиває навички практичного опанування сучасних методів викладання за допомогою комп’ютерних технологій, органічно поєднує теоретичний матеріал з практичними та дидактичними методами підготовки учбового матеріалу за допомогою сучасних IT технологій. Обов’язковим є проходження практики в учбових закладах середньої освіти. До аудиторних занять, керівництва практичною підготовкою здобувачів залучаються викладачі-практики.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Фахівці в галузі освіти,  Викладач-стажист, Педагог професійного навчання  і може займати первинні посади: асистент вчителя, викладач-стажист, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження), лаборант (освіта), лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень), технік (природознавчі науки), стажист-дослідник, а також робота в фірмах різноманітної форми власності на посадах операторів комп’ютерних систем.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване і практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.
Лекційні курси поєднуються з практичними та лабораторними заняттями. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються під час виконання курсових робіт, проходження виробничої практики, здобувачі вищої освіти залучаються до виконання науково-дослідної роботи в рамках наукових шкіл кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій і кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача вищої освіти, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати практичні проблеми у галузі середньої освіти, викладати природничі науки, математику та інформатику в рамках впровадження STEM-освіти в середній школі, вирішувати задачі шкільного та вище шкільного рівня, розуміти сучасні проблеми природничих наук, тенденції розвитку ІТ технологій, вміти адаптувати сучасні досягнення фізики, хімії та ІТ технологій до рівня викладання у середній школі, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях і вміти пояснити учням.

ЗК-05. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій для викладання фізики, хімії, математики та інформатики, до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-07. Здатність бути критичним і самокритичним, приймати обґрунтовані рішення.

ЗК-08. Здатність до міжособистісної взаємодії. Навички психологічного керування колективом учнів.

ЗК-09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо з метою збереження природного навколишнього середовища. Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК-10. Здатність до розуміння принципів устрою і роботи сучасних електронних і механічних пристроїв.

ЗК-11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконува­них робіт.

ЗК-12. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-13. Здатність працювати в команді.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК-01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інформатики для вирішення конкретних завдань.

СК-02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі природничих наук та на межі предметних галузей.

СК-03. Здатність моделювати природничі процеси і явища.

СК-04. Здатність застосовувати знання з дидактики природничих наук, інформатики та педагогіки.

СК-05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі природничих наук і професійній діяльності.

СК-06. Здатність до практичної роботи із вимірювальними електронними приладами, аудіо та відео апаратурою.

СК-07. Здатність до застосування сучасних ІТ технологій в педагогіці для викладання природничих наук, математики та інформатики.

СК-08. Здатність до наукового мислення – розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, взаємозалежності природних та соціальних систем.

СК-09. Здатність до усвідомлення професійних етичних аспектів викладача середньої школи. Розвинуте відчуття особистої відповідальності разом з професійною гнучкістю.

СК-10. Здатність визначати інновації в своїй професійній діяльності і розробляти інноваційно-педагогічні проекти.

СК-11. Здатність отримувати додаткові компетентності через вибіркові складові, що стосуються інших видів професійної діяльності.

СК-12. Здатність готувати методичні рекомендації та плани уроків з фізики, хімії, математики та інформатики, керувати науковою роботою учнів.

Програмні результати навчання

ПР-01. Розуміти соціальні та економічні наслідки впровадження новітніх розробок у галузі природничих наук у професійній діяльності.

ПР-02. Застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні засоби та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення професійної діяльності. Використовувати глобальні і локальні інформаційні мережі з різноманітними базами даних та профільованими експертними системами для вивчення та аналізу явищ, наукових експериментів, моделювання у професійній діяльності.

ПР-03. Знати основні етапи розвитку світової та вітчизняної науки, провідну проблематику цих етапів та особливості побудов світоглядних знань; видатних представників світової та вітчизняної науки, їх вихідні ідеї; значення основних наукових термінів.

ПР-04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами.

ПР-05. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних виробничих проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР-06. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, математики у процесі навчання та забезпечення професійної діяльності.

ПР-07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті знання.

ПР-08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі природничих наук і на межі предметних галузей.

ПР-09. Вміти конструювати прості електронні прилади.

ПР-10. Знати та застосовувати загальноприйняті норми поведінки та моралі в міжособистісних відносинах та в роботі з учнями.

ПР-11. Вміти добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.

ПР-12. Вміти працювати в середовищі операційної системи Windows; працювати в мережі Інтернет; оформляти документи засобами текстового редактора Word; створювати, редагувати та демонструвати електронні презентації засобами PowerPoint; створювати форматувати електронні таблиці, діаграми засобами Excel; обчислювати та аналізувати дані засобами Excel; використовувати прикладні програми пакету MS Office, володіти пакетами Mathcad та MatLab.

ПР-13. Знати основні поняття та твердження з лінійної алгебри, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення функції однієї змінної, методи математичної фізики.

ПР-14. Знати і розуміти математич­ний та експериментальний базис сучас­ної фізики і хімії.

ПР-15. Мати навички роботи із сучасним комп’ютерним обладнанням, мультимедійною апаратурою.

ПР-16. Вміти використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач різного рівня. Застосовувати теоретичні знання на практиці та у повсякденному житті .

ПР-17. Знати дидактичні засади викладання фізики, хімії, математики та інформатики.

ПР-18. Знати основні закони фізики і хімії, розуміти будову та поведінку природних і штучних об’єктів та вміти їх застосовувати у професійній діяльності.

ПР-19. Вміти аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.

ПР-20. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР-21. Реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства.

ПР-22. Вміти самостійно навчатися і опано­вувати нові знання з фізики, хімії, математики, інформатики, загальної дидактики  та суміжних галузей.

ПР-23. Вміти популяризувати сучасні досягнення у галузі природничих та інформаційних наук, спроможність до їх аналізу та ефективного застосовування у професійній діяльності педагога.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1.Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедр фізики, загальної дидактики та педагогіки, неорганічної, органічної та аналітичної хімії, біофізичної хімії і нанобіотехнологій, а також інших кафедр Університету, які мають досвід та володіють компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються практики-професіонали, науковці з академічних наукових установ.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).

Навчальні та навчально-наукові лабораторії, оснащені обладнанням, яке включає необхідні для провадження освітнього процесу та експериментальних досліджень лабораторні меблі, хімічний посуд і хімічні реактиви; прилади, що дозволяють здобувачам опанувати сучасні інструментальні методи фізичних та хімічних експериментальних вимірювань, фізичного, хімічного і фізико-хімічного аналізу, та обладнання та програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання.

3.Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми навчальних дисциплін та практик;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі спеціальності 014 Середня освіта на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність

Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми  в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ(м. Київ); Інститут органічної хімії НАНУ (м. Київ); Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ (м. Львів), Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (м. Київ) та ін.) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО та проходити практичну підготовку у наукових установах.

2. Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3.Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.

Каталог компонентів

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної і практичної підготовки
ОК1 Вища математика 15 іспит, іспит
ОК2 Хімія з основами хімії життя 9 іспит, іспит
ОК3 Аналіз речовин і матеріалів 4 іспит
ОК4 Хімічний синтез 3 іспит
ОК5 Хімічна та біологічна безпека 3 іспит
ОК6 Механіка 5 іспит
ОК7 Молекулярна фізика і термодинаміка 5 іспит
ОК8 Електродинаміка 5 іспит
ОК9 Оптика 6 іспит
ОК10 Фізика атома, атомного ядра і елементарних частинок 4 залік
ОК11 STEM-лабораторія 13 залік, залік, залік
ОК12 Інформатика, основи алгоритмізації та програмування в STEM-освіти 15 залік, залік, залік
ОК13 Пакети прикладних програм 7 іспит, іспит
ОК14 Електротехніка та основи конструктуювання електронних приладів 4 іспит
ОК15 Схемотехніка,системотехніка та основи робототехніки 5 іспит
ОК16 Нанотехнології та наноматеріали 5 іспит
ОК17 Інтерактивне навчання 3 залік
ОК18 STEM-підхід до викладання природних дисциплін 15 іспит, іспит, іспит
ОК19 Мультимедійні засоби навчання, мистецтво презентації, анімації, дизайн 3 залік
ОК20 Дистанційне навчання та хмарні технології 3 залік
ОК21 Соціальні-психологічний супровід інклюзивного середовища 3 залік
ОК22 Педагогіка 6 іспит
ОК23 Іноземна мова 10 залік,залік, залік, залік
ОК24 Вікова та педагогічна психологія 5 залік
ОК25 Ігрове навчання 3 залік
ОК26 Проєктна діяльність та грантрайзинг 5 залік
ОК27 Підсумковий проект 4 захист
ОК28 Педагогічна практична підготовка 9 диференційований залік
ОК29 Атестація 3 атестаційний екзамен
Загальний обсяг дисциплін проффесійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240