Публічна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Публічна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД-IV №0280818, від 12.12.2016 р. Термін дії: 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень). Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Об’єктом діяльності є мови (державна, іноземна (англійська)) в їхньому теоретичному і практичному аспектах, інформатика з акцентуванням лінгвістичного моделювання, функціонування мови в публіцистичному дискурсі

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Лінгвістика, риторика, герменевтика, еристика, методологія наукових досліджень (30:30:20:10:10)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна, науково-дослідницька
4 Особливості програми Виробнича практика; науково-дослiдна робота (студентські наукові товариства, проблемні групи, об’єднання, школи, гуртки); стажування в провідних вишах і академічних інститутах України; додатковi вибiрковi курси

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування 2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2320. Викладачі середніх навчальних закладів 2413. Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами науковий співробітник; викладач професійного навчально-виховного закладу; вчитель загальноосвітнього навчального закладу; лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень); методист; науковий редактор
2 Продовження освіти Можливості для продовження освіти в аспірантурі за такими науковими спеціальностями:

 • Слов’янські мови;
 • Загальне мовознавство; Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
 • Літературне джерелознавство і текстологія;
 • Структурна, прикладна та математична лінгвістика;
 • та iн.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, під керівництвом викладача, самонавчання (лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, онлайн-консультації, індивідуальні заняття, електронне навчання в системі Moodle тощо). Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, самостійного навчання, онлайн-консультацій, індивідуальних занять.
2 Система оцінювання Екзамени, заліки, поточне оцінювання, презентації, захист звіту з практики, захист кваліфікаційної роботи (з урахуванням участі в наукових конференціях різного рівня, наявності наукових публікацій у періодичних виданнях), атестація

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі теоретичної та прикладної лінгвістики, публічної лінгвістики і публічної стилістики під час професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій і методів філологічної науки і характеризується комплексністю умов

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1: здатність навчатися та самонавчатися;
 • ЗК-2: здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості;
 • ЗК-3: здатність до усного та письмового спілкування державною та iноземною мовою;
 • ЗК-4: здатність працювати в міжнародному контексті;
 • ЗК-5: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • ЗК-6: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • ЗК-7: уміння застосовувати комунікативні стратегії й вибудовувати ефективну комунікацію з різними суб’єктами взаємодії;
 • ЗК-8: здатність самостійно набувати нові знання та уміння за допомогою комп’ютерних технологій та готовність підвищувати свій загальнокультурний та професійний рівень.

3 Фахові компетентності

 • СК-1: розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ;
 • СК-2: знання новітніх лінгвістичних теорій та їхньої інтерпретації;
 • СК-3: системні знання про закономiрностi розвитку сучасної української мови та основні тенденції розвитку прикладної лінгвістики, публічної лінгвістики;
 • СК-4: здатність спілкуватися державною та іноземними мовами у професійній діяльності, вибудовуючи ефективну професійно орієнтовану комунікацію;
 • СК-5: здатність до оволодіння правилами риторико-публіцистичного дискурсу, навичками публічного мовлення: аргументації, критики, ведення дискусії та полеміки;
 • СК-6: здатність до проведення самостійного наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам лінгвістики, риторики, еристики, герменевтики а також до застосування / впровадження його результатів;
 • СК-7: здатність використовувати професійно профільовані знання для дослідження лінгвістичного процесу;
 • СК-8: здатність до надання консультацій і здійснення лінгвістичних експертиз із дотримання норм української літературної мови та культури мови;
 • СК-9: здатність розвивати і підтримувати на якісному рівні професійну діяльність

Програмні результати навчання

 • ПРН-З-1. Знати визначальні лінгвістичні теорії вітчизняного та закордонного мовознавства;
 • ПРН-З-2. Знати сучасні інформаційні технології в філологічній науці;
 • ПРН-З-3. Знати правила етикету в спілкуванні з учасниками наукового процесу, правила ведення наукової дискусії, полеміки;
 • ПРН-У-1. Уміти орієнтуватися у гностичних парадигмах розділів філології, визначати сучасне проблемне поле конкретної, відповідної до напряму наукової діяльності філологічної сфери;
 • ПРН-У-2. Уміти аналізувати мовнi явища у їх взаємозв’язку та взаємозалежності;
 • ПРН-У-3. Уміти аналізувати, систематизувати і прогнозувати тенденції у розвитку сучасної української мови;
 • ПРН-У-4. Уміти класифікувати, пояснювати, реконструювати, узагальнювати мовні явища в синхронії та діахронії;
 • ПРН-У-5. Уміти проводити зіставний аналіз традиційних і новітніх поглядів на проблеми лінгвістики; ПРН-У-6. Застосовуючи знання сучасних наукових лінгвістичних шкіл і напрямків, уміти застосовувати новітні методики лінгвістичної інтерпретацiї текстів публіцистичного стилю та герменевтичного аналізу юридичних, суспільно-політичних та ін. текстів;
 • ПРН-У-7. Продемонструвати здатність до організації й проведення самостійного наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам прикладної (публічної) лінгвістики;
 • ПРН-У-8. Використовуючи знання форм і методів наукового пізнання, сучасних соціальних та етичних проблем, уміти визначити соціальні пріоритети своєї професійної діяльності і реалізувати їх при здійсненні виробничих функцій;
 • ПРН-У-9. Демонструвати здатність до підвищення свого загальнокультурного та професійного рівня.
 • ПРН-К-1. Підтвердити вміння застосовувати комунікативні стратегії й вибудовувати ефективну комунікацію з різними суб’єктами взаємодії;
 • ПРН-К-2. Застосовувати правила риторико-публіцистичного дискурсу, навички публічного мовлення: аргументації, критики, ведення дискусії та полеміки;
 • ПРН-К-3. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення стандартних завдань професійної діяльності;
 • ПРН-К-4. Застосовуючи знання з основ інформатики та прикладної лінгвістики, уміти визначати можливості й методи застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності, працювати з пакетом сучасних комп’ютерних програм;
 • ПРН-К-5. Демонструвати ораторські навички при продукуванні усних і письмових текстів, спрямованих на взаємодію з аудиторією;
 • ПРН-К-6. Вести аргументовану дискусію з тих чи тих (юридичних, політичних, наукових, релігійних тощо) пробем, толерантно ставитися до інших поглядів.
 • ПРН-К-7. Обробляти різножанрові письмові й усні тексти (анотування, реферування українською й англійською мовами)