Психологія Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Право

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 р. 10 міс
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016р., акредитована на 10 р.
Сертифікат про акредитацію: НД-II №0277631 від 17 листопада 2015 р.; термін дії сертифіката до 1 липня 2025 р
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Соціальні науки, поведінкові науки (50 : 50) / Психологія
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Проходження практики з застосуванням спеціального обладнання; поглиблене вивчення іноземної мови, комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, що дозволяють досягати цілей навчання та професійного розвитку.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування
 • 2412.2 профконсультант;
 • 2446.2 фахівець з надання допомоги неблагополучним сім’ям;
 • 1229.6 голова секції (творчої);
 • 1477.1 менеджер з персоналу;
 • 1479 менеджер з організації консультативних послуг;
 • 2351.2 викладач спеціалізованого навчального закладу;
 • 2359.2 педагог-валеолог;
 • 2359.2 методист-валеолог;
 • 2412.2 фахівець у галузі праці та зайнятості населення;
 • 2445.2 психолог;
 • 2446.2 соціальний робітник;
 • 2412.2 фахівець із найму робочої сили;
 • 3423 організатор з персоналу;
 • 3436.1 помічник керівника підприємства;
 • 3436.2 помічник керівника виробничого підрозділу;
 • 3443інспектор з соціальної допомоги;
 • 2442.2фахівець з питань вирішення питань колективних трудових спорів (конфліктів);
 • 3340 лаборант у галузі освіти;
 • 3491 лаборант наукових підрозділів.
2 Продовження освіти Бакалавр може продовжувати освіту, опановуючи ступінь вищої освіти «магістр», а також підвищувати кваліфікацію

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основні стратегії та методи навчання:студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робот, самостійного навчання.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. ІК

2 Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-В1
 2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності. ЗК-Н1
 3. Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності психолога. ЗК-В2
 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК-Н2
 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-Н3
 6. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК-В3
 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК-Н4
 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-В4
 9. Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді. ЗК-Н5
 10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. ЗК-В5
 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК-В6
 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК-В7

3 Фахові компетентності

 1. Знання категоріально-понятійного апарату психології. ФК-В1
 2. Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. ФК -В2
 3. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій. ФК-Н1
 4. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження. ФК-Н2
 5. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. ФК-Н3
 6. Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову) Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту. ФК-Н4
 7. Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної етики. ФК-В3
 8. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. ФК-В4
 9. Навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності. ФК-Н5
 10. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності. ФК-В5

Програмні результати навчання

 1. Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. ПРН-В1
 2. Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. ПРН-В2
 3. Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ. ПРН-Н1
 4. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. ПРН-Н2
 5. Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. ПРН-Н3
 6. Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. ПРН-Н4
 7. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження. ПРН-Н5
 8. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. ПРН-В3
 9. Презентувати результати власних досліджень усно та письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень. ПРН-Н6
 10. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. ПРН-В4
 11. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. ПРН-В5
 12. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій. ПРН-Н7
 13. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту. ПРН-Н8
 14. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості. ПРН-В6
 15. Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань.ПРН-Н9
 16. Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. ПРН-В7
 17. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. ПРН-Н10
 18. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. ПРН-В8
 19. Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. ПРН-В9