Фондовий ринок

Загальний напрямок, інвестиційні компанії;
аналітика фондового ринку, інтернет-трейдинг.

Структура курсу

Загальні основи фондового ринку

Аналіз фондового ринку України

Інтернет-трейдинг

Технологія біржової торгівлі

Основи технічного аналізу

Інвестування та торгівля на фондовому ринку України. Управління ризиками

Практика біржової торгівлі

Курси успішно функціонують за підтримки ПАТ «Українська Фондова Біржа». За технічної підтримки сертифікованих фахівців та практикуючих брокерів ТОВ «Фінансова компанія «ОК-2». У проведенні занять задіяні провідні фахівці фондового ринку та фінансових компаній Донецького регіону.

Організація підприємницької діяльності

Структура курсу

Уявлення про юридичні аспекти підприємництва

Етапи створення організації

Управління організацією

Маркетингова стратегія підприємства

Сегментування ринку

Основи оподаткування

Основи бухгалтерського обліку

Управління фінансами

Організація рекламної діяльності підприємства

Основи оціночної роботи персоналу

Операційний менеджмент

Бухгалтерський облік

Структура курсу

Облік основних засобів, нематеріальних активів, МШП

Бухгалтерський облік на виробництві

Робота в програмі «1С: Бухгалтерія»

Бухгалтерський облік фінансових результатів та фондів

Основи бухгалтерського обліку

Техніка та форми ведення бухгалтерського обліку

Оподаткування в Україні

Облік праці та заробітної платні

Облік грошових коштів, розрахунково-кредитних операцій, валютних операцій

Порядок оформлення та здачі бухгалтерської звітності

Бухгалтерський і податковий облік торговельних операцій на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі

Митний брокер і митний декларант

Структура курсу

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Організація митного контролю

Гармонізована система опису та кодування товарів

Митний тариф України (УКТ ЗЕД)

Порядок декларування та митного оформлення товарів

Митна вартість і методи її визначення

Контрабанда і порушення митних правил

Декларування та митне оформлення товарів

Міжнародні торговельні операції

Фінансування закордонного бізнесу, митна справа.

Структура курсу

Валютне законодавство і основні форми розрахунків

Комбіновані форми розрахунків

Документарне інкасо

Факторинг і форфейтинг

Форми фінансування експорту та імпорту

Ризик і гарантії в міжнародних комерційних операціях

Міжнародні банківські гарантії

Документарні акредитиви

Види і форми розрахунків, що використовуються в практиці зовнішньої торгівлі

Органи і агенти валютного контролю. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Технологія складання статей зовнішньоторговельного контракту з використанням різних форм розрахунків

Основні документи, які застосовуються в практиці зовнішньої торгівлі

Управління закупівельною і збутовою діяльністю підприємств

Структура курсу

Основи управління запасами на підприємствах

Методи ефективної організації виробництва

Правове забезпечення бізнесу

Логістика складського господарства

Управління та організація перевезень вантажів, інформаційні системи для ідентифікації та планування всіх ресурсів підприємства ( ERP / MRP )

Проведення торгів та оцінка пропозицій

Управління контрактами з постачальниками

Методи планування та управління закупівлями і збутом сировини , матеріалів і послуг

Фітнес-індустрія (бізнес-аспект)

Структура курсу

Особливості здійснення підприємницької діяльності у сфері фітнес-індустрії

Законодавчі і нормативні аспекти організації підприємства у фітнес-індустрії

Просування послуг, способи залучення клієнтів

Технології роботи з клієнтами

Розробка бізнес-план відкриття фітнес -клубу

Ціноутворення на ринку і боротьба з конкурентами

Підбір персоналу, кадровий аудит персоналу , мотивація і формування емпатійності до клієнтів і колег

Оцінка ефективності діяльності та розрахунок точки беззбитковості

Готельно-ресторанний бізнес

Структура курсу

Організація готельно-ресторанного бізнесу

Ринок готельних послуг

Світовий досвід ефективного управління готельно-ресторанним комплексом

Управління готельно-ресторанним комплексом

Організація роботи служби бронювання і розміщення

Управління персоналом

Економіка та управління фінансами

Маркетинг, реклама, просування готельного продукту

Інформаційні системи управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу

Термін навчання — 3 місяці.
Вартість навчання — 1000 грн. за один місяць.

Туристичний бізнес

Структура курсу

Основи туристичної діяльності

Туристичний ринок: механізм функціонування

Технологія туроператорської та турагентської діяльності

Туристичний продукт. Технологія створення

Технологія обслуговування клієнтів

Інформаційні технології в туристичній діяльності

Сутність управлінської діяльності на підприємствах туризму

Туристичне природокористування

Взаємодія турфірми з екскурсійними установами
та страховими компаніями

Прогнозування та планування
господарської діяльності турпідприємства

Термін навчання — 2 місяці.
Вартість навчання — 1000 грн. за 1 місяць.

Управління товарними запасами і логістика

Структура курсу

Концепція логістичної системи

Закупівельна, виробнича і розподільна логістика

Створення системи управління товарними запасами

Планування продажів і прогнозування попиту

Планування закупівель
(АВС і ХУZ аналіз)

Оцінка ефективності системи управління товарними запасами

Логістика складського господарства

Матеріальні запаси в логістиці складського господарства

Основні вимоги існуючого законодавства до складської діяльності

Фінансове планування домашніх господарств

Термін навчання — 1 місяць.
Вартість навчання — 500 грн.

Мета курсу: надання слухачам знань, формування вмінь та навичок застосування моделей і методів в управлінні фінансами домашнього господарства.

1. Фінанси домашнього господарства як об’єкт управління

Домашнє господарство як учасник економічного процесу. Грошові доходи домашніх господарств (оплата праці, соціальні трансферти, доходи від власності, доходи від індивідуальної трудової і підприємницької діяльності, операції на ринку FOREX тощо). Грошові витрати домашніх господарств. Податки і збори з фізичних осіб. Фінансові рішення домашніх господарств. Економічний ризик домашнього господарства.

2. Базові інструменти фінансового менеджменту

Теорія вартості грошей у часі. Наведена та майбутня вартість фінансових активів. Врахування фактору інфляції у фінансових розрахунках. Методи оцінки операцій у різних валютах. Ефективна процентна ставка. Коливання цін на фінансові активи. Доходність та ризик фінансових операцій. Фінансова інформація та методи оцінки стійкості фінансових установ.

3. Кредитування фізичних осіб

Класифікація кредитів для фізичних осіб. Загальні умови щодо кредитування фізичних осіб комерційними банками. Комерційний кредит (овердрафт). Відсоткові ставки за кредитом, ефективна ставка відсотку.

4. Заощадження домашніх господарств

Сутність, функції і структура заощаджень домашніх господарств. Інвестиційна діяльність населення. Оцінка ефективності діяльності з розміщення тимчасово вільних коштів. Диверсифікація заощаджень. Вклади фізичних осіб у комерційних банках. Ощадні сертифікати. Страхування життя як інструмент заощаджень. Недержавні пенсійні фонди.

5. Інформаційні системи і технології фінансового планування

Електронні гроші та безпаперові розрахунки. Проведення фінансових операцій в мережі Інтернет. Безпека фінансової інформації. Проведення електронних операцій на фінансовому ринку (FOREX).

6. Сучасні програми планування фінансів домашніх господарств

Сучасні програмні продукти організації «Домашнього офісу». Особливості ліцензування програмних продуктів. Програмні продукти підтримки планових рішень в управлінні фінансами домашніх господарств (MsExcel, GnuCash тощо).

Податковий менеджмент домашніх господарств

Термін навчання — 1 місяць.
Вартість навчання — 500 грн.

Мета курсу: надання слухачам знань, формування вмінь та навичок застосування сучасних інструментів податкового планування на рівні домашніх господарств.

1. Особливості податкового законодавства в Україні та світі

Загальні принципи побудови податкової системи України. Базові поняття системи оподаткування в Україні. Відповідальність платників податків. Класифікація та сутність базових податків і зборів. Інструменти та методи податкового регулювання. Облік платників податків.

2. Податок на доходи фізичних осіб

Історія формування системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та світі. Платники податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). База оподаткування ПДФО. Доходи, що не включаються до бази ПДФО. Податкова знижка. Ставка та порядок розрахунку ПДФО. Порядок сплати ПДФО.

3. Інші податки і збори, що пов’язанні з діяльністю домашніх господарств

Податок на землю: база оподаткування, порядок нарахування та сплати. Податок на житлову нерухомість: особливості визначeння та погашення зобов’язань. Інші податки та збори.

4. Податкова звітність домашніх господарств

Загальні вимоги та терміни подання податкових звітів. Ведення обліку доходів i витрат фізичної особи. Особливості складання декларації з ПДФО. Термін подання та вимоги щодо подання декларації з ПДФО. Податкові звіти за іншими податками та зборами. Штрафні санкції щодо податків i зборів в Україні.

5. Пільги, спеціальні податкові режими, оподаткування операцій, пов’язаних з міжнародними відносинами

Порядок застосування податкових пільг з ПДФО. Оподаткування інвестиційної діяльності. Спеціальні режими оподаткування фізичних осіб-підприємців. Податок на додану вартість у міжнародних операціях (tax free). Особливості сплати мита при перетинання державного кордону України.

6. Інформаційні системи фінансового обліку та планування податкових заходів

Особливості застосування програмних продуктів загального призначення, зокрема офісного програмного забезпечення у податковому плануванні. Особливості ліцензування програмних продуктів.

Microsoft Office Excel 2010 для економістів

Курс дозволяє слухачам навчитися ефективно використовувати нові можливості Microsoft Office Excel 2010, отримати знання і навички, що дозволяють швидко і результативно працювати з великими обсягами даних, робити складні розрахунки з використанням функцій різних категорій, статистичну обробку та аналіз даних, використовувати формули масивів.

Метою курсу є отримання знань і практичного досвіду вирішення професійно-орієнтованих завдань за допомогою спеціальних економічних можливостей електронних таблиць MS Excel. Велику увагу приділено практичному застосуванню отриманих знань для вирішення реальних економічних завдань.

Курс також буде корисний тим, хто вирішив відмовитися від застарілих методів роботи і хоче підвищити власну ефективність за рахунок нових прийомів і методів роботи.

Структура курсу

Основи роботи з економічною інформацією в Excel 2010:

 

 • Налаштування інтерфейсу Excel 2010: стрічка, вкладки, групи інструментів, панель швидкого доступу, міні-панель.
 • Основні принципи редагування та оформлення таблиць.
 • Введення і редагування даних. Використання маркера заповнення для даних і формул.
 • Форматування осередків (копіювання формату, захист осередків від редагування, числові і призначені для користувача формати даних), закріплення областей.
 • Умовне форматування, створення стилів таблиць і осередків.
 • Організація формул. Введення і редагування формул.
 • Адресація осередків: відносні, абсолютні і змішані посилання.
 • Розрахунки із застосуванням посилань різного виду.
 • Імена клітинок і діапазонів, використання імен у формулах.
 • Захист книг, листів та осередків.
 • Надання загального доступу до книги.

Використання вбудованих функцій Excel для економічних розрахунків:

 

 • Основні числові, логічні і текстові функції.
 • Функції дати й часу.
 • Вкладені функції.
 • Класифікація вбудованих фінансових функцій Excel.
 • Способи нарахування відсотків. Розрахунки за внесками і позиками.
 • Схема погашення боргу рівними виплатами. Складання плану погашення боргу рівними строковими сплатами.
 • Алгоритми розрахунку амортизації, які використовуються в MS Excel. Застосування фінансових функцій для розрахунку амортизації.
 • Робота з таблицями підстановки при фінансових розрахунках.

Графічний аналіз економічної інформації в Excel. Виведення інформації на друк:

 • Побудова й налаштування діаграм.
 • Аналіз економічних даних з використанням графічного апарату MS Excel.
 • Створення та редагування графіків і діаграм, які відбивають економічну інформацію. Графічне рішення економічних завдань в MS Excel.
 • Поняття апроксимації. Методи апроксимації. Реалізація методу найменших квадратів для апроксимації функції пропозиції в MS Excel.
 • Поняття тренду. Види ліній трендів, які використовуються при апроксимації засобами MS Excel.
 • Прогнозування графічним засобом MS Excel.
 • Налаштування друку: колонтитули, розриви сторінок, наскрізні рядки і стовпці.

Робота зі списками, масивами і базами даних:

 • Поняття списку в MS Excel. Список як база даних економічної інформації.
 • Перевірка значень в осередках.
 • Аналіз економічної інформації за допомогою операції сортування.
 • Формування структури даних.
 • Інструменти обробки даних Excel (видалення дублікатів, розбиття тексту по стовпцях, консолідація даних).
 • Використання операцій фільтрації для аналізу економічної інформації (автофільтр, розширений фільтр).
 • Проміжні підсумки, додавання і видалення підсумків.
 • Введення масивів даних, розмірність масивів.
 • Формули роботи з масивами. Використання масивів для економічних розрахунків.
 • Імпортування даних із зовнішніх джерел (Інтернет, бази даних).

Аналіз даних за допомогою зведених таблиць:

 • Основні відомості про зведені таблиці. Схема розташування полів у зведених таблицях.
 • Створення зведеної таблиці на основі списку Excel.
 • Зміна структури зведеної таблиці. Фільтрація поля.
 • Зміна підсумкової формули для області даних.
 • Додавання, видалення полів, групування елементів зведеної таблиці.
 • Організація обчислень у зведеній таблиці (вставка обчислюваних полів та об’єктів).
 • Використання даних зі зведених таблиць у підготовці звітів.

Математичне моделювання для аналізу економічної інформації в Excel:

 • Прогнозування часових рядів даних в Excel.
 • Імітаційне моделювання у вирішенні економічних завдань засобами Excel.
 • Основи регресійного аналізу даних в Excel.

Рішення задач оптимізації:

 • Використання апарату «Підбір параметру» в задачах прийняття рішення.
 • Економічні розрахунки за допомогою «Підбору параметру». Використання «Підбору параметру» при визначенні рівноважної ціни.
 • Рішення економічних задач за допомогою надбудови «Пошук рішення».
 • Використання «Пошуку рішення» для визначення оптимального плану виробництва.
 • Проведення розрахунків визначення оптимального розподілу капіталу.
 • Рішення задачі оптимального плану перевезень.

Основи автоматизації роботи в Excel:

 • Робота зі сценаріями.
 • Створення найпростіших макросів.
 • Додавання та налаштування елементів управління.
 • Створення шаблонів документів.
 • Пошук помилок на аркушах Excel.

Страховий брокер (страховий агент)

Структура курсу

Стратегії розвитку страхового
бізнесу в Україні

Страхові продукти.
Канали збуту страхових продуктів

Організація агентської мережі

Стандарти продажів для страхового брокера і страхового агента

Алгоритм пропозиції
страхових рішень

Специфіка презентації
страхових продуктів

Технології пошуку клієнтів

Доставка страхового полісу
та пошук клієнтів

Особистісні якості ефективного брокера та агента

Стандарти продажів страхових продуктів
(ризикове страхування, life-страхування)

Фінансовий консультант (аналітик)

Структура курсу

Аналіз бізнесу: ключові питання, форми звітності

Аналіз прибутку та результативності

Стійке зростання компанії

Кількісний аналіз даних фінансової звітності

Аналіз ефективності: вибір показників і оцінка ефекту фінансового та операційного левериджу

Основи прогнозування
в бізнесі

Робота з інформацією

Процес прийняття рішень

Регресійний аналіз і моделювання у фінансовому плануванні і прогнозуванні