Міжкультурна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжкультурна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ECTS, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: серія НД №0289323 від 21.09.2017 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень). Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівця, компетентного в професійній діяльності в галузі філології й міжкультурної взаємодії, що передбачає володіння понятійним апаратом лінгвістики, практичними навичками роботи з текстами різних стилів і жанрів (аналіз, інтерпретація, переклад, редагування, продукування), ефективними стратегіями й тактиками усного й писемного спілкування з урахуванням лінгвокультурної й етнокультурної специфіки комунікативної ситуації.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міждисциплінарна програма. Теоретичні й прикладні аспекти лінгвістики, лінгвокультурології й етнолінгвістики; міжкультурна комунікація; історія світової культури (60:20:20).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна вища освіта у галузі гуманітарних наук (філологія).
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Міждисциплінарність, поєднання підготовки в галузі лінгвістики, міжкультурної комунікації та інформаційних технологій. Проходження практик (навчальної, виробничої); проведення занять з дисциплін професійної та практичної підготовки у комп’ютерних класах; опанування методології наукового аналізу тексту в мовознавчому та літературознавчому вимірах; розробка власних дослідницьких проектів на базі навчально-наукової міжкафедральної лабораторії «Лінгвоперсонологія, ономастика і культурологія»; викладання дисциплін іноземними мовами.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування На підприємствах будь-якої організаційно-правової форми в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; фондах, спілках,

фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких та культурних центрах. За класифікатором професій:

 • 2431 – Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство);
 • 2444 – Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади);
 • 3429 – Представник з реклами;
 • 3431 – Відповідальний секретар редакції; Секретар адміністративний;
 • 3436 – Помічник керівника підприємства, референт (установи, організації);
 • 3439 – Асистент (соціолога, економіста, географа); Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної);
 • Інструктор з організаційно-масової роботи; Інструктор з основної діяльності;
 • 4115 – Секретар керівника (організації, підприємства, установи; навчальної частини);
 • 4143 – Коректор (коригування текстів);
 • 4144 – Писар;
 • Паспортист.
2 Продовження освіти Можливості доступу до подальшого навчання за програмою другого рівня цієї галузі знань (СО «Магістр»).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, під керівництвом викладача, самонавчання, проектне, індивідуальне, а також електронне навчання в системі Moodle тощо. Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, самостійного навчання, онлайн-консультацій, індивідуальних занять тощо.
2 Система оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, поточне оцінювання, захист звіту з практики, курсових робіт (проектів), кваліфікаційних робіт, комплексний іспит зі спеціальності тощо.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у професійній діяльності в галузі лінгвістики й міжкультурної комунікації, що передбачає застосування теорій та методів мовознавства, лінгвокультурології, етнолінгвістики.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання актуальних проблем.
 • ЗК-2. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами.
 • ЗК-3. Здатність підвищувати свій загальнокультурний та професійний рівень.
 • ЗК-4. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу й синтезу інформації з різних джерел.
 • ЗК-6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо,розуміти основні принципи буття людини, суспільства.
 • ЗК-7. Здатність працювати як автономно, так і в команді, застосовуючи навички аргументування, активізування колективної взаємодії.
 • ЗК-8. Здатність до провадження безпечної діяльності;
 • ЗК-9. Здатність застосовувати об’єктивні науково обґрунтовані підходи й виявляти толерантне ставлення до мовного й культурного різноманіття й мультикультурності.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією й використовувати знання зі сфери філології, зокрема – лінгвокультурології та етнолінгвістики для розв’язання професійних завдань.
 • СК-2. Володіння базовими знаннями про мову як систему, функції мови, генетичну і структурну типологію мов світу.
 • СК-3. Розуміння сутності феноменів мови, мовлення, комунікації, зокрема – міжкультурної.
 • СК-4. Знання й розуміння функційно-стильових засобів української мови та володіння практичними навичками їх застосування в різних жанрово-стильових різновидах і регістрах професійно зорієнтованого спілкування.
 • СК-5. Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • СК-6. Знання й розуміння основних понять і категорій мови як засобу комунікації між представниками різних лінгвокультурних, соціо- і етнокультурних спільнот.
 • СК-7. Здатність сприймати, інтерпретувати й використовувати інформацію лінгвокраїнознавчого, соціоетнологічного та культурологічного характеру в професійній діяльності.
 • СК-8. Володіння стратегіями й тактиками спілкування в різних видах фахової комунікації, зокрема – на міжкультурному рівні.
 • СК-9. Володіння навичками використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • СК-10. Здатність сприяти збереженню й популяризації феноменів мови і культури.

Програмні результати навчання

 • ПРН-З-1. Продемонструвати знання й розуміння основних наукових понять і термінів, сучасних теорій, концепцій, підходів, методів, що перебувають в основі професійної діяльності.
 • ПРН-З-2. Продемонструвати знання фонетичних, лексичних, граматичних засобів української мови й практичне володіння літературними мовними нормами у професійній комунікації.
 • ПРН-К-3. Продемонструвати належний рівень володіння іноземною мовою у професійній комунікації.
 • ПРН-К-4. Продемонструвати знання й розуміння закономірностей функціонування мови в різних сферах суспільного життя та ситуаціях спілкування.
 • ПРН-У-5. Підтвердити розуміння співвідношення універсального й етноспецифічного в мовних і концептуальних картинах народів світу.
 • ПРН-У-6. Продемонструвати навички збирання, аналізу, систематизації та лінгвокультурологічної інтерпретації мовних явищ.
 • ПРН-К-7. Продемонструвати навички роботи з текстами різних стилів і жанрів (аналізу, редагування, перекладу, продукування власних текстів) відповідно до мети спілкування з урахуванням специфіки комунікативної ситуації.
 • ПРН-У-8. Виявити вміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і стратегій спілкування.
 • ПРН-З-9. Продемонструвати знання теоретичних і практичних аспектів міжкультурної комунікації.
 • ПРН-З-10. Довести знання та розуміння специфіки мовних і концептуальних картин світу українського етносу й інших лінгвокультурних спільнот.
 • ПРН-К-11. Продемонструвати розуміння сучасних соціокультурних процесів, універсальних і етноспецифічних тенденцій, соціокультурних і етнокультурних чинників формування комунікативних стилів і засобів комунікації.
 • ПРН-У-12. Продемонструвати вміння вибудовувати ефективну професійно-орієнтовану комунікацію в рамках вітчизняного соціокультурного простору й на міжнародному рівні, добирати й адекватно використовувати вербальні й невербальні засоби в різних видах фахового спілкування.
 • ПРН-У-13. Підтвердити навички застосування технологій і методів в організації й проведенні наукових досліджень.
 • ПРН-З-14. Підтвердити знання основних законодавчих та нормативно-правових засад професійної діяльності; розуміння проблем і перспектив мовної політики в Україні.
 • ПРН-З-15. Підтвердити знання основ ділового спілкування державною мовою, його принципів, видів і засобів, правил етики ділових відносин; причин виникнення, видів і наслідків конфліктів у процесі спілкування та способів і механізмів їх розв’язання.
 • ПРН-У-16. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в професійній сфері з урахуванням індивідуально-психологічних, етнокультурних і соціокультурних особливостей співрозмовника; вміння вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно розв’язувати конфлікти.
 • ПРН-У-17. Виявити вміння аналізувати виробничі ситуації та приймати рішення, раціонально використовувати наявні матеріали, трудові, фінансові та інформаційні ресурси, застосовувати адекватні комунікативні стратегії, здійснювати контроль діяльності колективу.
 • ПРН-К-18. Виявити розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності, а також здатність самостійного застосування професійних знань та умінь у виробничих умовах; демонструвати високий рівень культури поведінки.
 • ПРН-К-19. Продемонструвати професійний інтерес до мовного й культурного різноманіття народів світу, розуміння й усвідомлення унікальності й цінності національних мов, явищ вітчизняної й світової культури; готовність сприяти їх збереженню й популяризації.