Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяця
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017р.
Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя ЕQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями, прикладними навичками та іноземною мовою на професійному рівні, що дозволяє їм гідно конкурувати на міжнародному ринку праці завдяки прийняттю ефективних гнучких управлінських рішень в сфері міжнародного фінансового менеджменту

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність

Міжнародний фінансовий менеджмент

Фінансове управління діяльністю корпорацій, управління діяльністю суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна програма «Міжнародний фінансовий менеджмент»
3 Орієнтація програми

Освітньо-професійна

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних національних та міжнародних наукових досліджень та аналізі найкращих світових практик фінансового управління та адміністрування в реальному та фінансовому секторах економіки країн світу

4 Особливості програми Викладання дисциплін здійснюється англійською мовою. Обов’язкове навчання (2 семестр) за кордоном (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Болгарія). Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер міжнародної професійної діяльності в сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання. Забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв міжнародної фінансової діяльності. Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері. Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення проблем управління фінансами завдяки наявності науково-дослідної практики на підприємствах і фінансово-кредитних установах (Україна, Болгарія) в обсязі 6 кредитів ECTS

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування

Основні види економічної діяльності для випускників магістратури за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Міжнародний фінансовий менеджмент» відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009 2010:

 • діяльність у фінансовій та зовнішньоекономічній сферах;
 • діяльність у сферах головних управлінь (хед-офісів);
 • консультування з питань міжнародного фінансового управління;
 • наукові дослідження та розробки;
 • вища освіта.

Магістр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Міжнародний фінансовий менеджмент» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може займати наступні посади:

 • фінансовий директор;
 • керівник (директор, начальник та ін.) фінансового департаменту;
 • начальник фінансового відділу (бюро);
 • менеджер (управитель) із грошового посередництва;
 • менеджер (управитель) із фінансового лізингу;
 • менеджер (управитель) із надання кредитів;
 • менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів;
 • менеджер (управитель) із фінансового посередництва;
 • професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;
 • професіонали у сфері біржової діяльності;
 • професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;
 • професіонали з фінансово-економічної безпеки;
 • аналітик з інвестицій;
 • аналітик з кредитування;
 • аналітик з дослідження фінансового ринку;
 • аналітик консолідованої інформації;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань;
 • член виконавчого органу акціонерного товариства;
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • науковий співробітник-консультант (економіка);
 • молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • асистент.
2 Продовження освіти Особа, що має освітній ступінь магістра з міжнародного фінансового менеджменту має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання В процесі викладання поєднуються проблемно-орієнтоване, студентоцентроване та інтерактивне навчання, навчання під керівництвом викладача, самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної практики за профілем підготовки. Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями. Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, проведення ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів, що розвивають комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень (на основі підготовки курсової роботи і кваліфікаційної магістерської роботи).
2 Система оцінювання

Види і методи оцінювання знань:

 • поточний контроль: електронне тестування, контрольні роботи, розв’язання кейсів.
 • підсумковий семестровий контроль: модульне тестування, курсова робота, заліки, екзамени, захист звіту з науково-дослідної практики.
 • державна атестація: захист кваліфікаційної магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність здійснювати управління та адміністрування в сфері фінансового управління діяльністю міжнародних корпорацій та суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД, на основі прийняття стратегічних рішень із використанням сучасних інноваційних технологій з орієнтацією на розвиток та розширення обсягу знань за фахом.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1 Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними;
 • ЗК2 Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та системне мислення;
 • ЗК3 Здатність встановлювати цілі, визначати пріоритети та орієнтири, здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • ЗК4 Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та завдання, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій;
 • ЗК5 Уміння розв’язувати поставлені задачі, приймати відповідні обґрунтовані рішення та досягати кінцевих результатів;
 • ЗК6 Уміння працювати самостійно і в команді, здійснювати комунікації та налагоджувати партнерську взаємодію, робити публічні виступи;
 • ЗК7 Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;
 • ЗК8 Здатність до збору, перевірки та аналізу інформації, яка забезпечує синтез процесів фінансової діяльності;
 • ЗК9 Уміння спілкуватися усно та письмово іноземною мовою (англійська) та використовувати її в своїй професійній діяльності;
 • ЗК10 Уміння організувати командну роботу, забезпечити контроль за її виконанням, оцінити ефективність отриманих результатів;
 • ЗК11 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

3 Фахові компетентності

 • СК1 Уміння аналізувати тенденції економічного та фінансового розвитку в глобальному просторі;
 • СК2 Розуміння методології проведення комплексного дослідження з актуальних проблем міжнародних фінансових відносин та процесів;
 • СК3 Володіння методами інтегрального оцінювання та аналізу показників макро- та мікро- середовища, які впливають на результати діяльності суб’єктів господарювання, фінансових організацій та установ, які займаються ЗЕД;
 • СК4 Здатність проводити діагностику та моніторинг фінансового стану суб’єктів господарювання реального сектору економіки країн світу;
 • СК5 Здатність самостійно виявляти проблеми в міжнародній фінансовій сфері, пропонувати способи і приймати на себе відповідальність за їх вирішення в межах своєї професійної компетенції;
 • СК6 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування фінансових рішень на міжнародному рівні;
 • СК7 Здатність використовувати основні методи аналізу даних, оцінювання залежностей, формування прогнозів і сценаріїв розвитку подій в сфері міжнародних фінансових відносин;
 • СК8 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даннях для вирішення завдань в сфері управління міжнародними фінансами, здійснення аналізу й синтезу інформації, підготовки аналітичних фінансових звітів;
 • СК9 Уміння застосовувати економіко-математичні моделі та методи для вирішення прикладних фінансових завдань міжнародної спрямованості;
 • СК10 Здатність розробляти елементи фінансової стратегії суб’єкта господарювання, який займається ЗЕД;
 • СК11 Розуміння основних особливостей побудови й функціонування сучасного світового фінансового ринку, його регіональних сегментів, інституційної структури та напрямків регулювання;
 • СК12 Здатність використовувати знання основних механізмів антикризового фінансового управління суб’єктом господарювання на міжнародному рівні;
 • СК13 Знання та володіння методами та інструментарієм міжнародного фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.

Програмні результати навчання

 • ПРН 1 Ідентифікувати тенденції економічного та фінансового розвитку в глобальному просторі;
 • ПРН 2 Виконувати комплексне дослідження з актуальних проблем міжнародних фінансових відносин;
 • ПРН 3 Проводити інтегральне оцінювання та аналіз показників макро- та мікро- середовища, які впливають на результати діяльності суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД, міжнародних фінансових організацій та установ;
 • ПРН 4 Здійснювати діагностику та моніторинг фінансового стану суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД;
 • ПРН 5 Виявляти проблеми в сфері міжнародних фінансів, пропонувати оптимальні способи та методи розв’язання проблемних завдань і приймати на себе відповідальність за їх вирішення в межах своєї професійної компетенції;
 • ПРН 6 Використовувати аналітичний та методичний інструмент для обґрунтування фінансових рішень в сфері міжнародних фінансів та ЗЕД;
 • ПРН 7 Володіти навичками аналізу даних, оцінювання залежностей, формування прогнозів і сценаріїв розвитку подій та презентації за допомогою елементів інфографіки;
 • ПРН 8 Вирішувати прикладні управлінські завдання в сфері міжнародних фінансових взаємовідносин за допомогою економіко-математичних методів та моделей, комп’ютерних технологій;
 • ПРН 9 Формувати фінансову стратегії суб’єкта господарювання, який займається ЗЕД, та її окремі елементи;
 • ПРН 10 Виділити основні особливості побудови й функціонування сучасного світового фінансового ринку, його сегментів, інституційної структури та напрямків регулювання;
 • ПРН 11 Пропонувати відповідні елементи механізму антикризового фінансового управління діяльністю суб’єкта господарювання, який займається ЗЕД;
 • ПРН 12 Вибрати відповідні методи та інструментарій міжнародного фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими результатами, фінансовими ризиками;
 • ПРН 13 Уміти спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою (англійська);
 • ПРН 14 Демонструвати навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та під час комунікацій, вміння створювати та працювати в команді;
 • ПРН 15 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики та корпоративної культури;
 • ПРН 16 Застосовувати методичний інструментарій і міжнародні стандарти фінансової діяльності, вивчати і впроваджувати передовий досвід, проводити наукові дослідження з міжнародних фінансів;
 • ПРН 17 Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами;
 • ПРН 18 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 • ПРН 19 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку міжнародних фінансів з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;
 • ПРН 20 Планувати та управляти часом при проведенні досліджень;
 • ПРН 21 Використовувати навички ведення переговорів та розв’зання конфліктів в професійній діяльності та при проведенні досліджень;
 • ПРН 22 Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності;
 • ПРН 23 Розробляти проекти у сфері корпоративних фінансів та управляти ними ПРН 24 Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової політики.