Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяця
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя ЕQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями, прикладними навичками та іноземною мовою на професійному рівні, що дозволяє їм гідно конкурувати на міжнародному ринку праці завдяки прийняттю ефективних гнучких управлінських рішень в сфері міжнародного фінансового менеджменту

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міжнародний фінансовий менеджмент

Фінансове управління діяльністю корпорацій, управління діяльністю суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна програма «Міжнародний фінансовий менеджмент»
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних національних та міжнародних наукових досліджень та аналізі найкращих світових практик фінансового управління та адміністрування в реальному та фінансовому секторах економіки країн світу

4 Особливості програми Викладання дисциплін здійснюється англійською мовою. Обов’язкове навчання (2 семестр) за кордоном (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Болгарія). Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер міжнародної професійної діяльності в сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання. Забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв міжнародної фінансової діяльності. Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері. Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення проблем управління фінансами завдяки наявності науково-дослідної практики на підприємствах і фінансово-кредитних установах (Україна, Болгарія) в обсязі 6 кредитів ECTS

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Основні види економічної діяльності для випускників магістратури за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Міжнародний фінансовий менеджмент» відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009 2010:

 • діяльність у фінансовій та зовнішньоекономічній сферах;
 • діяльність у сферах головних управлінь (хед-офісів);
 • консультування з питань міжнародного фінансового управління;
 • наукові дослідження та розробки;
 • вища освіта.

Магістр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Міжнародний фінансовий менеджмент» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може займати наступні посади:

 • фінансовий директор;
 • керівник (директор, начальник та ін.) фінансового департаменту;
 • начальник фінансового відділу (бюро);
 • менеджер (управитель) із грошового посередництва;
 • менеджер (управитель) із фінансового лізингу;
 • менеджер (управитель) із надання кредитів;
 • менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів;
 • менеджер (управитель) із фінансового посередництва;
 • професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;
 • професіонали у сфері біржової діяльності;
 • професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;
 • професіонали з фінансово-економічної безпеки;
 • аналітик з інвестицій;
 • аналітик з кредитування;
 • аналітик з дослідження фінансового ринку;
 • аналітик консолідованої інформації;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань;
 • член виконавчого органу акціонерного товариства;
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • науковий співробітник-консультант (економіка);
 • молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • асистент.
2 Продовження освіти Особа, що має освітній ступінь магістра з міжнародного фінансового менеджменту має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання В процесі викладання поєднуються проблемно-орієнтоване, студентоцентроване та інтерактивне навчання, навчання під керівництвом викладача, самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної практики за профілем підготовки. Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями. Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, проведення ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів, що розвивають комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень (на основі підготовки курсової роботи і кваліфікаційної магістерської роботи).
2 Система оцінювання Види і методи оцінювання знань:

 • поточний контроль: електронне тестування, контрольні роботи, розв’язання кейсів.
 • підсумковий семестровий контроль: модульне тестування, курсова робота, заліки, екзамени, захист звіту з науково-дослідної практики.
 • державна атестація: захист кваліфікаційної магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність здійснювати управління та адміністрування в сфері фінансового управління діяльністю міжнародних корпорацій та суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД, на основі прийняття стратегічних рішень із використанням сучасних інноваційних технологій з орієнтацією на розвиток та розширення обсягу знань за фахом.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1 Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними;
 • ЗК2 Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність та системне мислення;
 • ЗК3 Здатність встановлювати цілі, визначати пріоритети та орієнтири, здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • ЗК4 Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та завдання, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій;
 • ЗК5 Уміння розв’язувати поставлені задачі, приймати відповідні обґрунтовані рішення та досягати кінцевих результатів;
 • ЗК6 Уміння працювати самостійно і в команді, здійснювати комунікації та налагоджувати партнерську взаємодію, робити публічні виступи;
 • ЗК7 Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;
 • ЗК8 Здатність до збору, перевірки та аналізу інформації, яка забезпечує синтез процесів фінансової діяльності;
 • ЗК9 Уміння спілкуватися усно та письмово іноземною мовою (англійська) та використовувати її в своїй професійній діяльності;
 • ЗК10 Уміння організувати командну роботу, забезпечити контроль за її виконанням, оцінити ефективність отриманих результатів;
 • ЗК11 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

3 Фахові компетентності

 • СК1 Уміння аналізувати тенденції економічного та фінансового розвитку в глобальному просторі;
 • СК2 Розуміння методології проведення комплексного дослідження з актуальних проблем міжнародних фінансових відносин та процесів;
 • СК3 Володіння методами інтегрального оцінювання та аналізу показників макро- та мікро- середовища, які впливають на результати діяльності суб’єктів господарювання, фінансових організацій та установ, які займаються ЗЕД;
 • СК4 Здатність проводити діагностику та моніторинг фінансового стану суб’єктів господарювання реального сектору економіки країн світу;
 • СК5 Здатність самостійно виявляти проблеми в міжнародній фінансовій сфері, пропонувати способи і приймати на себе відповідальність за їх вирішення в межах своєї професійної компетенції;
 • СК6 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування фінансових рішень на міжнародному рівні;
 • СК7 Здатність використовувати основні методи аналізу даних, оцінювання залежностей, формування прогнозів і сценаріїв розвитку подій в сфері міжнародних фінансових відносин;
 • СК8 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даннях для вирішення завдань в сфері управління міжнародними фінансами, здійснення аналізу й синтезу інформації, підготовки аналітичних фінансових звітів;
 • СК9 Уміння застосовувати економіко-математичні моделі та методи для вирішення прикладних фінансових завдань міжнародної спрямованості;
 • СК10 Здатність розробляти елементи фінансової стратегії суб’єкта господарювання, який займається ЗЕД;
 • СК11 Розуміння основних особливостей побудови й функціонування сучасного світового фінансового ринку, його регіональних сегментів, інституційної структури та напрямків регулювання;
 • СК12 Здатність використовувати знання основних механізмів антикризового фінансового управління суб’єктом господарювання на міжнародному рівні;
 • СК13 Знання та володіння методами та інструментарієм міжнародного фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.

Програмні результати навчання

 • ПРН 1 Ідентифікувати тенденції економічного та фінансового розвитку в глобальному просторі;
 • ПРН 2 Виконувати комплексне дослідження з актуальних проблем міжнародних фінансових відносин;
 • ПРН 3 Проводити інтегральне оцінювання та аналіз показників макро- та мікро- середовища, які впливають на результати діяльності суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД, міжнародних фінансових організацій та установ;
 • ПРН 4 Здійснювати діагностику та моніторинг фінансового стану суб’єктів господарювання, які займаються ЗЕД;
 • ПРН 5 Виявляти проблеми в сфері міжнародних фінансів, пропонувати оптимальні способи та методи розв’язання проблемних завдань і приймати на себе відповідальність за їх вирішення в межах своєї професійної компетенції;
 • ПРН 6 Використовувати аналітичний та методичний інструмент для обґрунтування фінансових рішень в сфері міжнародних фінансів та ЗЕД;
 • ПРН 7 Володіти навичками аналізу даних, оцінювання залежностей, формування прогнозів і сценаріїв розвитку подій та презентації за допомогою елементів інфографіки;
 • ПРН 8 Вирішувати прикладні управлінські завдання в сфері міжнародних фінансових взаємовідносин за допомогою економіко-математичних методів та моделей, комп’ютерних технологій;
 • ПРН 9 Формувати фінансову стратегії суб’єкта господарювання, який займається ЗЕД, та її окремі елементи;
 • ПРН 10 Виділити основні особливості побудови й функціонування сучасного світового фінансового ринку, його сегментів, інституційної структури та напрямків регулювання;
 • ПРН 11 Пропонувати відповідні елементи механізму антикризового фінансового управління діяльністю суб’єкта господарювання, який займається ЗЕД;
 • ПРН 12 Вибрати відповідні методи та інструментарій міжнародного фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими результатами, фінансовими ризиками;
 • ПРН 13 Уміти спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою (англійська);
 • ПРН 14 Демонструвати навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та під час комунікацій, вміння створювати та працювати в команді;
 • ПРН 15 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики та корпоративної культури;
 • ПРН 16 Застосовувати методичний інструментарій і міжнародні стандарти фінансової діяльності, вивчати і впроваджувати передовий досвід, проводити наукові дослідження з міжнародних фінансів;
 • ПРН 17 Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами;
 • ПРН 18 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 • ПРН 19 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку міжнародних фінансів з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;
 • ПРН 20 Планувати та управляти часом при проведенні досліджень;
 • ПРН 21 Використовувати навички ведення переговорів та розв’зання конфліктів в професійній діяльності та при проведенні досліджень;
 • ПРН 22 Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності;
 • ПРН 23 Розробляти проекти у сфері корпоративних фінансів та управляти ними ПРН 24 Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової політики.

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Право

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ № 0273053, 6.01. 2015 р., термін дії – 10 років
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6

Мета програми

Формування компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та системи права, а також механізму правового регулювання суспільних відносин. Навчання за програмою передбачає підготовку професіоналів, які, керуючись принципом верховенства права, здатні професійно застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та юридичні знання.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єктивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування права і держави, їхнє місце і роль у суспільному житті; система юридичних наук у межах широкого кола галузей права; взаємозв’язок юридичної науки з іншими науками про людину та суспільство (політологія, філософія, історія)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Академічна програма
4 Особливості програми
 • практична діяльність в юридичних клініках, участь у модельних судових процесах;
 • практика за профілем навчання на базі судів, органів прокуратури, державної влади і місцевого самоврядування, юридичних фірм, адвокатських об’єднань;
 • викладання професійно орієнтовних дисциплін юристами-практиками;
 • викладання авторських вузькоспеціалізованих курсів;
 • внутрішня і міжнародна академічна мобільність.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра права є:

 • діяльність у сфері права – К. 69.1;
 • консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;
 • проведення розслідувань – К. 80.30;
 • управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11;
 • діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К. 84.23;
 • діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24;
 • діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування – К. 84.30.

Фахівець за кваліфікацією бакалавр права згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати такі первинні посади: відповідальний секретар колегії судової; державний виконавець; конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції); конторський (офісний) службовець (страхування); секретар судового засідання; секретар суду; cекретар колегії судової, судовий виконавець, судовий розпорядник; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (система судочинства); помічник адвоката; помічник нотаріуса; помічник нотаріуса державного; помічник судді; помічник юриста; помічник приватного детектива; дізнавач.

2 Продовження освіти Навчання на СО «Магістр»

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, онлайн-консультації, лабораторні заняття тощо.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, поточне оцінювання, захист курсових робіт, комплексний державний іспит тощо.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері творення, тлумачення, реалізації права у професійні діяльності та у процесі навчання.

2 Загальні компетентності

 • здатність до збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінки її достовірності (ЗК-1);
 • здатність використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних для пошуку інформації (ЗК-2);
 • здатність планувати, організовувати і контролювати свою діяльність (ЗК-3);
 • здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ЗК-4);
 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-5);
 • здатність бути критичним та самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки (ЗК-6);
 • здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами (ЗК-7);
 • вміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь у професійній дискусії (ЗК-8);
 • знання і розуміння природи етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії, засад академічної доброчесності та здатність діяти на їх основі (ЗК-9).

3 Фахові компетентності

 • володіння юридичною термінологією професійній сфері (СК-1);
 • володіння засадами, принципами і змістом галузей та інститутів національного права (СК-2);
 • володіння основами міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права (СК-3);
 • здатність аналізувати та імплементувати міжнародні стандарти прав людини у професійну діяльність (СК-4);
 • вміння реалізовувати та застосовувати норми матеріального і процесуального права (СК-5);
 • здатність тлумачити нормативно-правові акти (СК-6);
 • здатність забезпечувати дотримання законодавства, законність та правопорядок (СК-7);
 • спроможність вирішувати юридичні проблеми (конфлікти), застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних ситуацій в професійній діяльності (СК-8);
 • здатність встановлювати фактичні обставини юридичної справи, що вимагає вирішення, надавати правову кваліфікацію фактам та обставинам (СК-9);
 • здатність виявляти та усувати причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень; запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення (СК-10);
 • спроможність самостійно розробляти проекти актів правозастосування (СК-11);
 • вміння застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (СК-12).

Програмні результати навчання

 • знаходити та виявляти в інформаційних джерелах, в тому числі за допомогою інформаційних технологій та баз даних, правову, статистичну та іншу інформацію, правильно її використовувати для своєї професійної діяльності (ПРН -1);
 • вміти планувати, організовувати і контролювати свою професійну діяльність (ПРН -2);
 • вільно володіти та використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері (ПРН -3);
 • вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами (ПРН -4);
 • знати і розуміти природу етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії та діяти на їх основі (ПРН -5);
 • діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань, ставитися з повагою до права і закону (ПРН -6);
 • вміти працювати самостійно, у команді колег за фахом, із залученням експертів з інших галузей знань, досягати спільної мети (ПРН -7);
 • проявляти добросовісність, дисциплінованість, толерантність у спілкуванні (ПРН -8);
 • розуміти важливість збереження навколишнього середовища і прагнути у своїй діяльності до цього (ПРН -9);
 • знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності, принципи та стандарти у межах різних правових систем, а також міжнародного та європейського права, здійснювати їх критичний і системний аналіз (ПРН -10);
 • володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації (ПРН -11);
 • знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права і особливості їх реалізації та застосування (ПРН -12);
 • вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у відповідності з принципами захисту прав людини і її основоположних свобод (ПРН -13);
 • знати основи міжнародного права, основи права Ради Європи та європейського права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини (ПРН -14);
 • вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН -15);
 • вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого висновку (ПРН -16);
 • вміти виявляти та усувати причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень; запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення (ПРН -17);
 • вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН -18).