Донецький національний університет імені Василя Стуса General MBA (загальне бізнес-адміністрування)

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

General MBA (загальне бізнес-адміністрування)

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 120 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2008 р., акредитована на 10 років.

Сертифікат про акредитацію: НД – IV № 0526439 від 24 червня 2010., протокол № 84. Термін дії до 01 липня 2020 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження та здатні реалізувати сучасні погляди на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння процесів сучасних моделей менеджменту та формують здатність застосовувати ці знання під час оперативного та стратегічного управління бізнесом.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Управління бізнес-процесами на підприємстві

Професійно-практичної підготовка (100%).

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності; практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління компанією; відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу; інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей тощо.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Генеральний директор (голова, президент, ін. керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.); керуючий санацією; голова правління; директор (начальник, ін. керівник) підприємства; директор-розпорядник; начальник відділу, керівник департаменту; директор з економіки; начальник управління; керівник в органах місцевого і державного управління; комерційний директор; голова комісії (бюро), завідуючий групою, начальник відділу, інспекції.
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання. Методи вчення: групові заняття (у команді) з акцентом на практичні, прикладні аспекти управління, case-study, інформаційні технології.

Найважливішим результатом навчання є розробка випускниками консультативного проекту для конкретної фірми, а підсумковим продуктом засвоєння програми є підготовка магістерської роботи як творчого дослідження теоретичних та практичних проблем управління бізнесом.

2 Система оцінювання Письмові екзамени, курсова робота, тестування, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК 1. Здатність організовувати ефективну систему роботи, забезпечувати стратегічне та операційне планування, що передбачає застосування методологічного та практичного апарату знань у площині організації та функціонування основних бізнес-процесів на підприємстві.

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК 3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.
 • ЗК 4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.
 • ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК 8. Здатність до креативного та критичного мислення.
 • ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

3 Фахові компетентності

 • СК 1. Формування вмінь ефективного використання потенціалу, забезпечення розширенного відтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.
 • СК 2. Визначення поняття та використання основних теоретичних засад менеджменту;
 • СК 3. Володіння особливостями управління в організаціях;
 • СК 4. Володіння інструментами керівництва у сучасних умовах;
 • СК 5. Володіння базовими навичками керівництва у кризових ситуаціях.
 • СК 6. Вміння організовувати процес просування та реалізації продукції чи послуг підприємства;
 • СК 7. Вміння вибирати ефективну систему організації служби маркетингу на підприємстві;
 • СК 8. Вміння робити самостійні висновки щодо розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, міжнародної економічної діяльності Україні.
 • СК 9. Вміння використовувати відповідні нормативно-правові акти, що регулюють відносини, пов’язані з банкрутством суб’єктів підприємництва, захистом економічної конкуренції, забезпеченням якості продукції, робіт, організацією і здійсненням зовнішньоекономічної банківської та біржової діяльності тощо;
 • СК 10. Здатність розуміти особливості бізнес-функцій, бізнес-об’єднань, географічних регіонів, розмірів підприємств, галузей бізнесу та їх зв’язок з базовими знаннями і теоріями;
 • СК 11. Розуміти принципи етики, визначення їх наслідків для бізнесу організації, сценарій, дизайн (використання людей і людських ресурсів, навколишнього середовища);
 • СК 12. Забезпечення операційного управління у відповідності із стратегією організації;
 • СК 13. Вміння мотивувати та стимулювати співробітників;
 • СК 14. Вміння координувати і забезпечувати результативну діяльність персоналу;
 • СК 15. Вміння формувати логістичні мережі постачань та управляти ними;
 • СК 16. Розуміння важливості електронної комерції та вміння ефективно здійснювати управління ним.

Програмні результати навчання

 • ПРН 1. Знати, розуміти, адаптуватися і очолювати процес управління змінами. Вміти забезпечувати успіх переходу компанії з одного рівня розвитку на інший, розуміти необхідність ретельного планування впровадження змін, своєчасного з’ясування причин та джерел опору нововведенням, а також вміти їх усувати.
 • ПРН 2. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій менеджменту для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними суб’єктами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • ПРН 3. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері бізнес-адміністрування.
 • ПРН 4. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і теорій менеджменту.
 • ПРН 5. Володіння основами теорії комунікації та уміння формувати комунікаційну політику підприємства.
 • ПРН 6. Здатність аналізувати міжнародне економічне становище та оцінювати його вплив на політику підприємства.
 • ПРН 7. Здатність приймати управлінські рішення з урахуванням кон’юктури ринків та ведення бізнесу в умовах глобалізацій них процесів.
 • ПРН 8. Здатність створювати та аналізувати мікро- та макроекономічні моделі та ринкове становище підприємства.
 • ПРН 9. Уміння управляти стратегічними змінами на підприємстві на підставі стратегічного аналізу.
 • ПРН 10. Здатність аналізувати фінансове становище підприємства, використовувати інструменти фінансового менеджменту.
 • ПРН 11. Здатність управляти організацією та персоналом на основі теоретичних засад менеджменту.
 • ПРН 12. Володіння основами теорії маркетингу та методами маркетинг-менеджменту на підприємстві, у тому числі й бренд-менеджменту.
 • ПРН 13. Володіння знаннями у галузі господарського права.
 • ПРН 14. Здатність розробляти цінову маркетингову політику підприємства.
 • ПРН 15. Вміння розраховувати, оцінювати та планувати основні показники діяльності підприємства та визначати рівень конкурентоздатності підприємства.
 • ПРН 16. Втілення основних етичних принципів та лідерських моделей у професійній діяльності
 • ПРН 17. Володіння методами маркетингових досліджень.
 • ПРН 18. Володіння математичними та евристичними методами прогнозування та бізнес- планування.
 • ПРН 19. Володіння принципами формування системи економічного управління на підприємстві.
 • ПРН 20. Володіння методами планування та прогнозування бізнес-процесів на підприємстві, реалізація проектів та бізнесі-процесів на підприємстві.
 • ПРН 21. Володіння методами прийняття рішень з урахуванням різноманітних ризиків.
 • ПРН 22. Володіння методами формування логістичних мереж постачань.
 • ПРН 23. Здатність розуміти особливості бізнес-функцій, бізнес-об’єднань, географічних регіонів, розмірів підприємств, галузей бізнесу та їх зв’язок з базовими знаннями і теоріями;
 • ПРН 24. Володіння принципами етики, визначення їх наслідків для бізнесу організації, сценарій, дизайн (використання людей і людських ресурсів, навколишнього середовища);
 • ПРН 25. Здатність забезпечувати операційне управління у відповідності із стратегією організації;
 • ПРН 26. Здатність мотивувати та стимулювати співробітників;
 • ПРН 27. Здатність координувати і забезпечувати результативну діяльність персоналу;
 • ПРН 28. Здатність формувати логістичні мережі постачань та управляти ними;
 • ПРН 29. Здатність ефективно управляти принципами функціонування електронної комерції.