Донецький національний університет імені Василя Стуса Eкономічна кібернетика

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Eкономічна кібернетика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці (для ОС Магістр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017р., акредитована до р. Сертифікат про акредитацію: серія НД-IV, номер 0280841, від 12.12.2016, термін дії до 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень);

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle);

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців з вищої освіти за другим (магістерським) рівнем у сфері економіки, які здатні застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях, володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для ефективного управління економічними системами.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 051 Економіка. Економічна кібернетика.

Основні компоненти та обсяг кожної компоненти у відсотках від загального обсягу програми: економіка – управління –моделювання – інші (30:30:30:10)

Фундаментальні дисципліни (7%), економіко-математичні дисципліни (7%), професійні дисципліни (64%), практична підготовка (13%), державна атестація (9%).

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна освіта у галузі економіки
3 Орієнтація програми Професійна.
4 Особливості програми
 • підготовка сучасного фахівця, здатного досліджувати поведінку економічних систем, теорію та практику прийняття рішень, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів;
 • оволодіння інструментами дослідження бізнес-процесів за допомогою ІТ-технологій, програмних продуктів та моделей;
 • академічна мобільність студентів;
 • безкоштовні фахові тренінги з бренд-менеджменту та розвитку соціальних навичок;
 • участь у зарубіжних науково-практичних конференціях.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Директор (начальник, інший керівник) підприємства (підрозділа), економіст (широкого профілю – за класифікатором професій), аналітик (фінанси, банківська діяльність, комп’ютерні комунікації, програмне забезпечення), фахівець з ефективності підприємництва, науковий співробітник (інформаційна аналітика), фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, аудитор інформаційних технологій – на підприємствах та в установах різних форм власності і галузевої приналежності. у відділах, департаментах, управліннях  державних органів влади міського, районного і національного рівня.
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії (PhD)

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень.

Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій.

Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.

2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіт з магістерської практики, захист курсової та магістерської роботи).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання та у сфері економіки, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки із застосуванням теорії та методології наукового пізнання

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1. Здатність до навчання, готовність підвищувати рівень своїх знань і професійних компетенцій.
 • ЗК 2. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок.
 • ЗК 3. Здатність провадження наукових до-сліджень у професійній та/або інноваційній діяльності, генерації нових ідей.
 • ЗК 4. Адаптивність, комунікабельність, кре-ативність, толерантність, здатність до системного мислення та самовдосконалення, формування стійкого світогляду, наполегливість у досягненні мети.
 • ЗК 5. Вміння використовувати знання фахо-вої іноземної мови для діяльності в міжнародному контексті, проведення наукових досліджень; здійснювати письмову та усну комунікацію рідною мовою.
 • ЗК  6. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.
 • ЗК 7. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.
 • ЗК 8. Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів
 • ЗК 9. Здатність до самостійної роботи та самостійного приймання управлінських рішень, здатність нес­­ти відповідальність за їх реалізацію
 • ЗК 10. Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства

3 Фахові компетентності

 • СК 1. Володіння загальними підходами до оптимізації управління економічними системами.
 • СК 2. Уміння використовувати на практиці складні математичні методи з вирішення прикладних задач управління економікою.
 • СК 3. Навички зі застосування на практиці основних принципів декомпозиційного аналізу.
 • СК 4. Навички зі застосування методології аналізу економічних систем макро- та мікрорівнів.
 • СК 5. Уміння досліджувати економічні системи будь-якого рівня з використанням методу моделювання та прогнозування.
 • СК 6. Аналізувати економічні проблеми, виявляти закономірності розвитку соціально-економічних процесів та приймати на цій основі управлінські рішення;
 • СК 7. Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти та застосовувати моделі для планування, прогнозування та оптимізації управління.
 • СК 8. Здатність обґрунтовувати управлін-ські рішення
 • СК 9. Уміння аналізувати та прогнозувати економічні процеси за допомогою методів економетрії, моделей вірогідності, імітаційного моделювання та системної динаміки.
 • СК 10. Уміння ставити завдання та проводити комп’ютерне моделювання та комплексний економічний аналіз діяльності підприємств в умовах ризику та невизначеності.

Програмні результати навчання

 • ПРН 1. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. (к 2 и 3 комп.)
 • ПРН 2. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • ПРН 3. Обирати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • ПРН 4. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • ПРН 5. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • ПРН 6. Дотримуватись загальноприйнятих етичних норм і стандартів професійної етики; сприяти зусиллям команди щодо вирішення поставленої задачі.
 • ПРН 7. Вміти виконувати дослідження за встановленим замовленням.
 • ПРН 8. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • ПРН 9. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • ПРН 10. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • ПРН 11. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.