Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Біологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 р.
Сертифікат про акредита ECTSцію: НД-ІV, 0273106, 08.07.2014 , до 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України:
7 рівень, другий (магістерський) рівень,
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA: Second cycle,
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL:
level 7

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 09-Біологія. 091-Біологія. Мінімум 35% обсягу освітньої програми спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Для повноцінного опанування освітньо-професійної програми обов’язкове проходження наступних видів практики: виробнича, науково-дослідна

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування інженер, інженер, що здійснює НДР, біолог, біолог-дослідник, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант у профільних науково-дослідних закладах, станціях захисту рослин, ботанічних садах, тепличних господарствах та агрокомбінатах, карантинних службах, службах з контролю за якістю продуктів та якості води виробничих об’єднань, санепідемстанціях, дослідно-селекційних станціях, біолого-хімічних та аналітичних лабораторіях виробничих організацій, біотехнологічних та фармацевтичних центрах
2 Продовження освіти Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване навчання, ресурсно-орієнтований та індивідуально-творчій підходи до навчання. Широке використання інноваційних новітніх освітніх технологій навчання, в тому числі інтерактивних, інформаційних, біоадекватних, креативних тощо.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача.

2 Система оцінювання Накопичувальна система оцінювання досягнень студентів за види аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, письмові, усні екзамени, тестування, заліки, захист звіту з практики, захист курсової роботи, комплексний державний іспит

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-2 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК-3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК-4 Здатність розробляти та управляти проектами.
 • ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК-6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-7 Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.
 • ЗК-8 Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.
 • ЗК-9 Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК-10 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • ЗК-11 Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю.

3 Фахові компетентності

 • СК-1 Вміння формулювати і вирішувати завдання, що виникають в ході науково-дослідної та педагогічної діяльності і потребують поглиблених професійних знань;
 • СК-2 Здатність вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження;
 • СК-3 Здатність обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням наявних літературних даних; вести бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;
 • СК-4 Здатність представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних засобів редагування та друку.
 • СК-5 Володіння навичками науково-організаційної діяльності;
 • СК-6 Вміння планувати роботу науково-дослідного або науково-педагогічного колективу;
 • СК-7 Вміння використовувати основні методи, методологію, знати концепції та перспективи розвитку біології, мати єдине системне бачення біологічних явищ і процесів, в яких гармонійно ув’язані уявлення про біологічні структури, виконуваних ними функціях, їх фізико-хімічних основах і еволюції;
 • СК-8 Вміння планувати заходи оздоровлення екологічної ситуації, вести роботу з охорони природи і здоров’я людини.
 • СК-9 Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з біологічними об’єктами в польових і лабораторних умовах, навички роботи з сучасною апаратурою;
 • СК-10 Знання принципів моніторингу, оцінки стану природного середовища та охорони живої природи;
 • СК-11 Здатність експлуатувати сучасну апаратуру та обладнання для виконання науково-дослідних польових і лабораторних біологічних робіт;
 • СК-12 Здатність застосовувати на практиці методи управління у сфері біології, біотехнології, природокористування та відновлення та охорони біоресурсів

Програмні результати навчання

 • ПРН-1 Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти біологічних наук.
 • ПРН-2 Використовувати набуті знання для розуміння сучасних проблем біології чи їх вирішення через свою професійну діяльність, використовувати головні теорії та принципи у всіх напрямках біології.
 • ПРН-3 Знати сучасні методи та інструментальні засоби біологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного моделювання.
 • ПРН-4 Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень.
 • ПРН-5 Використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні біологічних досліджень та/або інноваційної діяльності.
 • ПРН-6 Уміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.
 • ПРН-7 Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
 • ПРН-8 Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем.
 • ПРН-9 Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.
 • ПРН-10 Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
 • ПРН-11 Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів дослідження біологічних систем.
 • ПРН-12 Використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань біології, екології, та захисту довкілля.
 • ПРН-13 Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення на виробництві практичних завдань в галузі біології, охорони праці та патентної справи.